Pracovní skupina Prevence zneužívání syntetických drog

Materiál „Doporučený postup při provádění preventivních intervencí na tanečních akcích“, který skupina vypracovala, byl dán k dispozici Asociaci neziskových organizací (A.N.O.).
Souhrn činnosti pracovní skupiny:
Pracovní skupina „Prevence zneužívání syntetických drog“ byla zřízena v říjnu 2002. Sešla se celkem pětkrát v období od listopadu 2002 do května 2003, kdy byla zrušena. Úkolem pracovní skupiny byla analýza současné situace a návrh vhodných opatření v oblasti užívání syntetických drog typu extáze (MDMA) a dalších látek užívaných v prostředí tanečních akcí („taneční drogy“).
Šlo o pracovní skupinu zřízenou Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Mezi jejími členy byli zástupci ministerstev zdravotnictví, spravedlnosti a vnitra, Asociace neziskových organizací (A.N.O.), Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP, sekretariátu RVKPP a 2 nezávislí odborníci z dané oblasti.
Skupina se zaměřila na zhodnocení prospěšnosti a potřebnosti existujících aktivit, schválila materiály a a doporučila zpracování výzkumného projektu zaměřeného na monitorování užívání legálních a nelegálních drog v prostředí tanečních akcí a na vyhodnocení efektivity preventivních aktivit v tomto prostředí.
Členové skupiny se shodli na potřebnosti kvantitativního (laboratorního) testování , které poskytuje přesné informace o obsahu tablet nabízených jako extáze. Tyto údaje jsou nezbytné pro epidemiologické mapování situace a plánování opatření v prostředí tanečních akcí a umožňují České republice zapojení do evropského systému včasného varování (Early Warning System - EMCDDA, Europol). Tato aktivita by se měla stát součástí širšího výzkumného projektu (viz níže). O potřebnosti a prospěšnosti kvalitativního (orientačního) testování nebyla nalezena uvnitř skupiny jednoznačná shoda.
Skupina dále identifikovala hlavní rizikové faktory spojené s prostředím konání tanečních akcí, které mohou být dále zesíleny v důsledku přítomnosti osob pod vlivem legálních a nelegálních psychotropních látek. Jako návrh opatření směřujících k prevenci uvedených rizik vypracovala skupina materiál „Bezpečnější tanec“, který by mohl sloužit jako metodické vodítko pro pořadatele tanečních akcí a orgány místní samosprávy.
Na základě doporučení pracovní skupiny pověřila RVKPP vedoucího NMS zpracováním výzkumného projektu, jehož cílem mělo být:
• mapování výskytu substancí na taneční scéně, zejména těch zvláště nebezpečných,
• mapování uživatelů tanečních drog (charakteristik, uživatelských zvyklostí a postojů),
• ověření účinnosti preventivních opatření a opatření harm reduction na tanečních akcích (informovanost návštěvníků o zdravotních rizicích a výskytu nebezpečných substancí, výskyt zdravotních komplikací),
• mapování a vyhodnocení zdravotnických intervencí na tanečních akcích,
• ověření vlivu opatření typu „bezpečnější tanec“ na bezpečnost a zdraví návštěvníků a dostupnost drog na tanečních akcích.

Prosíme, zúčastněte se Evropské on-line studie o drogách (dotazník je v češtině). 

Informace o studii jsou v rubrice Studie EWSD a další informace na facebookové stránce vyzkumdrogyinfo

 

TOPlist