Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018 („Národní strategie 2010-2018“) navazuje na předcházející strategii na období 2005 až 2009 a je ve značné míře její aktualizací. Byla zpracována na základě závěrů hodnocení úspěšnosti předchozí strategie a reflektuje získané zkušenosti a současný stav vědeckého poznání o fenoménu užívání drog. Strategie byla přijata usnesením vlády ze dne 10. května 2010 č. 340.
Oproti předchozí střednědobé strategii je Národní strategie 2010-2018 připravena jako strategický dokument na období 9 let, čímž reflektuje požadavek dlouhodobé kontinuity protidrogové politiky vlády.
Národní strategie 2010-2018 stejně jako předchozí strategie definuje základní východiska protidrogové politiky vlády, směry řešení problému užívání drog, principy a přístupy, na kterých protidrogová politika České republiky staví. V souladu se svým dlouhodobým charakterem definovala strategie v době svého vzniku v obecné rovině 4 základní cíle:
  • snížit míru experimentálního a příležitostného užívání drog zejména mladými lidmi,
  • snížit míru problémového a intenzivního užívání drog,
  • snížit potenciální rizika spojená s užíváním drog pro jedince a společnost,
  • snížit dostupnost drog zejména pro mladé lidi.
Podrobnější definování dílčích cílů, nástrojů a aktivit k dosažení strategických cílů a definování priorit protidrogové politiky na nejbližší období je úkolem a obsahem tří navazujících akčních plánů na období platnosti strategie, každého v délce 3 let.

První revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018

Usnesením vlády České republiky č. 1060 z 15. prosince 2014 byla schválena revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018, v rámci které došlo k integraci politiky v oblasti hazardního hraní a prevence patologického hráčství a současně byla integrována strategie k omezení škod působených alkoholem.

Knižní vydání Národní strategie protidrogové politiky a další informace

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 byla vydána jako knižní publikace (ISBN 978-80-7440-045-2) . Knižní publikace nezahrnuje revize (rozšíření) národní strategie. Revidovaná znění jsou připojena k tomuto článku.
Další informace týkající se strategických dokumentů protidrogové politiky najdete na stránkách Rady vlády protidrogové politiky.

TOPlist