doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.

Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., je vedoucím Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS). Odpovídá za řízení NMS a realizaci systému monitorování drogové situace a hazardního hraní v ČR.

NMS je součástí sítě Reitox (národních monitorovacích středisek zemí EU) koordinované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)). Viktor Mravčík byl v letech 2004 až 2006 místopředsedou sítě Reitox. Vedoucím NMS je od jeho zřízení v r. 2002.
Podílí se jako expert na řadě mezinárodních projektů v oblasti drogové politiky a monitorování drogové situace. Má bohatou praxi ve vzdělávání kolegů ze zemí, které se připravují na monitorovaní drogové situace podle standardů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA), nebo v této oblasti prohlubují svoji kompetenci.
Vyučuje metodologii a drogovou epidemiologii na Klinice adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je výzkumným spolupracovníkem Národního ústavu duševního zdraví. Je členem oborové rady doktorského studijního programu v adiktologii na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Je členem výboru Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP od r. 2010, členem redakční rady časopisu Adiktologie, nositelem ceny Časopisu lékařů českých za nejlepší původní práci za rok 2010 a nositelem Ceny Jaroslava Skály za publikační přínos v oboru adiktologie v r. 2017.
Je editorem a hlavním autorem Výročních zpráv o stavu ve věcech drog v České republice, předkládaných každoročně vládě ČR a EMCDDA. Je editorem a hlavním autorem Výročních zpráv o hazardním hraní předkládaných každoročně vládě ČR. Je (spolu)autorem nebo editorem více než více 150 časopiseckých a knižních publikací zaměřených na epidemiologii užívání návykových látek a závislostí, jeho zájmem je zejména problémové užívání drog a jeho důsledky, v poslední době také epidemiologie hazardního hraní a problémového hráčství.
Mimo jiné byl členem úzkého výzkumného týmu Projektu analýzy dopadů nové drogové legislativy v ČR (PAD) v letech 1999-2001, pracovní skupiny vlády a parlamentu připravující legislativní změny umožňující léčbu konopím v ČR v letech 2011-2013 nebo hlavním řešitelem vládní studie o zdravotních a sociálních důsledcích hazardních her v České republice v letech 2013-2014.
V letech 1993 až 2002 pracoval v různých funkcích ve zdravotnictví, naposledy jako vedoucí centra epidemiologie na Okresní hygienické stanici v Karviné.
Promoval na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1993. V roce 1997 získal atestaci prvního stupně v oboru hygiena a epidemiologie. V roce 2000 získal nástavbovou atestaci v oboru epidemiologie (IPVZ Praha). V r. 2013 získal doktorát (Ph.D.) v oboru preventivní medicína. V r. 2018 byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor hygiena a epidemiologie.

TOPlist