Mgr. Zuzana Dvořáková

Odpovídá za data z oblasti užívání drog v obecné a školní populaci.

Podílí se na realizaci celopopulačních a školních studií zaměřených na užívání legálních a nelegálních návykových látek, hazardní hraní a další formy závislostního chování, zabývá se statistickou analýzou dat a zpracováním odborných výstupů. Je garantem příslušných kapitol ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v ČR a garantem pracovní skupiny Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog. Je členkou pracovní skupiny EMCDDA Population Surveys.

Podílí se na vydávání odborných publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, publikuje i v odborných časopisech.