Mgr. Pavla Chomynová

Pavla Chomynová je vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) od konce r. 2021; v NMS působí od ledna 2003. Odpovídá za řízení NMS a realizaci systému monitorování situace v oblasti závislostí v ČR.

NMS je součástí sítě Reitox (národních monitorovacích středisek zemí EU) koordinované Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

P. Chomynová je editorkou a hlavní autorkou zpráv o závislostech v ČR (souhrnná zpráva a jednotlivé tematické zprávy) a dat o situaci v oblasti závislostí pro EMCDDA.

Podílí se na vydávání odborných publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti a sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, publikuje i v odborných časopisech. Je garantem příslušných kapitol ve zprávách o závislostech v ČR a garantem pracovní skupiny Populační a školské průzkumy o postojích k užívání drog. Je členkou pracovní skupiny EMCDDA Population Surveys.
Od roku 2003 je členkou realizačního týmu české části Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) a od roku 2004 i členkoumezinárodního řešitelského týmu studie ESPAD.
Zabývá se také problematikou ohrožených skupin mladých lidí a sociálními souvislostmi užívání drog, problematikou užívání legálních drog (alkoholu a tabáku) a také regionálním srovnáním situace v oblasti užívání drog a geografickou projekcí dat.
Promovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze v oboru sociální geografie v roce 2002. Magisterskou práci zpracovala na téma Zdravotní stav a životní styl dětí v Praze. V bakalářském oboru studovala sociální geografii v kombinaci s demografií.