Přestupky v oblasti alkoholu, tabáku a jiných návykových látek

Přehled připravilo Oddělení prevence kriminality a vnitřní bezpečnosti Ministerstva vnitra ve spolupráci s partnery z dotčených úřadů. Redakce drogy-info.cz důrazně upozorňuje, že informace na stránce Legislativa slouží pouze pro první orientaci v předpisech. Datum poslední aktualizace je uvedeno dole pod přehledem.

 

Přestupky v oblasti alkoholu, tabáku a jiných návykových látek

S účinností od 1. 7. 2017 jsou přestupky upraveny těmito zákony:

 

  • Z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  • Z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (neobsahuje přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi).
  • Z. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • Z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
  • Z. č. 61/1997 Sb., o lihu

 

Přestupky týkající se alkoholu, tabáku a návykových látek jsou upraveny zejména těmito paragrafy výše uvedených zákonů:

  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - §§ 35, 36, 37.
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách - §§ 39. 
  • Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) - § 17 a 17a.

V těchto právních předpisech je mj. uvedeno, které přestupky se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, co může policejní orgán projednat na místě, a jakým způsobem (např. pokuta, propadnutí věci) a kterému správnímu orgánu oznamuje přestupek, pokud jej neprojedná na místě. Přestupky se týkají jak fyzických osob (občanů) tak právnických osob a podnikajících fyzických osob (podnikatelů).

Výše pokut při spáchání přestupku se liší, u podnikatelů je horní hranice pokuty, kterou je možno za přestupek uložit, mnohem vyšší než u nepodnikajících osob. Rovněž se u pokut ukládaných fyzickým osobám liší horní hranice pokuty, kterou je možné uložit ve správním řízení, od maximální výše pokuty, kterou je možno uložit za přestupek tzv. příkazem na místě.

Poznámka redakce

Tento přehled byl zveřejněn 18. května 2017. 

Další vývoj "drogové" legislativy je shrnut ve výročních zprávách o drogové situaci, naposledy ve Výroční zprávě o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2018 (vydána v r. 2019) v kapitole Národní protidrogová politika a její kontext.

 

 


Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19 a další informace najdete v sekci Koronavirus v novinkách

Informační centrum OSN v Praze zveřejnilo stránku COVID-19/WHO v češtině.

STUDIE ADI-COVID-19: dokumenty ke studii, včetně odpovědí na často kladené otázky, najdete v sekci O nás - Výzkumy ... Poslední aktualizace FAQ: 8. 6. 2020 v 8:25 h. (FAQ rozeslané mailem 7. 6.) a poslední aktualizace dotazníků 7. 7. 2020 ve 12:50 hod.

 

TOPlist