Přestupky

Přestupky v oblasti alkoholu, tabáku a jiných návykových látek

S účinností od 1. 7. 2017 jsou přestupky upraveny těmito zákony:

  • Z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
  • Z. č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích (neobsahuje přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi).
  • Z. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
  • Z. č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
  • Z. č. 61/1997 Sb., o lihu

Přestupky týkající se alkoholu, tabáku a návykových látek jsou upraveny zejména těmito paragrafy výše uvedených zákonů:

  • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - §§ 35, 36, 37.
  • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách - §§ 39. 
  • Zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) - § 17 a 17a.

V těchto právních předpisech je mj. uvedeno, které přestupky se zapisují do evidence přestupků vedené Rejstříkem trestů, co může policejní orgán projednat na místě, a jakým způsobem (např. pokuta, propadnutí věci) a kterému správnímu orgánu oznamuje přestupek, pokud jej neprojedná na místě. Přestupky se týkají jak fyzických osob (občanů) tak právnických osob a podnikajících fyzických osob (podnikatelů).

Výše pokut při spáchání přestupku se liší, u podnikatelů je horní hranice pokuty, kterou je možno za přestupek uložit, mnohem vyšší než u nepodnikajících osob. Rovněž se u pokut ukládaných fyzickým osobám liší horní hranice pokuty, kterou je možné uložit ve správním řízení, od maximální výše pokuty, kterou je možno uložit za přestupek tzv. příkazem na místě.

Poznámka redakce

Tento výčet je pouze orientační. Byl sestaven v srpnu 2017 a dále bude aktualizován v nepravidelných intervalech. Znění právních předpisů si můžete najít ve zdrojích, uvedených v záhlaví této stránky.

 


TOPlist