Konopí

Inspektorát omamných a psychotropních látek

Kompetence

Inspektorát omamných a psychotropních látek (IOPL) kontroluje dodržování povinností a omezení týkající se návykových látek. Povinnosti a omezení se vztahují i na zacházení s látkou konopí, konopí pro léčebné použití, konopná pryskyřice, konopí extrakt a tinktura. Podpůrně působí IOPL v kontrole konopných produktů. IOPL je součástí Ministerstva zdravotnictví (MZ).

Základní legislativní fakta

Základním zákonem, v jehož rámci IOPL působí, je zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Fyzická osoba (občan) smí přípravky s obsahem návykových látek nabývat pouze pro vlastní potřebu a pouze na základě lékařem vydaného receptu, viz § 5 odst. 2 písm. h) zákona o návykových látkách). Dále s návykovými látkami (tedy i s konopím pro léčebné použití) mohou zacházet výhradně právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kterým Ministerstvo zdravotnictví vydalo Povolení k zacházení nebo subjekty, které s návykovými látkami mohou zacházet přímo ze základě zákona (§ 5 zákona o návykových látkách).

Konopí a pryskyřice z konopí jsou spadají do přílohy č. 3 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. Mohou být použity pouze k výzkumným, vědeckým a terapeutickým účelům vymezeným v povolení k zacházení vydaným Ministerstvem zdravotnictví (§ 3 odst. 2 zákona o návykových látkách).

Konopí pro léčebné použití, konopí extrakt a tinktura jsou látky zařazené do přílohy č. 1 nařízení vlády č. 463/2013 Sb. Proto jsou řazeny do mírnějšího režimu § 3 odst. 2 zákona o návykových látkách a mohou být použity k terapeutickým, vědeckým, veterinárním účelům nebo i k jiným účelům na základě povolení Ministerstva zdravotnictví. „Jiné účely“ by byly pouze účely v blízké souvislosti se smyslem zákona o návykových látkách a mezinárodních Úmluv z oblasti omamných a psychotropních látek, nikoliv „jakékoliv účely“.

Pěstování rostlin konopí je dovoleno pouze ve dvou režimech

  • Technické konopí – druh či odrůda, která je evidována v katalogu odrůd a jejíž obsah látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů nepřesahuje 0,3 %. Není potřeba povolení k zacházení s návykovými látkami. Pro pěstování na celkové ploše větší než 100 m2, je třeba splnit ohlašovací povinnost dle § 29 zákona o návykových látkách. ­
  • Druhy a odrůdy konopí, které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů – jejich pěstování je zakázáno. Výjimku tvoří pěstování rostlin konopí pro léčebné použití na základě licence udělené Státním ústavem pro kontrolu léčiv (viz www.sakl.cz) a pěstování rostlin konopí vědeckými a výzkumnými pracovišti. Taková pracoviště musí být zřízena buď zákonem nebo státem, a mít Povolení k zacházení od MZ.

Konopí extrakt a tinktura spadají do přílohy č. 1 nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek. To znamená, že jakýkoliv extrakt z rostliny konopí je návykovou látkou ve smyslu zákona o návykových látkách. Obsah látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů není určující - tzn. i extrakt z tzv. technického konopí, který bude mít obsah pod 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů je návykovou látkou a subjekt, který zachází s takovýmto extraktem, musí splňovat povinnosti stanovené zákonem o návykových látkách.

Kontrola tzv. konopných produktů spadá do působnosti IOPL pouze v případě, že produkt nelze identifikovat jako potravinu nebo kosmetický výrobek – pak by se jednalo o přípravek s obsahem návykové látky a k legálnímu zacházení s ním by bylo třeba dodržovat povinnosti stanovené zákonem o návykových látkách. Konopné produkty, které jsou potraviny nebo kosmetické výrobky, spadají do kompetence jiných orgánů než IOPL. IOPL rovněž nepůsobí při kontrole zacházení s osivem, protože semena rostliny konopí nejsou předmětem mezinárodních Úmluv v oblasti omamných a psychotropních látek ani zákona o návykových látkách.

Webová stránka s podrobnějšími informacemi

Informace k problematice návykových látek najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví v části Odborník - Návykové látky a prekursory drog, která je věnována působnosti IOPL. Seznam právních předpisů je na stránce Návykové látky a prekursory drog - Legislativa.

 

Celní správa

Kompetence

Celní správa České republiky kontroluje dodržování ohlašovací povinnosti pěstitelů odrůd  konopí s obsahem látek do 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokannabinolů („technické konopí"). 

Základní legislativní fakta

Ohlašovací povinnost se vztahuje pouze na osoby pěstující technické konopí na ploše větší než 100 metrů čtverečných.

Problematika ohlašovací povinnosti je podrobněji upravena zejména ustanovením § 29 zákona o návykových látkách a spočívá v povinnosti předávat místně příslušnému celnímu úřadu podle místa pěstování ve stanovených termínech hlášení, kde jsou uvedeny údaje o pěstování, sklizni či zneškodnění technického konopí, v závislosti na tom, o jakou vegetační fázi rostlin technického konopí se jedná.

Webová stránka s podrobnějšími informacemi

Informace k problematice ohlašovací povinnosti pěstitelů technického konopí, včetně seznamu odrůd povolených k pěstování naleznete na stránkách Celní správy v sekci Další kompetence - Pěstování máku setého a konopí.

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití

Kompetence

Státní agentura pro konopí pro léčebné použití (SAKL) na základě zákona uděluje licence k pěstování konopí pro léčebné použití, vykupuje konopí pro léčebné použití pocházející z ČR a zajišťuje jeho distribuci. Agentura je součástí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Základní legislativní fakta

Působnost SAKL je podrobně popsána na webových stránkách agentury. Stránky obsahují informace pro pěstitele (včetně harmonogramu zadávacího řízení a povinností pěstitele), distributory a dovozce, lékaře, lékárníky i pacienty.

Základním zákonem, v jehož rámci SAKL působí, je zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách. Konopí pro léčebné použití („individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití") je dostupné na recept s omezením, a to od 2. 9. 2017 výhradně na elektronický recept (eRecept) - viz informace na stránkách epreskripce.cz a aplikaci pro předepisování a výdej elektronických receptů eRecept na stránkách SÚKL.

Předepisování, výdej a použití konopí se řídí vyhláškou č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití. Lékárna může připravit léčivý přípravek pouze s konopím, které splňuje podmínky kvality uvedené v příloze vyhlášky č. 236/2015 Sb. a jehož jakost je doložena Osvědčením o kvalitě (podle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech).

Konopí pro léčebné použití může být pacientovi uhrazeno z veřejného zdravotního pojištění, na základě § 16 zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění - prostřednictvím žádosti u zdravotní pojišťovny. K tomu se vztahuje Opatření obecné povahy OOP 02-2016 vydané SÚKL.

Policie České republiky je oprávněna se u SAKL dotazovat, zda někdo (osoba) je veden/a v registru mezi osobami, kterým byl vydán individuálně připravovaný léčivý přípravek s obsahem konopí pro léčebné použití, a SAKL je povinen informaci předat; informační povinnost je upravena zákonem č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, § 43 a).

Distribuce a dovoz konopí pro léčebné použití ze zahraničí nespadá do gesce SAKL - patří do působnosti IOPL MZ (viz informace pod nadpisem Inspektorát omamných a psychotropních látek); jedna část procesu však je upravena pokynem SÚKL. Pro tuto činnost jsou nutná 3 povolení.

Povolení k distribuci je upraveno pokynem SUKL DIS-8. Formuláře k dalším dvěma povolením jsou k dispozici na webu Ministerstva zdravotnictví.

Seznam legislativních předpisů upravujících pěstování konopí pro léčebné použití, jeho předepisování, výdej a evidenci je na stránkách SAKL uveden pod záložkou Legislativa. Na pěstitele v ČR se vztahují rovněž pravidla Správné pěstitelské praxeSprávné výrobní praxe.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi

www.sakl.cz

http://www.sakl.cz/home/legislativa/

www.sukl.cz

www.epreskripce.cz

https://erecept.sukl.cz

V oblasti konopí pro léčebné použití působí také KOPAC - Pacientský spolek pro léčbu konopím, na jehož stránkách kopac.cz jsou podrobnější informace pro pacienty, včetně Mapy lékařů předepisujících léčebné konopí v ČR, která se může mírně lišit od Seznamu předepisujících lékařů  uveřejněného na stránce SAKL.

Poznámka redakce

Redakce drogy-info.cz důrazně upozorňuje, že informace na stránce Legislativa slouží pouze pro první orientaci v předpisech. Závazné je pouze znění uveřejněné ve Sbírce zákonů. - Připravujeme ke zveřejnění informace poskytnuté Ministerstvem zemědělství a Národní protidrogovou centrálou Policie České republiky.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist