Hazardní hraní

Přehled aktuální situace v oblasti hazardního hraní v České republice.

Podrobné informace naleznete ve Výroční zprávě o hazardním hraní v ČR v roce 2017.

 

Regulace a politika v oblasti hazardního hraní

 • Problematika hazardního hraní je od r. 2014 součástí integrované protidrogové politiky ČR na národní úrovni. Koordinačním a poradním orgánem vlády v otázkách protidrogové politiky je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). 
 • Rok 2017 byl třetím rokem platnosti Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní 2015–2018. V r. 2017 bylo provedeno jeho druhé průběžné hodnocení. Nedaří se plnit priority v oblasti prevence rozvoje a včasného záchytu problémového hráčství. S problémy se potýká také oblast rozvoje sítě ambulantní péče pro problémové a patologické hráče. 
 • Kraje nemají zákonné pravomoci v oblasti provozování hazardních her (HH) nebo při jejich kontrole, ale v souladu s principem integrované protidrogové politiky se oblast hazardního hraní stává součástí protidrogové politiky i na krajské úrovni. 
 • V l. 2013–2015 podpořila RVKPP v dotačním řízení projekty v oblasti prevence a léčby problémového hráčství ve výši 3–5 mil. Kč ročně. V r. 2016 byla tato částka zvýšena na 24,5 mil. Kč. V r. 2017 podpořila RVKPP 32 projektů zaměřených na oblast hazardního hraní v celkové výši 20,1 mil. Kč. 
 • Od 1. 1. 2017 jsou účinné zákon o hazardních hrách (ZHH) a zákon o dani z hazardních her, které nahradily zákon o loteriích a jiných podobných hrách (ZoL). ZHH změnil systém povolování provozování HH a jejich kontroly. ZHH rovněž zavedl řadu opatření směřujících k prevenci rozvoje a snížení dopadů problémového hráčství. Od 1. 1. 2017 byla rovněž zavedena regulace reklamy na hazardní hry posilující ochranu hráčů. 
 • Přechodná ustanovení ZHH umožňují provozování hazardních her povolených ještě podle ZoL a za podmínek ZoL. Provozování podle ZoL je možné pouze po dobu platnosti povolení, ale nejdéle po dobu 6 let ode dne nabytí účinnosti ZHH. Hry povolené podle ZoL jsou podle ZoL i provozovány. Počet technických (TH) a živých her (ŽH) povolených podle ZoL však neustále klesá spolu s tím, jak těmto povolením dobíhá platnost (poslední povolení na TH vyprší v r. 2019 a na ŽH v r. 2020). 
 • Od 1. 1. 2018 musí i HH povolené podle ZoL, jako jsou např. TH nebo kurzové sázky (KS), splňovat některé podmínky ZHH – hráči musí být registrovaní za účelem ověření jejich totožnosti, musí disponovat uživatelským kontem a provozovatelé musí splnit řadu informačních povinností. 
 • Hráčům musí být zobrazeny informace o škodlivosti hraní, o délce účasti na hře a celkový přehled čistých proher od aktivace uživatelského konta. Rovněž jim musí být nabídnuto nastavení sebeomezujících opatření při každém přihlášení do uživatelského účtu. Informační povinnost musí být splněna jak v herně či kasinu (varování o škodlivosti hraní, maximální výše sázky, herní plán, ukazatel času, kontakty na pomáhající služby), tak při hraní HH on-line (varování o škodlivosti hraní, délka účasti na hře, nabídka sebeomezujících opatření, kontakty na pomáhající služby). 
 • Stále není funkční tzv. rejstřík fyzických osob vyloučených z účasti na HH, který měl zajistit fungování centrální evidence osob vyloučených jak dobrovolně, tak ze zákona, tj. osob pobírajících dávky v hmotné nouzi, osob, vůči kterým je vyhlášen úpadek, a osob, kterým byla soudem uložena povinnost zdržet se hazardních her nebo léčba patologického hráčství. Důvodem je zpoždění v zavedení nového tzv. informačního systému provozování hazardních her, který spravuje MF. 
 • Obce ve stále vyšší míře regulují dostupnost TH na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek (OZV). Ke konci r. 2017 regulovalo HH celkem 640 obcí (o 19 více než v r. 2016), z toho úplně zakázalo provoz TH na svém území 374 obcí. Celkem 78 obcí již vydalo OZV podle ZHH. 
 • Od 1. 1. 2017 byla zvýšena daňová sazba u TH na 35 % a byl zrušen denní poplatek za přístroj. U ostatních HH zůstala sazba na 23 %. Od r. 2017 byla rovněž zrušena možnost slevy na dani o dar poskytnutý Českému olympijskému výboru. Výnos z daně z hazardních her je u TH dělen v poměru 35 % do státního rozpočtu a 65 % do rozpočtů obcí. Odvody z ostatních HH se dělí v poměru 70 % do státního rozpočtu a 30 % do rozpočtu obcí. 
 • Od 31. 5. 2017 je v účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nově zahrnuje úplný zákaz kouření a používání elektronických cigaret ve vnitřních zábavních prostorech (tedy i v provozovnách HH). 

Trh s hazardními hrami

 • Povolení k provozování hazardních her (HH) mělo k 1. 1. 2018 v ČR celkem 60 společností, z toho 40 pro technické hry (36 land-based a 7 on-line), 39 pro živé hry (37 land-based a 3 on-line), 14 pro kurzové sázky (13 land-based a 9 on–line) a 9 pro okamžitou nebo číselnou loterii (9 land-based a 2 on-line). 
 • Technické hry (TH) provozované v ČR v r. 2017 lze podle způsobu jejich povolování rozdělit do tří skupin: (1) TH, které povolovalo do konce r. 2016 MF podle ZoL (všechny typy TH v kasinech a mimo výherní hrací přístroje i v dalších provozovnách), (2) výherní hrací přístroje (VHP) povolené obcemi do konce r. 2016 podle ZoL v hernách a provozovnách se zvláštním provozním režimem, (3) TH všech typů povolené od r. 2017 podle ZHH (MF vydává tzv. základní povolení, obce vydávají povolení k umístění herny či kasina). 
 • Do r. 2011, kdy bylo v ČR téměř 102 tis. povolených TH, počet povolených TH rostl a od r. 2012 klesá. Do konce r. 2017 došlo ke snížení o polovinu na 53,5 tis. přístrojů (z toho 39,5 tis. videoloterijních terminálů, 5,1 tis. VHP povolených MF v kasinech a 5,7 tis. VHP povolených obcemi). Od r. 2018 už nejsou v provozu VHP povolené obcemi, což znamená, že by měla zaniknout většina provozoven se zvláštním režimem (tj. hospody či bary s několika přístroji). 
 • V ČR bylo k 31. 12. 2017 povoleno 5,1 TH v přepočtu na 1000 obyvatel, z toho podle krajů nejvíce v kraji Karlovarském (10,7 TH na 1000 obyvatel), dále v kraji Plzeňském (7,8). Nejnižší počet TH na 1000 obyvatel byl na Vysočině (2,4) a v Praze (3,6). Podle okresů byl nejvyšší relativní počet TH v přepočtu na 1 obyvatele v okresech Znojmo, Domažlice, Český Krumlov, Cheb, tj. v okresech na hranicích s Rakouskem a Německem. 
 • Na konci r. 2017 bylo v ČR celkem 4197 provozoven s TH nebo ŽH, z toho bylo 2540 heren nebo provozoven se zvláštním režimem s povolením TH od MF, 619 kasin a 1038 provozoven, které měly pouze VHP povolené obcemi (ty ke konci r. 2017 zanikly). V r. 2017 meziročně klesl počet kasin (o 3 %) i počet ostatních provozoven, které měly alespoň jednu HH povolenou MF (o 26 %). Počet provozoven s TH a ŽH klesá od r. 2011, kdy byl zaznamenán vrchol (z 8,4 tis. s povolením od MF v r. 2011 na 3,2 tis. v r. 2017). Většina (58 %) z celkového počtu 4197 provozoven měla povoleno méně než 10 TH a 43 % méně než 5 TH. 
 • Počet provozoven se v r. 2017 snížil ve všech krajích. Nejvýraznější pokles byl zjištěn v Praze (o 38 %), dále v krajích Moravskoslezském, Zlínském a Jihomoravském (o cca 25 %). Nejvyšší počet provozoven na počet obyvatel byl v r. 2017 v kraji Karlovarském (71 na 100 tis. obyv.), dále v Ústeckém a v Libereckém (oba 55), nejnižší v Praze (12) a na Vysočině (27). Ve všech krajích s výjimkou Prahy převažovaly herny a provozovny se zvláštním režimem nad kasiny (v Praze byl podíl kasin 66 %). Nejvyšší hustota provozoven s TH a ŽH je především v okresech při hranicích s Německem a Rakouskem. 
 • Došlo k dalšímu zvýšení podílu kasin na celkovém počtu provozoven, a to na 20 %. Lze předpokládat, že velký počet kasin jsou ve skutečnosti herny, které si nechaly povolit živou hru, aby se na ně nevztahovala regulační opatření platná pro herny, případně aby mohly provozovat VHP povolené MF s možností vyšší sázky (a prohry). Zatímco však v r. 2016 měly téměř tři čtvrtiny kasin povolenu pouze jednu nebo dvě živé hry, v r. 2017 již bylo takových kasin pouze 57 %. Zvýšil se počet kasin zejména v kategorii s povolením na 5–10 živých her (z 9 % v r. 2016 na 23 % v r. 2017), což je dáno pravděpodobně tím, že podle ZHH musí mít kasino minimálně 3 stoly živé hry a každý další stůl navíc umožňuje provozovat o 10 TH více. 
 • Největší kasina, tj. kasina s nejvyšším počtem povolených ŽH, leží při hranicích s Německem, Rakouskem a dále v Praze nebo v lázeňských městech. Největšími provozovnami v ČR jsou velká kasina u německých a rakouských hranic (ve Chvalovicích v okrese Znojmo, v Dolním Dvořišti v okrese Český Krumlov a v Rozvadově v okrese Tachov). 
 • V mezinárodním kontextu je v ČR počet TH stále vysoký. V Evropě mělo nejvíce TH na počet obyvatel v r. 2016 Monako (32,4 TH na 1000 obyvatel), následovala Itálie (7,4) a ČR (5,4). Velmi málo evidovaných TH mají Maďarsko a Polsko (0,2, resp. 0,1). 
 • Kurzové sázení probíhá většinou v prostředí on-line. Povolení provozovat KS on-line mělo k 1. 1. 2018 celkem 11 společností, ale pouze 8 společností na povolených stránkách on-line kurzové sázky k 23. 2. 2018 skutečně provozovalo. 
 • Hráči v r. 2017 prohráli v HH v ČR celkem 39,8 mld. Kč. Do HH vložili 224,1 mld. Kč a na výhrách jim bylo vyplaceno 184,3 mld. Kč. Zatímco v r. 2016 se příjmy provozovatelů ze hry meziročně zvýšily u všech typů HH a celý trh s HH vzrostl o 29 %, v r. 2017 vzrostl trh s HH celkově pouze o 1 %. Daleko výrazněji v r. 2017 vzrostl objem peněz vložených do hry (meziročně o 14 %). 
 • Podle typů her byl nejvyšší meziroční nárůst příjmů provozovatelů v r. 2017 zaznamenán u ŽH land-based i on-line (celkem o 34 %). Dlouhodobě roste trh s KS on-line (meziročně o 19 %). Ostatní typy HH zaznamenaly v r. 2017 pokles. 
 • Nejvyšší podíl příjmů ze hry připadl na TH v kamenných provozovnách (land-based), které tvořily 56 % trhu s příjmem 22,4 mld. Kč, což je o 2,6 mld. Kč méně než v r. 2016. Kurzové sázky (KS) on-line tvořily 16 % trhu s příjmem 6,2 mld. Kč (o 1,0 mld. Kč více než v r. 2016) a loterie land-based tvořily 14 % trhu s příjmem cca 5,5 mld. Kč. 
 • Bez rozlišování HH na land-based a on-line zaujímaly TH 62 % trhu, KS 19 %, loterie 15 % a ŽH 5 % trhu, měřeno příjmy provozovatelů ze hry. Ostatní typy HH zaujímaly okrajový podíl. 
 • Na trhu s HH roste podíl on-line HH. Zatímco v r. 2011 bylo do HH on-line vloženo 8 % všech peněz vložených do HH, v r. 2016 již to bylo 26 % a v r. 2017 již 35 %. Jde především o kurzové sázky. 
 • V l. 2013–2015 se celkový objem odvedené daně z hazardních her pohyboval kolem 8 mld. Kč, v r. 2016 došlo k jeho zvýšení na 10,5 mld. Kč a v r. 2017 na 12,1 mld. Kč (meziročně o 16 %). V posledních dvou letech výrazně vzrostl zejména příjem státního rozpočtu, ale i obecních rozpočtů. Nárůst daňového inkasa jde na vrub jak růstu příjmu provozovatelů, tak zvýšení daňové sazby v posledních 2 letech. K růstu inkasa došlo jak ze zdanění TH, tak ostatních HH. Příjmy veřejných rozpočtů z hazardního hraní v r. 2017 činily 1146 Kč na obyvatele. 

Hraní hazardních her v obecné populaci

 • Zkušenost s hraním hazardních her (HH) někdy v životě mělo v r. 2017 celkem 58,5 % dospělých osob ve věku 15 a více let (64,2 % mužů a 53,0 % žen), nejvíce s loteriemi (53,9 %), dále s hraním technických her (TH) typu automaty v kamenných provozovnách (land-based, 19,3 %) a kurzovými sázkami (KS) v sázkových kancelářích (18,5 %). Některou z HH on-line hrálo někdy v životě 13,7 % (20,5 % mužů a 7,3 % žen). Muži uváděli výrazně vyšší zkušenosti s hraním všech typů HH, a to jak land-based, tak on-line. Vyšší zkušenosti s hraním her uváděli také respondenti ve věkové kategorii 15–34 let. 
 • V posledních 12 měsících hrálo některou HH 38,9 % respondentů (45,4 % mužů a 32,8 % žen). Účast na loteriích v posledních 12 měsících uvedlo 36,1 %, prevalence hraní her bez loterií v posledních 12 měsících byla 11,7 %. Hraní HH mimo loterie v posledních 12 měsících uváděli významně častěji muži než ženy (19,4 % mužů a 4,4 % žen), respondenti uváděli nejčastěji KS land-based (8,3 %) a KS on-line (6,5 %), následovala zkušenost s hraním na TH typu automaty land-based (4,4 %). 
 • V posledních 30 dnech hrálo některou HH 18,0 % respondentů (24,2 % mužů a 12,1 % žen), bez loterií to bylo 5,0 % (9,4 % mužů a 0,9 % žen). Některou HH on-line hrálo v posledních 30 dnech 4,2 % osob (2,9 % po vyloučení loterií). Nejvíce respondentů se v posledních 30 dnech účastnilo loterií (14,8 %) a KS (3,5 % land-based a 2,4 % on-line). 
 • Rozložení prevalence hraní loterií podle věku je poměrně rovnoměrné. U ostatních HH je patrný výrazný pokles hazardního hraní s věkem respondentů, a to jak v případě hraní HH land-based, tak v případě hraní HH on-line. 
 • Při pohledu na trendy se zdá, že prevalence hazardního hraní v dospělé populaci v posledních 2 letech roste, především díky nárůstu prevalence hazardního hraní číselných a okamžitých loterií. Účast na HH v posledních 12 měsících uvádí přibližně 30–40 % dospělých, nejčastěji je uváděna právě účast na loteriích. K nárůstu u loterií přispělo zřejmě i otevření on-line prostředí pro loterie od r. 2017. Nárůst prevalence hraní loterií je patrný u obou pohlaví a rovněž ve skupině mladých dospělých ve věku 15–34 let. Rovněž u on-line kurzového sázení je patrný aktuální nárůst, a to jak v celé dospělé populaci, tak mezi mladými dospělými ve věkové skupině 15–34 let. Mimo loterií je u všech ostatních HH land-based v posledních dvou letech patrný pokles. 
 • V některých populačních skupinách jsou zkušenosti s hazardním hraním vyšší než v populaci obecně. Mezi Romy ze sociálně vyloučených lokalit (SVL) je míra hazardního hraní celkově 2,2krát vyšší ve srovnání s obecnou populací, u TH a ŽH až 6,7krát, resp. 11,3krát vyšší. V posledních 12 měsících hrálo nějakou HH 64,8 % Romů (71,1 % mužů a 57,3 % žen). 
 • Rovněž vězni mají v porovnání s obecnou populací výrazně častější zkušenosti s hraním HH. Výrazný rozdíl je patrný u aktuálních zkušeností s živými hrami v kasinu (11krát vyšší míra mezi vězni) a s TH (4,6krát). Je patrný nárůst aktuálních zkušeností s hraním hazardních her před nástupem do vězení.  

Hraní hazardních her mezi dětmi a mládeží

 • V r. 2017 nebyla provedena žádná studie zaměřená na hraní HH mezi dětmi a mládeží. 
 • Jsou k dispozici výsledky studie ESPAD z r. 2015 a validizační studie ESPAD z r. 2016. Z obou studií vyplývá, že hraní her o peníze v posledních 12 měsících uvedlo celkem 9–11 % dotázaných 16letých studentů (15–18 % chlapců a 3 % dívek), z nichž 2–3 % (4–5 % chlapců a do 1 % dívek) uvedla hraní o peníze 2krát týdně nebo častěji. 
 • Studenti hráli častěji on-line. U všech HH mimo loterií byla prevalence hraní vyšší u chlapců než u dívek, nejvýraznější rozdíl byl u KS on-line. 
 • Hraní her o peníze v posledních 12 měsících nejčastěji uváděli studenti středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť (12–15 %), studenti gymnázií naopak uváděli hraní her o peníze v nejnižší míře (4–7 %). 
 • Dlouhodobý vývoj situace lze ve studii ESPAD posoudit pouze v případě hraní TH typu automaty, které je pravidelně sledováno již od r. 1995. Podíl 16letých, kteří uvedli hraní těchto TH s frekvencí 1krát týdně nebo častěji, se dlouhodobě nemění a pohybuje se v intervalu 1–1,5 %. 
 • Nezletilí se k hraní HH dostávají nejčastěji přes účty svých dospělých kamarádů, rodinných příslušníků či jiných dospělých. Zejména kurzové sázení je normalizováno mezi mladými sportovci. Rovněž Celní správa řeší porušování zákona spojené s umožněním hraní HH nezletilými. 

Problémové hráčství

 • NMS provedlo od r. 2012 několik odhadů výskytu problémového hráčství v populaci za pomoci dvou screeningových škál (PGSI a Lie/bet). Vzhledem k rostoucí prevalenci loterií v obecné populaci byly odhady přepočítány tak, aby zahrnovaly hráče všech hazardních her (HH) kromě loterií. 
 • Srovnání výsledků ukázalo protichůdné trendy. Podle škály PGSI v l. 2012–2016 míra problémového hráčství v obecné populaci vzrostla, nárůst se týká i počtu osob v kategorii vysokého rizika. V r. 2016 se v riziku nacházelo 5,7 % dospělé populace a v pásmu vysokého rizika 0,6 %, resp. 1,4 % dospělé populace. Po extrapolaci jde o 510 tis. osob v riziku celkem, z toho 120 tis. ve vysokém riziku. 
 • Odhady podle škály Lie/bet naopak naznačují aktuální pokles míry problémového hráčství. V riziku problémového hráčství se v l. 2013 a 2014 nacházelo kolem 4 % dospělé populace, v l. 2016 a 2017 odhadovaný výskyt problémového hráčství poklesl na 2,4 %, resp. 1,9 %. 
 • Při extrapolaci výsledků, získaných v l. 2016 a 2017 prostřednictvím nástroje Lie/bet, na populaci ČR ve věku 15 a více let odpovídal podíl osob v riziku v souvislosti s hraním HH podle škály Lie/bet přibližně 170–210 tis. osob, z nich přibližně 65–105 tis. osob spadalo do kategorie vyššího rizika (2 body) v souvislosti s hraním HH. 
 • Míra problémového hráčství je vyšší mezi muži – v kategorii rizika podle Lie/bet se v r. 2017 nacházelo 3,5 % mužů a 0,3 % žen a 1,1 % mužů, resp. 0,3 % žen spadalo do kategorie vysokého rizika. Nejvyšší zastoupení problémových hráčů bylo ve věkové skupině 15–24 let. 
 • Zastoupení problémových hráčů mezi hráči v posledních 12 měsících v prostředí land-based i on-line bylo vyrovnané (15,1 %, resp. 16,1 %). Nejvyšší zastoupení problémových hráčů bylo mezi hráči TH land-based (23,0 %). 
 • V některých populačních skupinách je výskyt problémového hráčství mnohonásobně vyšší než v populaci obecně. Např. výsledky studie mezi Romy ze sociálně vyloučených lokalit naznačují, že v kategorii rizika v souvislosti s hraním hazardních her se nacházelo celkem 26,0 % respondentů ve věku 15+ (37,5 % mužů a 14,3 % žen), v tom 17,9 % (26,4 % mužů a 9,2 % žen) spadalo do kategorie vysokého rizika (2 body). Srovnání s obecnou populací ukazuje, že podíl problémových hráčů byl v romské populaci 7,9krát vyšší. 
 • Rovněž studie mezi vězni ukazuje, že v riziku problémového hráčství v posledních 12 měsících před uvězněním bylo 24 % (24 % mužů a 27 % žen), z toho ve vysokém riziku 16 % odsouzených (16 % mužů a 17 % žen). To je přibližně 9krát, resp. 10krát více než v obecné populaci. 
 • Studie mezi patologickými hráči v léčbě 2017 ukázala, že s hraním hazardních her (vyjma loterií) se respondenti poprvé setkali v průměru ve věku 20,7 roku, průměrný věk první zkušenosti s hlavní problémovou hrou byl 22,5 roku, začátek pravidelného hraní HH (tj. alespoň jednou týdně) uváděli průměrně ve věku 25,1 roku. Průměrný věk, kdy respondenti začali vnímat své hraní jako problém, byl 28,5 roku a průměrný věk, kdy respondenti poprvé vyhledali odbornou pomoc, byl 32,1 roku. Vzorec rozvoje problémového hráčství v jednotlivých vlnách studie je velmi podobný, existuje však značná individuální variabilita. 
 • Významná část hráčů je schopná hrát dlouhodobě relativně bez problémů. Přechod od příležitostného k problémovému hráčství nastává často tehdy, když hráč vlivem různých situačních faktorů poruší vlastní pravidla pro hraní. Období, kdy hráči pociťují problémy, může trvat léta, než vyhledají pomoc. Mezi nejčastější okolnosti vyhledání pomoci patří nekontrolované dluhy. 
 • Většina patologických hráčů v léčbě v r. 2017 uvedla, že hlavní hazardní hrou vedoucí k rozvoji patologického hráčství byly TH (64 %), dále to byly KS (18 %) a ŽH (16 %). Celkem 18 % hráčů v léčbě uvedlo v r. 2017 jako svou hlavní problémovou hru on-line hru. Od r. 2013 došlo k výraznému snížení podílu TH a k nárůstu živých her a kurzových sázek on-line. 
 • Patologičtí hráči hráli průměrně 13 dnů v posledním měsíci před léčbou, což je o dva dny více než v r. 2015. Průměrný počet hodin odehraných v posledním týdnu před léčbou byl 20 hodin, tj. 2,9 hodiny denně. V r. 2015 byl průměrný počet odehraných hodin 19, tj. 2,7 hodiny denně. 
 • Celkem 42 % hráčů v léčbě se domnívalo, že jejich zaměstnání mělo vliv na rozvoj jejich problémů s hraním. Jako statisticky významný faktor se ukázal přístup k hotovosti a dále bezprostřední přístup k HH v práci. 
 • Patologičtí hráči rovněž uvádějí, že mezi situační faktory povzbuzující hraní a ztěžující kontrolu hráčského chování patří všudypřítomná reklama na sportovní sázení, která vytváří dojem, že jde o obecně přijímanou neproblematickou formu trávení volného času. 

Zdravotní a sociální důsledky a souvislosti

 • Problémové hráčství je spojeno s vysokým výskytem psychiatrické komorbidity, zejména úzkostně-depresivních poruch a také poruch spojených s užíváním návykových látek. Psychiatrická komorbidita rovněž komplikuje léčbu patologického hráčství. Velmi časté jsou u patologických hráčů sebevražedné myšlenky a pokusy. 
 • Ve studii Patologičtí hráči v léčbě 2017 bylo zjišťováno rovněž duševní zdraví. Úzkostně- -depresivní poruchou v posledních 30 dnech před léčbou pravděpodobně trpělo 70 % hráčů, dalších 18 % vykazovalo zvýšenou přítomnost úzkostně-depresivních příznaků. 
 • Míra užívání návykových látek mezi patologickými hráči několikanásobně převyšovala míru v obecné populaci. Týká se to především alkoholu a tabáku, jejichž užívání v posledních 12 měsících uvedlo 76 %, resp. 70 % respondentů. Z nelegálních drog uvedli respondenti nejčastěji konopné látky (29 % respondentů) a pervitin (25 %). Nejčastěji užívanou látkou během hraní byl tabák (68 % hráčů jej užívalo často nebo téměř vždy), ale také alkohol (51 %), pervitin (21 %) a konopné látky (17 %). 
 • Myšlenky na sebevraždu někdy v životě mělo 52 % patologických hráčů v léčbě, 19 % uvedlo pokus o sebevraždu, z nich více než polovina opakovaně. 
 • Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce a jejich blízké je zadluženost, ale rovněž narušení vztahu s rodinou a blízkými. Dominujícím vztahovým vzorcem patologických hráčů je tzv. dvojí život, který trvá mnohdy i řadu let. 
 • Průměrná měsíční bilance hazardního hraní před vstupem do léčby ve studii mezi patologickými hráči v léčbě v r. 2017 byla v průměru –46 tis. Kč, což naznačuje rostoucí výši ztrát v posledních letech (–44 tis. v r. 2015 a –39 tis. v r. 2013). 
 • Průměrná celková bilance hazardního hraní byla –1,137 mil. Kč, medián byl –350 tis. Kč, maximum –40 mil. Kč (v r. 2015 byla celková finanční bilance při vstupu do léčby v průměru –745 tis. Kč, medián –300 tis. Kč). 
 • Zadluženo bylo 89 % respondentů studie v r. 2017 (v r. 2015 to bylo 92 %), maximální dluh byl 20 mil. Kč a minimální dluh byl 10 tis. Kč. Průměrné zadlužení bylo přibližně 780 tis. Kč (v r. 2015 to bylo 596 tis. a v r. 2013 to bylo 894 tis. Kč). Medián zadlužení byl v r. 2017 400 tis. Kč. Přibližně dvě třetiny zadlužených hráčů měly dluh do 0,5 mil. Kč. Někdy v životě mělo na majetek nebo na plat uvalenu exekuci 44 % respondentů (39 % v r. 2015). 
 • Legální práce byla největším hlavním zdrojem příjmů v posledních 12 měsících před vstupem do léčby – tvořila v průměru 42 % příjmů (37 % v r. 2015 a 50 % v r. 2013). Půjčky se v r. 2017 podílely 26 % (28 % v r. 2015), z toho nejvíce nebankovní půjčky, kriminální činnost 10 %. 
 • Průměrná výše dluhu problémových hráčů evidovaných v dluhových poradnách v r. 2017 byla 790 tis. Kč (45 tis. Kč až 2 mil. Kč), v r. 2016 to bylo 1,2 mil. Kč. 
 • Zatímco hazardní hraní bylo v minulých letech v porovnání s ostatními jevy v sociálně vyloučených lokalitách vnímáno jako středně závažný problém, v r. 2018 bylo řazeno mezi relativně méně závažné problémy. 

Kriminalita

 • Kriminalita primárně související s hraním hazardních her (HH) zahrnuje nedovolené jednání přímo související s provozováním nebo hraním HH. Do r. 2016 dozor nad provozováním HH vykonávaly obce, krajské úřady a Ministerstvo financí (MF), resp. finanční správa (FS). Od začátku r. 2017 je kontrolním orgánem v prostředí land-based celní správa (CS) a v prostředí on-line je to MF. 
 • Na černém trhu s HH byly v r. 2017 nadále dostupné tzv. kvízomaty, puzzlematy, případně e-shopmaty, tj. přístroje s hrou napodobující klasickou válcovou TH, která však obsahuje vědomostní nebo dovednostní prvek, případně prvek, který má imitovat spotřebitelskou soutěž. Provozovatelé těchto přístrojů argumentují, že nejde o HH, které spadají pod ZHH. Problémem je neustálá inovace jejich software, což činí problémy při dokazování v trestním řízení, neboť na každý nový software je potřeba zpracovat nový znalecký posudek. 
 • Nejčastěji v r. 2017 CS řešila správní delikty provozování HH bez platného povolení, umožnění účasti na HH bez registrace hráče a nevyvěšení herního plánu na viditelném místě v provozovně. 
 • CS provedla v r. 2017 v rámci výkonu dozoru nad provozováním HH celkem 2060 kontrol, z toho 310 bylo kontrol provozování loterií. Bylo zjištěno 488 porušení ZHH a zajištěno 12 stolů ŽH a téměř 1 tis. TH, včetně několika desítek kvízomatů. Rovněž byly zajištěny finanční prostředky ve výši téměř 2,7 mil. Kč. 
 • V r. 2017 pokračovala činnost Společného specializovaného týmu na boj proti nelegálnímu hazardu (tzv. Hazardní kobry), jehož úkolem je společný a koordinovaný postup ke snížení výskytu nelegálního provozování hazardních her. Tento tým se v r. 2017 sešel dvakrát. 
 • V r. 2017 bylo pro trestný čin neoprávněného provozování HH stíháno 22 osob a evidováno 14 těchto trestných činů. V porovnání s předchozím obdobím je patrný výrazný pokles počtu registrovaných trestných činů neoprávněného provozování HH i počtu osob stíhaných pro tento trestný čin. 
 • Ve srovnání s předchozím rokem byl zaznamenán pokles počtu osob stíhaných, obžalovaných i odsouzených pro trestnou činnost primárně související s hraním HH. Největší část ve všech fázích trestního řízení tvořili pachatelé trestného činu neoprávněné provozování HH (§ 252). Počet osob obviněných a obžalovaných pro trestný čin neoprávněné provozování HH (§ 252) byl nejvyšší od r. 2008. 
 • Za trestnou činnost primárně související s hazardním hraním bylo v r. 2017 stíháno 46 osob (z toho 4 ve zkráceném přípravném řízení), obžalováno bylo nebo byl podán návrh na potrestání v případě 46 osob (42, resp. 4). Celkem 17 osob bylo za trestné činy primárně související s hraním HH odsouzeno. Nejčastěji uloženou sankcí bylo podmíněně odložené odnětí svobody a peněžitý trest. 
 • Podle analýzy MV zaměřené na problematiku nezákonného ovlivňování sportovních výsledků a s tím související korupci ve sportovním prostředí nahrává ovlivňování sportovních výsledků non-stop nabídka nepřeberného množství on-line sázkových příležitostí způsobená částečně konkurencí mezi provozovateli sportovních sázek. Provozovatelé se uchylují i k vypisování kurzů na soutěže amatérské či juniorské. K rozmachu nezákonného ovlivňování přispívá i rostoucí nabídka live-sázek, jejichž ovlivňování je velmi těžko kontrolovatelné. 
 • Pokud jde o kriminalitu sekundárně související s hraním HH, podle výsledků studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2017 se krádeže někdy dopustilo 43 % hráčů (46 % v r. 2015), podvodu 29 % (36 % v r. 2015), zpronevěry 27 % (33 % v r. 2015), výroby a/nebo prodeje drog 24 % (19 % v r. 2015) a loupeže 8 % (9 % v r. 2015) respondentů. Kriminální činnost tvořila 10 % zdrojů příjmů v posledních 12 měsících před vstupem do léčby (8 % v r. 2015). 
 • Trestná činnost proti majetku tvořila 46 % trestné činnosti problémových hráčů v evidenci Probační a mediační služby ČR v r. 2017 (50 % v r. 2016). Problémoví hráči v evidenci Probační a mediační služby ČR v r. 2017 se nejčastěji dopustili krádeže a podvodu. 
 • Podle studie mezi vězni z r. 2016 se krádeže kvůli hraní HH nebo splacení dluhu ze hry někdy dopustilo více než 16 % vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody. Největší podíl těch, kteří se dopustili krádeže nebo jiného přestupku či trestného činu kvůli získání prostředků na hru nebo splacení dluhu ze hry, tvoří odsouzení ve věku 25–34 let. 
 • Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí zpracovala Analýzu vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení. Hlavním rizikem je podle této analýzy nelegitimní ovlivňování rozhodovacích procesů ve veřejné správě doprovázené projevy klientelismu, nestandardního lobbingu, ekonomického i mediálního nátlaku a střetu zájmů. Ovlivňování se uskutečňuje jak na centrální úrovni při přípravě právních předpisů, tak na úrovni obcí při přijímání OZV, či jsou pokusy o ovlivňování samotných povolovacích správních řízení. Analýza také upozornila na skutečnosti, které zvyšují riziko korupce, jako je zaměstnávání osob, které původně působily v herním průmyslu, v zákonodárných nebo regulačních orgánech a naopak (tzv. fenomén otáčivých dveří) nebo vágnost zákonných ustanovení pro přijímání OZV. 

Prevence

 • Součástí systému prevence rizikového chování v resortu školství je rovněž prevence hazardního hraní. K lednu 2018 mělo celkem 58 organizací s 90 programy certifikaci odborné způsobilosti v primární prevenci. Z toho bylo 75 programů zahrnujících adiktologickou prevenci, jejíž součástí je i hazardní hraní. 
 • Evaluace akčního plánu pro oblast hazardního hraní za r. 2017 ukázala, že realizace aktivit v oblasti prevence rozvoje problémového hráčství je nedostatečná, přestože jde o prioritní oblast protidrogové politiky a přestože míra podpory v této oblasti roste (v r. 2017 podpořila RVKPP celkem 7 preventivních projektů zaměřených na prevenci hazardního hraní). 
 • V posledních letech roste nabídka zejména on-line informačních a poradenských zdrojů pro obecnou populaci i hráče a jejich blízké. 
 • Řadu opatření a aktivit, jejichž cílem je prevence rozvoje problémového hráčství u aktivních hráčů, musí realizovat provozovatelé HH ze zákona. ZHH od r. 2017 zavedl povinnost nabídky sebeomezujících opatření a řadu dalších informačních povinností směrem k hráčům. Zkušenosti hráčů s nabídkou informací a sebeomezení jsou však velmi omezené, i když aktuálně rostou. Výsledky z r. 2017 ukazují, že sebeomezující opatření byla někdy nabídnuta 5,7 % hráčů (12,3 % hráčů HH land-based bez loterií, 14,0 % HH on-line). Ze studie mezi patologickými hráči v léčbě v r. 2017 vyplynulo, že sebeomezení bylo někdy nabídnuto 16,5 % hráčů (12,2 % TH, 37,0 % KS on-line). 

Léčba

 • Míra vstupu problémových hráčů do léčby je stále nízká kvůli nízké dostupnosti a kapacitě specializované péče v ČR, ale také kvůli bariérám na straně hráčů. Klienti se nejčastěji potýkají s pocity studu a strachu. Jde např. o strach ze selhání, který je příčinou toho, že si ztrátu kontroly hráčského chování neumí připustit. Často se objevuje obava z ukončení hraní, neboť zaujetí hrou pomáhá hráčům zvládat úzkostně-depresivní stavy. Také se objevuje strach z odmítnutí ze strany rodiny a osob blízkých po přiznání problémů. 
 • Problémy ve vztazích s blízkými a finanční problémy jsou nejčastější příčinou hledání pomoci a léčby problémového hráčství. 
 • Roste informovanost hráčů o možnostech pomoci. Nárůst je patrný zejména u informací zprostředkovaných provozovateli – v provozovně, na obrazovce automatu, na internetových stránkách s hazardem. 
 • Péče je poskytována zejména v poradenských a léčebných ambulantních a pobytových adiktologických a psychiatrických zařízeních. Přibývá léčebných a poradenských služeb, které je možno považovat za specializované na poskytování služeb problémovým hráčům. Zatímco podle údajů z l. 2012–2016 bylo v ČR 10–20 programů specializovaných na léčbu patologických hráčů, v r. 2017 za takto specializované bylo možno považovat 15–25 programů. 
 • Z průzkumu Sčítání adiktologických služeb 2017 vyplývá, že patologičtí hráči představují jednu z hlavních cílových skupin pro 151 programů z celkem 275 specializovaných adiktologických programů (54,9 %). Speciální službu či intervenci pro patologické hráče nabízí celkem 100 (38,0 %) programů. Zařízení, která deklarují jako svou hlavní cílovou skupinu patologické hráče, nabízí převážně kontaktní a ambulantní služby. 
 • V posledních letech počet specializovaných programů pro problémové hráče díky podpoře v dotačním řízení RVKPP roste. V r. 2017 RVKPP cíleně podpořila 21 projektů poskytujících léčbu a poradenství pro hazardní hráče. Cílem podpory je vytvořit zejména základní síť specializovaných programů pro problémové hráče ve všech krajských městech. Celkem v 9 ze 14 krajských měst fungovalo centrum pro problémové hráče, ale ambulantní péče byla hazardním hráčům dostupná v celkem 39 městech. 
 • Celkem vykázalo služby poskytnuté problémovým hráčům 58 programů dotovaných RVKPP, v kontaktu s nimi bylo 2023 problémových hráčů, vůbec poprvé bylo s odbornou službou v kontaktu celkem 1609 klientů. 
 • V ČR bylo v l. 2004–2016 v psychiatrických ambulancích léčeno přibližně 1300–1500 pacientů s diagnózou patologické hráčství ročně, v r. 2016 to bylo v 282 psychiatrických ambulancích celkem 1375 pacientů. Vzrostl podíl žen v ambulantní léčbě ze 7,5 % v r. 2004 na 17,7 % v r. 2016. Počet hospitalizací dosahoval v období 2004−2016 průměrně 500−550 hospitalizací ročně, v r. 2016 to 445 pacientů. 
 • Rozvíjí se poradenské a léčebné programy pro hazardní hráče a jejich rodiny prostřednictvím nových technologií a na internetu. V srpnu 2017 byly spuštěny národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní hazardní-hraní.cz, které provozuje NMS. Na stránkách jsou k dispozici mimo jiné kontakty na programy poskytující odbornou adiktologickou pomoc z celé ČR nebo na dluhové poradny. Specializovaná telefonní linka pomoci hazardním hráčům v ČR však neexistuje. 
 • Rozvíjejí se svépomocné aktivity, a to i on-line. V současnosti jsou aktivní 3 svépomocné skupiny Anonymních gamblerů (2 v Praze a 1 v Brně), jejich význam spočívá v podpoře hráčů v léčbě i v prevenci relapsu abstinujících hráčů. 
 • Specializovaná oddělení s dobrovolným léčením závislostí, jejichž cílovou skupinou jsou i patologičtí hráči, je zřízena v 10 věznicích z celkového počtu 35.

Podrobné informace naleznete ve Výroční zprávě o hazardním hraní v ČR v roce 2017.


TOPlist