Souhrn výsledků Výroční zprávy o hazardním hraní v České republice v roce 2016

Regulace a politika v oblasti hazardního hraní

 • Problematika hazardního hraní se stala nedílnou součástí integrované protidrogové politiky ČR v roce 2014, kdy byla národní strategie protidrogové politiky rozšířena o oblast hazardního hraní.

 • Rok 2016 byl druhým rokem platnosti Akčního plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní 2015-2018, který byl schválen vládou v listopadu 2015. V r. 2016 bylo provedeno jeho průběžné hodnocení, které ukázalo, že je nutné posílit kontrolní činnost nad dodržováním zákazu hry pro osoby mladší 18 let. Akční plán byl doplněn o aktivitu zaměřenou na snížení počtu nezletilých účastnících se hazardních her.

 • Poradním orgánem vlády v otázkách integrované protidrogové politiky je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Pro účely koordinace aktivit v oblasti hazardního hraní má RVKPP zřízenu Pracovní skupinu pro problematiku hazardních her a v oblasti monitorování funguje pracovní skupina Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti pro Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů.

 • RVKPP ve svém dotačním řízení v r. 2016 podpořila 50 projektů zaměřených na oblast hazardního hraní v celkové výši 24,5 mil. Kč. Šlo o preventivní programy, programy ambulantní a následné péče, projekty zaměřené na zvyšování informovanosti a výzkumné projekty. Před r. 2013 nebyla oblast prevence a léčby problémového hráčství podporována vůbec, v l. 2013-2015 činila dotační podpora RVKPP v této oblasti celkem 3-5 mil. Kč ročně.

 • Od 1. 1. 2017 jsou účinné zákon o hazardních hrách (ZHH) a zákon o dani z hazardních her, které nahradily zákon o loteriích a jiných podobných hrách (ZoL). Hlavní změny jsou:

  • ZHH umožňuje vstup zahraničních provozovatelů hazardních her na český trh a umožňuje provozování většiny her na internetu.

  • ZHH mění systém povolování hazardních her. MF podle ZHH vydává základní povolení k provozování určitého typu hazardní hry, k provozování technické hry, binga a živé hry je nutné také povolení k umístění herního prostoru, které vydává příslušný obecní úřad.

  • Podle ZHH jsou dozorovými orgány MF a nově celní správa.

  • ZHH umožňuje blokaci internetových stránek s nepovolenými hazardními hrami a blokaci plateb na účty používané k provozování nepovolených her či plateb z nich.

  • ZHH omezuje druhy herních land-based prostředí, v nichž lze provozovat technické hry, na hernu a kasino. Neumožňuje tedy provozování technických her v provozovnách se zvláštním provozním režimem. Dále stanoví, že v herně musí být povoleno nejméně 15 technických her, v kasinu provozovány nejméně 3 stoly živé hry po celou provozní dobu kasina a minimálně 30 technických her, pokud jsou v kasinu technické hry provozovány. Na každý stůl živé hry může být povoleno max. 10 technických her.

  • Po 120 minutách účasti na technické hře je stanovena povinná pauza v délce 15 minut. Herna nesmí být v provozu v době 03:00-10:00 hod.

  • ZHH rovněž obsahuje celou řadu opatření pro prevenci problémového hráčství jako povinnou registraci hráčů TH, kurzových sázek a on-line her, povinnost provozovatele nabídnout hráči sebeomezující opatření (u kurzové sázky jsou to limity na výši sázek a výši proher, u binga a živé hry na výši proher a počet návštěv a u technických her a on-line her na výši sázek, výši proher, počet a dobu přihlášení na uživatelském účtu a dobu, po kterou po odhlášení nelze hrát). Při účasti na technické hře musí být viditelné informace o škodlivosti hraní, délce účasti na hře a celkový přehled čistých proher od aktivace uživatelského konta. Při internetové hře musí být viditelné informace o škodlivosti hraní a ukazatel délky účasti. Provozovatel nesmí poskytovat účastníkovi hazardní hry jakékoliv výhody v podobě potravin, nápojů, tabákových výrobků nebo povzbuzujících látek.

  • Maximální sázka do technické hry je stanovena na 100 Kč v herně a 1000 Kč v kasinu a na internetu, maximální výhra z jedné hry na 50 tis. v herně a 500 tis. v kasinu a on-line, maximální prohra za hodinu je 45 tis. Kč v herně, resp. 450 tis. v kasinu a on-line. Minimální interval mezi jednotlivými hrami byl stanoven (pouze) na 2 sekundy, což umožňuje až 1800 her za hodinu.

  • Hráči budou mít možnost nechat se dobrovolně vyloučit z účasti na hraní hazardních her. Ze zákona budou z hraní vyloučeny osoby pobírající dávky v hmotné nouzi, osoby, vůči kterým je prohlášen úpadek, a osoby, kterým byla soudem uložena povinnost zdržet se hazardních her nebo léčba patologického hráčství. Vyloučené osoby budou uvedeny v rejstříku, který povede MF. Osoby, které o zapsání do rejstříku požádaly samy, budou moci po uplynutí minimálně 1 roku požádat o výmaz. Vzhledem k tomu, že dosud nebyl zprovozněn informační systém provozování hazardních her a nebyla ani vyhlášena jeho technická specifikace, není jasné, kdy bude funkční rejstřík osob vyloučených z hraní hazardních her.

 • Přestože hazardní hry povolené podle ZoL lze nadále provozovat (nejdéle však do konce r. 2022), musí do jednoho roku od nabytí platnosti ZHH (tedy od 1. 1. 2018) splnit podmínky stanovené v ZHH týkající se registrace a uživatelského konta (u technických her), registrace, centrálního stanovování kurzů a evidence sázkových příležitostí (u kurzových sázek), registrace a informační povinnosti (u on-line her). Všichni provozovatelé musí do jednoho roku od vyhlášení technické specifikace zajistit přenos herních a finančních dat do informačního systému provozování hazardních her. Na konci r. 2016 Ministerstvo financí (MF) zaznamenalo zvýšený počet žádostí o povolení k provozování hazardních her ještě podle ZoL. Po dobu přechodné účinnosti ZoL tedy stále mohou existovat provozovny se zvláštním provozním režimem, herny provozované podle ZoL nemusí být uzavřeny v době 3:00-10:00 h, po 120 minutách hry na TH nemusí následovat povinná 15minutová přestávka ve hře.

 • Obce ve stále vyšší míře regulují dostupnost technických her na svém území prostřednictvím obecně závazných vyhlášek. V r. 2016 mělo takovou obecně závaznou vyhlášku 621 obcí, což je téměř 10 % všech obcí v ČR. Stále větší podíl obecně závazných vyhlášek úplně zakazuje provoz technických her, v r. 2016 to bylo 59 % všech obecně závazných vyhlášek.

 • V r. 2016 byly zvýšeny sazby zdanění hazardních her. Technické hry byly zdaněny odvodem ve výši 28 % z příjmů ze hry a poplatkem 80 Kč za přístroj denně; pro ostatní hazardní hry byla daňová sazba 23 % z příjmů ze hry (do r. 2015 to bylo 20 % pro všechny hry a poplatek u technických her byl 55 Kč na přístroj a den). Změnil se rovněž poměr dělení odvodu mezi stát a obce - odvody z technických her se nově dělí v poměru 37 % do státního rozpočtu a 63 % do obecních rozpočtů (poměr do r. 2016 byl 20 : 80). Odvody z ostatních hazardních her se dělily v poměru 70 % do státního rozpočtu a 30 % do rozpočtu obcí.

 • Od 1. 1. 2017 byly zavedeny dvě sazby zdanění - 35 % pro technické hry a 23 % pro ostatní hazardní hry a byla zrušena sleva na dani o dar poskytnutý Českému olympijskému výboru (od 1. 1. 2014 měli provozovatelé loterií a kurzových sázek možnost dílčí odvod z loterií a kurzových sázek snížit až o čtvrtinu o částku poskytnutou jako dar). Výnos z daně z hazardních her je u technických her dělen tak, že 35 % jde do státního rozpočtu a 65 % do rozpočtů obcí. Poměr dělení u ostatních hazardních her se nemění.

 • Od 1. 1. 2017 byla zavedena regulace reklamy na hazardní hry posilující ochranu hráčů. Reklama na hazardní hru nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let, musí obsahovat sdělení o zákazu účasti osob mladších 18 let a varování „Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!", nesmí obsahovat sdělení, z něhož lze nabýt dojmu, že účast na hazardní hře může být zdrojem finančních prostředků obdobným získávání příjmů ze zaměstnání či podnikání.

Trh s hazardními hrami

 • Celkem 69 společností mělo v ČR v r. 2016 povolení od Ministerstva financí (MF) k provozování alespoň jednoho typu hazardní hry (stejně jako v r. 2015). Licenci na provozování číselných loterií mělo v ČR 6 společností, okamžitých loterií (losů) 7 společností, na minimálně 1 typ technické hry 55 společností, na provozování kurzových sázek 14 společností a živých her v kasinu 34 společností. Ze 14 společností s povolením na kurzové sázky jich 9 mělo také povolení na internetové kurzové sázky. Na internetovou karetní hru měly povolení 2 společnosti.

 • Ke konci r. 2016 bylo v ČR povoleno celkem 57 452 jednotlivých zařízení pro provozování technických her (TH), z toho bylo 8037 výherních hracích přístrojů (VHP) povolovaných obcemi. Dále bylo MF povoleno 2300 živých her v kasinech.

 • Počet TH byl nejvyšší v r. 2011, kdy dosáhl vrcholu téměř 102 tis. přístrojů, od té doby klesá. Mezi l. 2015 a 2016 ubylo 2879 (-4,8 %) TH. Změny počtu povolených zařízení a her se však liší podle jejich typu. Zatímco počet VHP a videoloterijních terminálů (VLT) povolených MF zůstal přibližně stejný jako v r. 2015, počet lokálních loterních systémů (LLS) klesl téměř o třetinu (537 přístrojů) a počet zařízení elektromechanických rulet (EMR) o pětinu (207). Výrazně (o 20,5 %) se snížil rovněž počet VHP povolovaných obcemi v hernách a provozovnách se zvláštním provozním režimem (2071).

 • Technické a živé hry povolené MF se na konci r. 2016 hrály v 4061 hernách, kasinech a provozovnách se zvláštním provozním režimem. Z celkového počtu všech typů provozoven bylo 3423 heren a provozoven se zvláštním provozním režimem a 638 kasin. Celkový počet provozoven se meziročně snížil o 16,0 % (v r. 2015 to bylo 4836 provozoven). Výrazně klesl počet heren a provozoven se zvláštním provozním režimem (meziročně o 875, tj. o 20,4 %), zatímco počet kasin stoupl o 100 (18,6 %). Do celkového přehledu nejsou započítány provozovny se zvláštním provozním režimem, kde jsou výhradně VHP povolované obcemi, neboť jejich počet není centrálně sledován.

 • Při přepočtu na 10 tis. obyvatel bylo k 31. 12. 2016 nejvíce TH povoleno v Karlovarském (106,5) a Plzeňském kraji (79,1), nejméně naopak v Kraji Vysočina (26,0). Nejvyšší absolutní počet TH byl povolen ve Středočeském kraji (11,4 % z celkového počtu), dále Moravskoslezském kraji (10,9 %) a dále Jihomoravském kraji (10,2 %).

 • Při přepočtu na 10 tis. obyvatel bylo nejvíce TH provozováno v okresech Znojmo, Domažlice a Cheb. Naopak okresy s nejnižšími počty TH na obyvatele byly Žďár nad Sázavou, Brno-město a Rokycany.

 • V některých okresech proběhly v r. 2016 velké změny v počtu TH povolovaných MF na 10 tis. obyvatel, nejvýraznější pokles nastal v okresech Brno-město (o 77,7 %), Blansko (o 76,6 %) a Žďár nad Sázavou (o 59,0 %), největší nárůst naopak v okrese Jablonec nad Nisou (o 78,5 %).

 • Podle předběžných údajů hráči v r. 2016 prohráli v hazardních hrách v ČR celkem 39,3 mld. Kč, což představuje souhrnný hrubý příjem provozovatelů hazardních her. Do hazardních her hráči vložili 196,4 mld. Kč a na výhrách bylo vyplaceno 157,1 mld. Kč.

 • Souhrnný příjem ze hry, jehož objem byl mezi l. 2008 a 2015 relativně stabilní, se v r. 2016 výrazně navýšil, a to meziročně o 29 %. Vklady do hry rostou od r. 2013 (v l. 2013-2016 o 59 %), v r. 2016 byl meziroční růst 29 %.

 • Měřeno příjmy ze hry, VLT tvořily nejvyšší podíl trhu (47 %), následovaly internetové kurzové sázky (13 %), číselné loterie a VHP (obě 12 %). Pokud sečteme všechny typy TH, byl jejich podíl 63 %. Kurzové sázky dohromady s internetovými kurzovými sázkami tvořily 17 % trhu.

 • Podíl TH rostl v l. 2002-2011 a poté do r. 2015 klesal, v r. 2016 podíl TH opět meziročně vzrostl (o 3 procentní body). Meziročně došlo v r. 2016 k nárůstu podílu VLT z 42 % na 47 % (absolutně o téměř 6 mld. Kč). Dlouhodobý pokles podílu VHP se zastavil a v r. 2015 došlo k velkému meziročnímu nárůstu, v r. 2016 se podíl VHP snížil o 2 procentní body. Dlouhodobě roste podíl on-line kurzových sázek, naopak klesá podíl kurzových sázek v kamenných provozovnách. Příjem z internetových kurzových sázek v posledních 2 letech meziročně rostl přibližně o čtvrtinu. Podíl loterií od r. 2011, kdy byl na svém minimu, rostl až do r. 2015, v r. 2016 poklesl o 2 procentní body. Podíl živých her v kasinu se v l. 2002-2016 snížil ze 13 % na 4 %.

 • V r. 2016 získaly veřejné rozpočty z odvodů z hazardních her 10,5 mld. Kč, což je o 2,4 mld. Kč (30 %) více než v r. 2015. Po relativně stabilních příjmech veřejných rozpočtů z hazardních her v l. 2013-2015 ve výši kolem 8 mld. Kč došlo k velmi výraznému meziročnímu navýšení, na kterém se podílel růst trhu i zvýšení daňové sazby. Odvody z TH tvořily 8,0 mld. Kč (77 %) a odvody z ostatních hazardních her 2,5 mld. Kč (33 %). Vedle toho provozovatelé číselných a okamžitých loterií a kurzových sázek zaslali za r. 2016 Českému olympijskému výboru částku necelých 700 mil. Kč. Odvody z TH meziročně vzrostly o 1,9 mld. Kč (31 %) a odvody z ostatních hazardních her o 0,5 mld. Kč (26 %). Z celkových 10,5 mld. Kč připadlo 4,4 mld. Kč (42 %) státnímu rozpočtu, zbylých 6,1 mld. Kč (58 %) bylo rozděleno do obecních rozpočtů. Příjem veřejných rozpočtů na 1 obyvatele v r. 2016 činil 992 Kč (o 227 Kč více než v r. 2015).

Hraní hazardních her v obecné populaci

 • V r. 2016 mělo zkušenost s hraním loterií někdy v životě 40-50 % populace starší 15 let, s kurzovými sázkami v sázkových kancelářích 20-26 %, s technickými hrami (TH) nebo živými hrami v kasinu 16-17 %, s on-line hrami 10-16 % dotázaných dospělých osob. Muži vykazují několikanásobně vyšší míru hazardního hraní než ženy, výjimku představují loterie, kde jsou zkušenosti poměrně vyrovnané. Kromě loterií uváděli muži nejčastěji zkušenost s kurzovými sázkami, ženy nejčastěji uváděly shodně zkušenost s kurzovými sázkami a TH nebo živými hrami.

 • V posledních 12 měsících a v posledních 30 dnech mělo zkušenost s loteriemi 20-30 %, resp. 10-11 %, s kurzovým sázením v sázkových kancelářích 10-15 %, resp. 4-7 %, s TH nebo živými hrami v kasinu 4-6 %, resp. 2 %, a s on-line hrami 6-10 %, resp. 2-4 % dotázaných. S výjimkou loterií uvádějí muži v posledních 12 měsících přibližně 4-5krát vyšší zkušenosti s hraním než ženy, v posledních 30 dnech 7-9krát vyšší.

 • Výsledky studií provedených v l. 2012-2016 naznačují, že zkušenosti s hazardním hraním v populaci od r. 2012 do r. 2014/2015 rostly. V r. 2016 byl konzistentně napříč studiemi zaznamenán pokles míry hazardního hraní. K poklesu došlo u všech typů her s výjimkou loterií - u TH a živých her v kasinu, u kurzových sázek v sázkových kancelářích i u on-line hazardního hraní. K poklesu míry hazardního hraní v posledních 12 měsících došlo i ve věkové skupině mladých dospělých ve věku 15-34 let.

 • Hraní hazardních her bez loterií v posledních 12 měsících uváděli stejně jako v předchozích letech nejčastěji respondenti ve věkové skupině 15-24 let následováni respondenty ve věku 25-34 let. S výjimkou loterií bylo ve všech věkových skupinách nejrozšířenější kurzové sázení těsně následované hraním hazardních her na internetu. Obecně jsou míry prevalence hraní v posledních 12 měsících nejvyšší v nejmladších věkových skupinách 15-24 a 25-34 let a snižují se s rostoucím věkem. Výjimku představují loterie, které hrají nejčastěji lidé ve věku 35-54 let.

 • Nejvyšší částka vložená někdy do hry v jednom dni nejčastěji dosahovala 100-1000 Kč. Hráči TH a on-line her méně často uváděli částky do 100 Kč a až 20,6 % hráčů on-line her mimo loterie vložilo někdy do hry více než 1 tis. Kč v jednom dni. Hráči TH a on-line her tráví hraním poměrně dost času (více než 1 hodinu denně uvedlo 69 % hráčů TH a polovina hráčů on-line her kromě loterií).

Hraní hazardních her mezi dětmi a mládeží

 • V r. 2016 byla provedena školní studie obdobného rozsahu jako studie ESPAD v r. 2015. Soubor tvořilo 2417 respondentů, kteří v r. 2016 dosáhli věku 16 let.

 • Hraní hazardních her v posledních 12 měsících uvedlo celkem 11,2 % dotázaných 16letých studentů (18,2 % chlapců a 2,8 % dívek), z nichž 2,4 % (4,1 % chlapců a 0,4 % dívek) uvedla hraní o peníze 2krát týdně nebo častěji. Studenti hráli stejně jako v předchozích letech nejčastěji on-line. Vyšší míru hraní hazardních her vykázali chlapci - nejvýraznější rozdíl v hraní mezi chlapci a dívkami byl v případě kurzových sázek na internetu, naopak dívky hrály častěji loterie.

 • Nejčastěji strávili respondenti hraním hazardních her méně než půl hodiny denně, ale 1,5 % (2,5 % chlapců a 0,4 % dívek) hrálo o peníze průměrně déle než 2 hodiny denně.

 • Hraní hazardních her v posledních 12 měsících nejčastěji uváděli studenti středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť (14,6 %), následovali studenti středních odborných škol s maturitou (12,2 %). Studenti gymnázií uváděli hraní hazardních her v nejnižší míře (7,1 %). Rovněž studenti středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť trávili hazardní hrou nejvíce času.

 • Dlouhodobý vývoj situace lze ve studii ESPAD posoudit pouze v případě proměnné „hraní na automatech (na kterých se dají vyhrát peníze)", která je pravidelně sledována již od r. 1995. Podíl 16letých, kteří uvedli hraní na automatech o peníze s frekvencí 1krát týdně nebo častěji, se dlouhodobě nemění a pohybuje se v intervalu 1-1,5 %.

Problémové hráčství

 • Za l. 2012-2014 jsou k dispozici odhady výskytu problémového hráčství v ČR provedené standardními nástroji a srovnatelnými metodami. Z nich vyplývalo, že v riziku rozvoje problémového hráčství bylo přibližně 5 % dospělé populace (cca 450 tis. osob), z toho v pásmu problémového hráčství se nacházelo 1,5-2,3 % dospělých osob (130-200 tis.), z nichž cca polovinu tvořili patologičtí hráči (0,6-1,2 % dospělé populace, tj. cca 55-110 tis. osob).

 • Údaje za r. 2016 naznačují mírný nárůst počtu osob v riziku problémového hráčství celkem (odhad za r. 2016 činí přes 500 tis. osob) a rovněž nárůst v kategorii nejvyššího rizika, resp. nárůst počtu patologických hráčů (80-120 tis. osob):

 • V Národním výzkumu 2016 byl proveden odhad problémového hráčství za pomoci škál Lie/bet a PGSI. Podle Lie/bet se v riziku problémového hráčství nacházelo celkem 2,4 % dospělé populace (4,0 % mužů a 0,8 % žen), z toho 1,2 % (1,9 %, resp. 0,5 %) populace spadalo do kategorie vyššího rizika (2 body v Lie/bet). V absolutních číslech to představuje celkem 211 tis. osob, z toho 104 tis. ve vysokém riziku problémového hráčství.

 • Výsledky screeningové škály PGSI ukazují, že v riziku se nacházelo celkem 5,7 % dospělé populace (10,0 % mužů a 1,6 % žen), tj. 509 tis. osob. Z nich 2,1 % (4,1 %, resp. 0,3 %) bylo v kategorii středního rizika (191 tis. osob) a 1,4 % (2,2 %, resp. 0,6 %) spadalo do kategorie vysokého rizika (122 tis. osob).

 • Ve výzkumu mezi lékaři byl počet patologických hráčů v r. 2016 odhadnut na 81-104 tis. osob, z toho 9-11 tis. do 18 let.

 • Mezi hráči, kteří hráli hazardní hru v posledních 12 měsících, bylo v riziku vzniku problémového hráčství odhadem 9,5 % hráčů (12,6 % mužů a 4,4 % žen), v tom 4,8 % v kategorii mírného a 4,7 % v kategorii vysokého rizika. Nejvyšší riziko vykazují hráči technických her a hráči on-line kurzových sázek a dalších on-line her. Přibližně pětinu problémových hráčů tvořily ženy.

 • Za r. 2016 jsou k dispozici odhady problémového hráčství mezi 16letými studenty z validizační studie ESPAD provedené pomocí škály Lie/bet. V riziku problémového hráčství se nacházelo odhadem 3,9 % studentů (což v přepočtu na věkovou skupinu 15-19letých činí přibližně 13 tis. osob), z nich 3,0 % spadalo do kategorie mírného rizika a 0,9 % do kategorie vysokého rizika. Meziročně došlo k nárůstu odhadu prevalence problémového hráčství mezi studenty (v r. 2015 bylo v riziku odhadováno 2,7 %).

 • Výrazně vyšší podíl osob 16letých v souvislosti s hraním byl mezi chlapci (6,6 %) a mezi studenty středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť (5,1 %). Podle škály CSPG se v kategorii rizika v souvislosti s hraním hazardních her nacházelo celkem 7,1 % respondentů (11,4 % chlapců a 1,8 % dívek), z toho 3,0 % respondentů se nacházelo v kategorii mírného rizika a 4,1 % respondentů v kategorii vysokého rizika. Výrazně vyšší podíl osob v riziku v souvislosti s hraním byl i podle této škály mezi chlapci a mezi studenty středních odborných škol bez maturity nebo odborných učilišť.

Sociální důsledky a souvislosti

 • Nejzávažnějším socioekonomickým důsledkem problémového hráčství pro jednotlivce a jejich blízké je zadluženost. Průměrná výše dluhu problémových hráčů evidovaných v dluhových poradnách v r. 2016 byla 1,2 mil. Kč. Průměrná výše dluhu patologických hráčů v léčbě v r. 2015 byla 0,6 mil. Kč. Někteří hráči mají dluhy i v řádu desítek mil. Kč.

 • Z průzkumu mezi pracovníky v sociálně vyloučených lokalitách (SVL) představují hazardní hraní ve srovnání s ostatními problémy středně závažný problém; jako nejzávažnější jsou hodnoceny zadluženost, nízké vzdělání/kvalifikace a nezaměstnanost. Jako nejzávažnější problém spojený s hraním hazardních her vnímali dotazovaní pracovníci v SVL zadluženost hazardních hráčů a jejich rodin a hraní příjemců sociálních dávek.

Kriminalita

 • Kriminalita primárně související s hraním hazardních her zahrnuje nedovolené jednání přímo související s provozováním nebo hraním hazardních her.

 • V r. 2016 bylo provozování nelegálních technických her (TH) nadále aktuálním problémem. K nelegálnímu provozování TH docházelo prostřednictvím tzv. kvízomatů i formou soukromých klubů či spolků. Na trhu se nově objevily tzv. puzzlematy a e-shopmaty.

 • Finanční správa, která měla v r. 2016 na starost dozor nad dodržováním zákona o loteriích a jiných podobných hrách (ZoL), ve správních řízeních udělila pokuty ve výši 34 mil. Kč a rozhodla o odvodech z výnosů z nepovolených hazardních her ve výši téměř 200 mil. Kč.

 • Podle licencovaných provozovatelů fungovaly na konci dubna 2016 nelegální TH ve 402 provozovnách (jde však pravděpodobně o nadhodnocený počet, neboť údaje o starších případech nejsou důsledně aktualizovány).

 • Od 1. 1. 2017, kdy začal platit zákon o hazardních hrách (ZHH), má dozor nad provozováním hazardních her v land-based prostředí v kompetenci celní správa, která je kromě správního řízení oprávněna vést i řízení trestní. Celní správa za první 3 měsíce roku 2017 provedla 323 kontrol a zadržela 234 zařízení TH provozovaných v rozporu se zákonem.

 • Velký problém na trhu s hazardními hrami v ČR představují nelicencované on-line hry. Podle analýzy návštěvnosti internetových stránek byly stránky s nepovolenými hazardními hrami v r. 2016 navštěvovány dvakrát častěji než stránky s povolenými hazardními hrami. Mezi pěti nejnavštěvovanějšími stránkami byly tři bez povolení. Podle Ministerstva financí (MF) díky účinnosti ZHH opustilo na začátku r. 2017 český trh 90 % nelicencovaných provozovatelů on-line hazardu. V prvních 5 měsících r. 2017 MF zahájilo 6 správních řízení směřujících k blokaci nepovolených stránek s nabídkou hazardních her. V červenci 2017 MF zařadilo české stránky 1xbet.com jako vůbec první na Seznam nepovolených internetových her.

 • Trestnými činy, jejichž skutková podstata přímo obsahuje hraní hazardních her, jsou především neoprávněné provozování loterie a podobné sázkové hry a provozování nepoctivých sázek a her. Podle údajů policie bylo v l. 2015 a 2016 evidováno několikanásobně více trestných činů primárně souvisejících s hazardním hraním než v předchozích letech. V r. 2016 bylo zjištěno 88 trestných činů neoprávněného provozování hazardní hry a v dané souvislosti bylo stíháno 56 osob (v r. 2014 to bylo 43 trestných činů a 10 osob). Rovněž podle údajů ministerstva spravedlnosti došlo v r. 2016 k významnému nárůstu stíhaných, obžalovaných i odsouzených pro trestné činy primárně související s hraním hazardních her.

 • Specifickým druhem trestné činnosti spojené s kurzovým sázením je ovlivňování výsledků sportovních utkání, tzv. match-fixing. Jednotná státní koncepce prevence match-fixingu v současnosti neexistuje. Fotbalová asociace ČR vede ve spolupráci s Unií evropských fotbalových asociací preventivní projekt zaměřený na školení svých členů a Český svaz ledního hokeje provozuje ve spolupráci s protikorupčními organizacemi protikorupční e-mailovou a telefonickou linku, právní poradenství a preventivní program.

 • Jako kriminalita sekundárně související s hraním hazardních her se označuje trestná činnost, která je páchána v důsledku problémového hráčství nebo za účelem získání prostředků na hru či splacení dluhu ze hry.

 • Problémoví hráči v evidenci Probační a mediační služby ČR se nejčastěji dopustili krádeže, podvodu a loupeže. Trestná činnost proti majetku tvořila 50 % trestné činnosti problémových hráčů v evidenci Probační a mediační služby ČR.

 • Krádeže se kvůli hraní hazardních her nebo splacení dluhu ze hry někdy dopustilo více než 16 % vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody. Vězni, kteří uvedli hraní hazardních her bez loterií v posledních 12 měsících před nástupem trestu, byli v 57 % případů odsouzeni za majetkový trestný čin, což je 8 procentních bodů více než vězni, kteří v posledních 12 měsících hazardní hru nehráli.

Prevence

 • Míra realizace preventivních opatření v obecné populaci i mezi hráči hazardních her v ČR je stále nízká, i když v posledních letech roste míra podpory v oblasti prevence problémového hráčství ze strany státu a také stoupá počet preventivních programů. Rovněž nový zákon o hazardních hrách zavedl řadu opatření v oblasti prevence problémového hráčství mezi hráči, která budou muset zabezpečit provozovatelé hazardních her (např. sebeomezení hráčů, informační povinnosti), ale k jejich masivnímu zavedení dojde vzhledem k přetrvávající účinnosti předchozí právní úpravy až v r. 2018.

 • V oblasti prevence rizikového chování (včetně problémového hráčství) ve školství funguje systém ověřování kvality preventivních programů. K lednu r. 2017 bylo evidováno celkem 56 organizací s 90 certifikovanými programy primární prevence. Z celkového počtu 90 certifikovaných programů bylo 55 programů všeobecné prevence, 25 programů selektivní prevence a 10 programů indikované prevence. Oblast návykového chování zahrnuje celkem 72 programů, evidenční systém neumožňuje rozlišit počet programů zaměřených na oblast problémového hráčství.

 • V prosinci 2016 bylo Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních rozšířeno o přílohu č. 21, která je věnována problematice hazardního hraní.

 • V r. 2016 byla vydána česká metodika programu Hra na hraně zaměřeného na prevenci problémového hráčství mezi dětmi a mládeží a proběhla jeho pilotní realizace.

 • V r. 2016 se zvýšil počet internetových projektů, které se zaměřují na zvyšování informovanosti veřejnosti zejména o dostupnosti odborné pomoci pro hazardní hráče a o rizicích hazardního hraní. V r. 2016 podpořila RVKPP celkem 9 preventivních projektů specificky zaměřených na prevenci hazardního hraní.

Léčba

 • Míra vstupu problémových hráčů do léčby je stále nízká kvůli nízké dostupnosti a kapacitě specializované péče v ČR, ale také přítomnosti bariér na straně hráčů (obava ze stigmatizace, popírání problému, nedostatek informací apod.). Informovanost hráčů o možnostech pomoci je stále neuspokojivá.

 • Péče je poskytována zejména v poradenských a léčebných ambulantních a pobytových adiktologických a psychiatrických zařízeních. Z průzkumu mezi adiktologickými službami z r. 2016 vyplývá, že v ČR je poměrně vysoký počet (přes 90) programů pracujících s problémovými hráči, ale jako specializované programy pro práci s problémovými hráči (tj. programy s vyčleněným pracovníkem nebo místně a časově vyčleněnou částí programu) lze označit 10-20 programů. Pracovníka vyhrazeného na práci s hráči mělo 16 programů, 18 mělo vyhrazený čas a 10 vyhrazené prostory pro práci s problémovými hráči. Léčba problémových hráčů probíhá rovněž ve vězení na odděleních pro dobrovolnou léčbu závislostí v 9 věznicích a na odděleních pro výkon soudem nařízené léčby ve 3 věznicích z celkem 36.

 • V l. 2004-2015 bylo v ČR v psychiatrických ambulancích léčeno ročně přibližně 1300-1500 pacientů s diagnózou patologické hráčství (údaje za r. 2014 nejsou k dispozici).

 • Pacienti, kteří byli pro patologické hráčství ambulantně léčeni v daném roce poprvé v životě, tvořili v l. 2009-2015 přibližně 36 % z celkového počtu. Ženy ve sledovaném období tvoří v průměru 9,5 % pacientů, ale jejich podíl postupně roste na 14,0 % v r. 2015. Nejvyšší počet pacientů na 100 tis. obyvatel zaznamenal v r. 2015 Olomoucký kraj (44,1), následovaný s odstupem Královéhradeckým krajem (25,2).

 • Počet hospitalizací v psychiatrických léčebnách a na psychiatrických odděleních pro patologické hráčství dosahoval v období 2004-2015 průměrně 500-550 hospitalizací ročně, většinu opět tvořili muži. Dlouhodobě však roste podíl žen v léčbě z 5-6 % před r. 2008 na 10,5 % v r. 2015. K růstu počtu hospitalizací došlo u kategorie 35-39 let, u kategorie 30-34 let naopak k poklesu.

 • Podle průzkumu mezi pracovníky adiktologických služeb zaměřujících se na patologické hráče se většinou tito klienti obraceli na služby kvůli problémům s hraním technických her, kurzových sázek a internetových kurzových sázek. Pracovníci s nimi často řešili užívání alkoholu, zadluženost a psychické a vztahové problémy. Služby vyjádřily potřebu spolupráce s dalšími odborníky, jako jsou adiktologové, psychiatři a dluhoví poradci. Také jim chyběly vzdělávací kurzy a finance.

 • Mezi významné služby pro patologické hráče patří dluhové a finanční poradenství, jehož dostupnost či intenzita je však v adiktologických službách nízká. Rozvíjí se nabídka odborné pomoci prostřednictvím internetu, ale specializovaná telefonní linka pomoci hazardním hráčům v ČR neexistuje. Svépomocné aktivity jsou v ČR stále ve stadiu rozvoje, v současnosti jsou aktivní 3 svépomocné skupiny Anonymních gamblerů (2 v Praze a 1 v Brně), jejich význam spočívá v podpoře hráčů v léčbě i v prevenci relapsu abstinujících hráčů.

 • V rámci dotačního řízení RVKPP jsou od r. 2013 podporovány programy poskytující služby patologickým hráčům. Ve 2 vlnách dotačních řízení bylo v r. 2016 podpořeno 58 programů odborných služeb, z nich bylo 30 specializovaných projektů cílících na problémové hráče a 2 on-line poradny. Bylo vykázáno celkem 1214 klientů - problémových hráčů, z toho 991 v ambulantní péči a 63 v on-line poradnách.

 • V r. 2016 byly do provozu uvedeny další internetové stránky, které poskytují základní poradenství hráčům a jejich blízkým a nabízejí kontakty na služby odborné pomoci.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist