Kriminalita v souvislosti s hazardními hrami

Data o sekundární kriminalitě související s hazardním hraním nejsou systematicky evidována v žádném statistickém přehledu institucí vymáhajících právo. Ze studií mezi patologickými hráči v léčbě vyplývá, že patologičtí hráči jsou velmi často pachateli trestné činnosti. Podle výsledků studie z r. 2015 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research, 2015a) se krádeže někdy dopustilo 46 % hráčů, zpronevěry 33 %, drogové trestné činnosti 19 % a loupeže 9 %.

Na určitou souvislost mezi hraním hazardních her a pácháním trestné činnosti je možno usuzovat z míry problémového hráčství u respondentů dotazníkové studie na souboru 1815 osob ve výkonu trestu odnětí svobody provedené v r. 2016 - blíže viz kapitolu Problémové hráčství mezi vězni, str. 144. Pokud jde o typ trestné činnosti, nejvíce osob, které hrály hazardní hru v posledních 12 měsících před nástupem trestu, vykonávalo aktuální trest z důvodu spáchání majetkové trestné činnosti - tabulka 6 -61.

tabulka 6-61: Typ trestné činnosti u osob, které uvedly hraní hazardních her bez loterií v posledních 12 měsících před nástupem VTOS (n = 615), Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2016, v %

Typ trestné činnosti

Ano

Ne

Bez odpovědi

Majetková

57,2

13,7

29,1

Násilná

28,3

25,0

46,7

Hospodářská

2,4

33,5

64,1

Drogová

15,8

27,2

57,1

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016)

Krádeže se kvůli hraní hazardních her nebo splacení dluhu ze hry někdy dopustilo více než 16 % vězňů ve výkonu trestu odnětí svobody - tabulka 6 -62.

tabulka 6-62: Spáchání krádeže nebo jiného přestupku či trestného činu kvůli získání prostředků na návykové látky nebo splacení dluhu ze hry, Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2016, v %

Dopustil se krádeže, aby měl na...

Ano

Ne

Bez odpovědi

Tabák

13,7

65,2

21,1

Alkohol

9,6

67,2

23,2

Jiné drogy

25,8

54,9

19,2

Hru nebo splacení dluhu ze hry

16,4

61,9

21,7

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016)

Jak ukazuje srovnání výsledků předchozích studií, podíl osob, které se dopustily krádeže nebo jiného přestupku či trestného činu kvůli získání prostředků na hru, případně splacení dluhu ze hry, se v posledních dvou letech pohybuje kolem 15 % - tabulka 6 -63.

tabulka 6-63: Spáchání krádeže nebo jiného přestupku či trestného činu kvůli získání prostředků na návykové látky nebo hru, případně splacení dluhu ze hry, srovnání studií z l. 2012, 2014 a 2016, Dotazníková studie užívání návykových látek mezi vězni ve výkonu trestu odnětí svobody v r. 2016, v %

Dopustil se krádeže, aby měl na...

2012

2014

2016

Tabák

-

14,7

13,7

Alkohol

-

9,6

9,6

Jiné drogy

-

24,8

25,8

Hru nebo splacení dluhu ze hry

26,9

14,3

16,4

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2013); Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2015); Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016)

Vztahem mezi kriminalitou a hazardním hraním se ve své diplomové práci zabýval Lupač (2016). Podle autora každý výherní automat (VLT, VHP) na 1000 obyvatel na dané územní jednotce1 znamená zvýšení míry kriminality o 0,3-0,5 %. Vliv nabídky živých her v kasinech, elektromechanických rulet a elektromechanických kostek na míru kriminality byl statisticky nevýznamný. Vliv počtu výherních automatů na kriminalitu byl analyzován i pro jednotlivé kategorie trestných činů. Výsledky naznačují, že hráči jsou více náchylní k páchání trestných činů, které poskytují materiální prospěch, nikoliv například násilných trestných činů.

Zapletalová (2016) se ve své bakalářské práci věnovala kriminalitě související s patologickým hráčstvím v regionu Ústí nad Orlicí. Respondenty bylo 102 policistů, 85 příslušníků PČR a 17 příslušníků obecní policie. Celkem 95 % respondentů se setkalo s patologickým hráčem páchajícím trestnou činnost. Všichni respondenti se domnívali, že existuje vztah mezi patologickým hráčstvím a kriminalitou, a také uvedli, že patologičtí hráči páchají majetkovou trestnou činnost; 91 % se domnívalo, že páchají trestnou činnost spojenou s užíváním omamných a psychotropních látek, a 78 % se domnívalo, že páchají násilnou trestnou činnost; 98 % se domnívalo, že omezení počtu TH má vliv na snížení kriminality. Jako nedostatečné vnímalo omezení hazardu prostřednictvím OZV v regionu Ústí nad Orlicí 91 % z nich, 66 % se domnívalo, že by případná evidence kriminality ve vztahu k patologickému hráčství v policejních statistikách byla přínosná. Všichni vnímali prevenci kriminality spojené s patologickým hráčstvím v regionu Ústí nad Orlicí jako nedostatečnou.

Údaje o kriminalitě sekundárně související s hraním hazardních her jsou k dispozici z informačního systému Probační a mediační služby (PMS). Cílovou skupinou PMS jsou osoby odsouzené k alternativnímu trestu, pachatelé trestných činů, kterým bylo PMS zprostředkováno řešení konfliktu, a pachatelé trestných činů, kteří jsou na základě žádosti soudu posuzováni s ohledem na možnost uložení vybrané alternativní sankce či podmíněného propuštění.

Za r. 2016 evidovala PMS 29 787 případů (spisů)2 , z toho v případě 66 osob (55 mužů a 11 žen) bylo v průběhu kontaktu s PMS zjištěno hraní hazardních her a/nebo bylo soudem uloženo omezení zdržet se hraní hazardních her. Ve srovnání s předchozím rokem je to téměř o 30 % více a počet těchto osob od r. 2013 roste - tabulka 6 -64. Vzhledem k prevalenci problémového hraní v obecné populaci (cca 1 %) a vzhledem k tomu, že míra problémového hraní mezi pachateli trestných činů je vyšší než v obecné populaci, je vykazovaný podíl problémových hráčů mezi klienty PMS nízký. Probační úředníci se ve své praxi zaměřují na problematiku hráčství u všech pachatelů, u kterých je tento problém aktuální a zjistitelný. V informačním systému PMS je však hazardní hraní evidováno zejména u klientů, kterým bylo uloženo přiměřené omezení týkající se hazardního hraní soudem, a proto je výskyt hazardního hraní mezi klienty PMS podhlášen.

tabulka 6-64: Počet klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her nebo kterým bylo uloženo zdržet se hraní hazardních her v l. 2010-2016

Rok

Počet spisů

Zjištěno hraní hazardních her

Uloženo zdržet se hraní hazardních her

2010

25 821

0

3

2011

27 150

15

13

2012

31 129

9

20

2013

26 028

6

14

2014

31 524

6

18

2015

30 736

16

33

2016

29 787

12

54

Zdroje: Mravčík a kol. (2016b), Probační a mediační služba (2017)

Problémoví hráči v evidenci PMS v r. 2016 se dopustili 117 trestných činů, což je o 67 % více než v předchozím roce. Nejčastějším typem trestné činnost byla stejně jako ve všech letech od r. 2011 trestná činnost proti majetku, která v r. 2016 tvořila 50 % trestné činnosti problémových hráčů v evidenci PMS, následovala trestná činnost proti svobodě a proti rodině a dětem (obojí 10 %) - tabulka 6 -65. Nejčastějšími trestnými činy byly krádež (§ 205), podvod (§ 209) a loupež (§ 173) - tabulka 6 -66.

tabulka 6-65: Trestná činnost klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her v rozdělení podle typu trestné činnosti v l. 2011-2016

Kategorie trestné činnosti

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Proti majetku

13

13

15

15

45

59

Proti svobodě

6

10

5

9

7

12

Proti rodině a dětem

1

1

1

2

5

12

Proti pořádku ve věcech veřejných

0

2

0

4

2

9

Hospodářské

3

1

5

3

5

8

Obecně nebezpečné

0

0

0

0

0

6

Obecně ohrožující

2

0

1

0

3

5

Proti životu a zdraví

0

1

1

1

2

4

Proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

0

1

0

1

1

2

Proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

0

3

1

1

0

0

Celkem

25

32

29

36

70

117

Zdroje: Mravčík a kol. (2016b), Probační a mediační služba (2017)

tabulka 6-66: Trestná činnost klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her v l. 2011-2016

Paragraf

Trestný čin

2011

2012

2013

2014

2015

2016

§ 205

Krádež

4

7

7

4

21

26

§ 209

Podvod

4

2

5

3

8

11

§ 173

Loupež

5

9

4

7

7

11

§ 196

Zanedbání povinné výživy

1

0

1

1

3

9

§ 337

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

0

2

0

2

0

9

§ 234

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku

2

1

4

2

5

8

§ 228

Poškození cizí věci

0

0

1

1

7

7

§ 283

Nedovolená výroba jiné nakládání s OPL

1

0

1

0

3

6

§ 206

Zpronevěra

2

3

2

5

4

5

§ 178

Porušování domovní svobody

1

0

1

1

2

5

§ 211

Úvěrový podvod

3

0

0

0

1

5

§ 140

Vražda

0

1

1

0

0

4

§ 274

Ohrožení pod vlivem návykové látky

0

0

0

0

0

3

Ostatní

2

7

2

9

8

6

Celkem

25

32

29

36

70

117

Zdroje: Mravčík a kol. (2016b), Probační a mediační služba (2017)

Podstránky

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist