Zkratky

AISG
Agregovaný informační systém gambling
AOP
Asociace občanských poraden
APKURS
Asociace provozovatelů kurzových sázek
AsTERiG
Assessment Tool to Measure and Evaluate the Risk Potential of Gambling Products
ASZ
Agentura pro sociální začleňování
AT
alkohol, toxikomanie (označení zdravotnických zařízení zabývajících se léčbou závislostí)
CETA
Centrum pro ekonomickou a tržní analýzu
CSR
Corporate Social Responsibility - společenská odpovědnost firem
CSPG
Consumption Screen for Problem Gambling
ČOV
Český olympijský výbor
ČSÚ
Český statistický úřad
dg.
diagnóza, diagnostický
DSM-5
Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace, 5.revize
DSM-IV
Diagnostický a statistický manuál Americké psychiatrické asociace, 4.revize
EHP
Evropský hospodářský prostor (anglicky European Economic Area), zahrnuje EU, Norsko a Lichtenštejnsko
EK
Evropská komise
EMR
elektromechanická ruleta
ESPAD
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách
ESSK
Evidenční systém statistik kriminality
EU
Evropská unie
GFŘ
Generální finanční ředitelství
GŘ VSČR
Generální ředitelství Vězeňské služby ČR
GYM
gymnázium
IVR
Interactive Voice Response, interaktivní hlasová odezva
IVT
interaktivní videoloterijní terminál, též VLT
KBT
kognitivní a kognitivně-behaviorální přístupy v terapii
Lie/bet škála
dvoupoložkový Lie/Bet screeningový dotazník na problémové hráčství
LLS
lokální loterní systém
MF
Ministerstvo financí České republiky
MKN-10
Mezinárodní klasifikace nemocí, 10. revize
MS
Ministerstvo spravedlnosti České republiky
NMS
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti
NNO
nestátní nezisková organizace
NÚDZ
Národní ústav duševního zdraví
OU
odborné učiliště
OUD
ostatní uživatelé drog
OZV
obecně závazná vyhláška
PCP
Psychiatrické centrum Praha
PGSI
Problem Gambling Severity Index
PH
problémoví hráči
PMS
Probační a mediační služba
PN
psychiatrická nemocnice
PUA
problémoví uživatelé alkoholu
PUD
problémoví uživatelé drog
SZH
První souhrnná zpráva - Hazardní hraní vČR a jeho dopady (2013)
RVKPP
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SDEU
Soudní dvůr Evropské unie
SFEU
Smlouva o fungování Evropské unie
SOGS
The South Oaks Gambling Screen
SOGS-R
revidovaný The South Oaks Gambling Screen
SPELOS
Sdružení provozovatelů centrálních loterních systémů
střední škola
SVL
sociálně vyloučená lokalita
trestný čin
TH
technické hry, např. VHP, VLT, EMR (dříve elektronické herní zařízení, EHZ)
TZ
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
UHP ČR
Unie herního průmyslu ČR
UNASO
UNASO Sdružení zábavního průmyslu
ÚS
Ústavní soud
ÚZIS
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VLT
videoloterijní terminál, též IVT
VPÚ
veřejně prospěšné účely
VÚPSV
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
VZ 2014
Výroční zpráva o hazardním hraní vČR vr. 2014

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist