Technické hry a hazardní hry v kasinu

Od ledna 2014 začalo MF vydávat pravidelný měsíční přehled povolených TH a hazardních her v kasinu (v r. 2013 vydávalo čtvrtletní přehledy) u těch her a herních zařízení, kde MF vydává povolení k provozování, tj. u všech TH mimo VHP v hernách a provozovnách se zvláštním režimem a u všech TH a her v kasinech (tzv. živých her). MF nevydává povolení k VHP v hernách a provozovnách se zvláštním režimem, jejichž provozování povolují obce a informace o nich poskytují jednou za rok MF.

Mezi r. 2014 a 2015 ubylo celkem 10,3 % TH a her v kasinu, z toho počet zařízení a her povolovaných MF klesl o 8,9 %. Změny počtů povolených zařízení a her se však liší podle jejich typu. Zatímco počet VHP povolených MF stoupl o 3,2 % (tzn. o 131 kusů), všech ostatních zařízení ubylo. Relativně nejvíce ubylo loterií pomocí technických zařízení (o 31,3 %), LLS (o 21,6 %) a ostatních TH (o 19,3 %), což představuje celkem 845 zařízení. Ubylo také IVT, v absolutních číslech je to úbytek o 3797 kusů, což představuje 8,4 %. Počet povolených živých her v kasinu1 se snížil o 17,8 % a počet VHP povolovaných obcemi o 16,7 % - tabulka 2-3, graf 2-1 a graf 2-2.

tabulka 2-3: Počty povolení k jednotlivým typům TH a hazardních her v kasinu v l. 2009-2015, k 31. 12. daného roku*

Typ her

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Změna 2014/
2015 (%)

Hry povolované MF

EMR

1 958

1 894

2 297

2 272

1 541

1 201

1 068

-11,1

IVT

29 594

46 572

62 926

64 188

48 461

45 467

41 670

-8,4

LLS

3

17

3 953

5 696

2 713

2 213

1 734

-21,6

Ostatní TH podle § 50 odst. 3

821

3 583

3 934

3 106

2 038

1 793

1 447

-19,3

Loterie pomocí technických zařízení podle § 2 písm. j)

363

202

171

164

74

64

44

-31,3

VHP

3 964

4 270

3 973

3 509

3 438

4 129

4 260

3,2

Elektronické karetní stoly

0

0

5

19

1

0

0

0,0

Živé hry v kasinu

1 083

1 314

2 064

3 571

2 760

2 741

2 254

-17,8

Celkem hry povolované MF

37 786

57 852

79 323

82 525

61 026

57 608

52 477

-8,9

Hry povolované obcemi

VHP

47 912

34 038

24 738

17 908

15 000

12 131

 10 108

 -16,7

Celkem

85 698

91 890

104 061

100 433

76 025

69 739

 62 585

 -10,3

Z toho celkem TH

84 615

90 576

101 997

96 862

73 265

66 998

 60 331

 -10,0

Pozn.: * Údaje o počtu VHP povolovaných obcemi jsou k 31. 12. daného roku a údaje o počtu TH a her v kasinu jsou k 1. 1. v l. 2009-2012 a k 31. 12. v l. 2013-2015.

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

 

graf 2-1: Počet TH a živých her v l. 2009-2015

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

graf 2-2: Změny počtu hazardních her mezi r. 2014 a 2015, v %

 

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Technické a kasinové hry povolované MF

V r. 2015 došlo k dalšímu poklesu počtu her povolených MF a k 31. 12. 2015 bylo v ČR povoleno 52 477 her, z toho bylo 50 223 technických her a 2254 živých her v kasinu.

Průměrný počet TH a her v kasinu v ČR byl k 31. 12. 2015 49,7 na 10 tis. obyvatel. Nejvíce TH bylo povoleno v Karlovarském (101,6 na 10 tis. obyvatel) a Plzeňském kraji (75,1), nejméně naopak v Kraji Vysočina (25,2). V absolutních číslech bylo nejvíce her povoleno v Praze - celkem 13 % z celkového počtu. Kromě Prahy bylo nejvíce povolených her provozováno v Moravskoslezském a Jihomoravském kraji (12,2 %, resp. 11,1 % ze všech TH) - tabulka 2-4, tabulka 9-1 a graf 2-3.

tabulka 2-4: Počet TH a her v kasinu a přepočet na 10 tis. obyvatel podle krajů, k 31. 12. 2015

Kraj

Počet povolených TH

Počet povolených živých her

Počet povolených her celkem

Podíl na celku (%)

Počet her na 10 tis. obyvatel

Hl. m. Praha

6 236

609

6 845

13,0

54,0

Středočeský

4 542

69

4 611

8,8

34,8

Jihočeský

2 367

135

2 502

4,8

39,2

Plzeňský

3 859

470

4 329

8,2

75,1

Karlovarský

2 813

212

3 025

5,8

101,6

Ústecký

4 444

126

4 570

8,7

55,5

Liberecký

2 231

38

2 269

4,3

51,6

Královéhradecký

2 159

24

2 183

4,2

39,6

Pardubický

2 033

25

2 058

3,9

39,9

Vysočina

1 281

5

1 286

2,5

25,2

Jihomoravský

5 627

220

5 847

11,1

49,8

Olomoucký

3 698

64

3 762

7,2

59,3

Zlínský

2 753

40

2 793

5,3

47,8

Moravskoslezský

6 180

217

6 397

12,2

52,7

Celkem

50 223

2 254

52 477

100,0

49,7

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

graf 2-3: Počet TH a her v kasinu v přepočtu na 10 tis. obyvatel podle krajů, k 31. 12. 2015

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Při přepočtu na 10 tis. obyvatel v jednotlivých okresech bylo nejvíce her povolených MF provozováno v okresech Domažlice (177,1), Znojmo (176,6), Tachov (165,6) a Cheb (148,9); ještě okresy Teplice a Prachatice přesáhly počet 100 her na 10 tis. obyvatel. Okresy s nejnižšími počty her na obyvatele byly Rokycany (2,3), Žďár nad Sázavou (5,2), České Budějovice (9,6) - graf 2-4 a mapa 2-1.

graf 2-4: Okresy s nadprůměrným počtem TH a her v kasinu na 10 tis. obyvatel, k 31. 12. 2015

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

mapa 2-1: Regionální rozložení TH a her v kasinu povolovaných MF podle okresů, na 10 tis. obyvatel

 

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

V některých okresech se v r. 2015 významně změnil počet povolených hazardních her na 10 tis. obyvatel, a to jak směrem dolů, tak směrem nahoru. Nejvýraznější pokles nastal v okresech Žďár nad Sázavou (o 80 %), Frýdek-Místek (o 57 %) a Chomutov (o 51 %), největší nárůst naopak v okrese Mělník (o 31 %).

Herní prostředí technických her povolovaných ministerstvem financí a kasina

K 31. 12. 2015 bylo v ČR provozováno 4836 heren, kasin a provozoven se zvláštním režimem s povolením hry MF. V r. 2015 dále pokračoval trend snižování počtu provozoven hazardních her, a to o 18,9 % oproti r. 2014, který jde na vrub především snižování počtu heren a provozoven se zvláštním režimem. V r. 2015 však poprvé po dlouhodobém nárůstu meziročně poklesl počet kasin z 566 v r. 2014 na 538 v r. 2015.2 Přesto se podíl kasin na celkovém počtu provozoven zvýšil na 11,1 %. Každá devátá provozovna je tedy registrována jako kasino - graf 2-5.

graf 2-5: Srovnání počtu heren a provozoven se zvláštním režimem a kasin v l. 2009-2015

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Struktura kasin podle počtu povolených živých her se oproti roku 2014 mírně změnila. Zatímco v r. 2014 mělo 66,8 % kasin 1 nebo 2 povolené živé hry, v r. 2015 jich bylo 71,4 %. Podíl kasin s 11-20 živými hrami vzrostl ze 4,4 % na 5,0 %. Podíly ostatních kategorií kasin se snížily, pouze podíl kasin s 50 a více živými hrami se nezměnil - graf 2-6. Podle nového zákona o hazardních hrách bude muset mít kasino minimálně 3 stoly s živou hrou. Podle Asociace společností provozujících casina v ČR má skutečné kasino minimálně 5 hracích stolů, z toho minimálně 2 pro ruletu.3 Za tohoto předpokladu (a za předpokladu, že na 1 stůl je registrována jen 1 hra) lze počet skutečných kasin v ČR odhadnout na 17-18 % celkového počtu, tj. na přibližně 100 kasin.

graf 2-6: Podíl provozoven s povolením k provozování živé hry podle počtu povolených živých her, v %

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Kasina s nejvyššími počty povolených živých her se nacházejí v okresech Tachov, Český Krumlov a Prachatice, tedy v okresech u hranice s německým Bavorskem - tabulka 2-5. Kasina se nacházela především ve velkých městech a v příhraničních obcích na jihu a západě ČR. V těchto obcích se nacházela velká kasina s několika stovkami technických a živých her. Např. v Chvalovicích-Hatích bylo v r. 2015 ve 3 kasinech povoleno 1122 her, v České Kubici – Folmavě v 7 kasinech celkem 765 her, v Rozvadově ve 2 kasinech 515 her.

tabulka 2-5: Okresy s nejvyšším průměrným počtem (10 a více) povolených živých her v kasinech v r. 2015

Okres

Počet kasin

Celkový počet povolených živých her v okrese

Průměrný počet živých her

Tachov

3

277

92

Český Krumlov

3

67

22

Prachatice

2

37

19

Znojmo

11

147

13

Klatovy

2

25

13

Svitavy

1

12

12

Cheb

14

159

11

Domažlice

7

78

11

Jindřichův Hradec

2

20

10

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Relativně nejvíce provozoven s hrami povolovanými MF bylo v r. 2015 v krajích Karlovarském (8,1 na 10 tis. obyvatel) a Zlínském (6,3). V kraji Moravskoslezském byl nejvyšší absolutní počet provozoven s hrami povolenými MF (celkem 669), ale oproti r. 2014 byl v tomto kraji zaznamenán pokles ze 6,7 na 5,5 provozovny na 10 tis. obyvatel. Celorepublikový průměr byl 4,6 provozovny - tabulka 2-6. Přehled trendů v počtu provozoven podle krajů podávají tabulka 2-7 a tabulka 2-8.

tabulka 2-6: Počet provozoven s hrami povolovanými MF podle krajů a přepočet na 10 tis. obyvatel v l. 2014-2015

Kraj

2014

2015

Změna v %

Počet provozoven na 10 tis. obyvatel

Hl. m. Praha

512

328

-35,9

2,6

Středočeský

554

485

-12,5

3,7

Jihočeský

256

194

-24,2

3,0

Plzeňský

373

283

-24,1

4,9

Karlovarský

276

241

-12,7

8,1

Ústecký

517

435

-15,9

5,3

Liberecký

283

232

-18,0

5,3

Královéhradecký

315

260

-17,5

4,7

Pardubický

234

213

-9,0

4,1

Vysočina

211

153

-27,5

3,0

Jihomoravský

774

637

-17,7

5,4

Olomoucký

390

337

-13,6

5,3

Zlínský

446

369

-17,3

6,3

Moravskoslezský

823

669

-18,7

5,5

Celkem

5 964

4 836

-18,9

4,6

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

tabulka 2-7: Počty heren a provozoven se zvláštním režimem s hrami povolovanými MF podle krajů v l. 2009-2015

Kraj

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hl. m. Praha

505

560

658

680

638

368

170

Středočeský

447

525

600

579

559

520

453

Jihočeský

324

359

410

354

333

245

181

Plzeňský

286

354

412

469

455

323

230

Karlovarský

239

313

346

338

284

255

219

Ústecký

550

615

754

793

716

460

389

Liberecký

268

337

406

366

354

263

212

Královéhradecký

254

371

425

397

371

306

251

Pardubický

237

257

301

276

261

222

202

Vysočina

204

253

302

312

277

210

151

Jihomoravský

735

908

1 108

1 102

961

713

599

Olomoucký

375

465

520

489

446

366

313

Zlínský

411

513

638

612

530

430

357

Moravskoslezský

760

1 033

1 144

1 089

880

717

571

Celkem

5 595

6 863

8 024

7 856

7 065

5 398

4 298

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

tabulka 2-8: Počty kasin podle krajů v l. 2009-2015

Kraj

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hl. m. Praha

66

91

148

195

160

144

158

Středočeský

14

15

21

32

31

34

32

Jihočeský

7

11

11

16

15

11

13

Plzeňský

20

19

25

28

20

50

53

Karlovarský

17

15

21

21

23

21

22

Ústecký

18

14

22

25

29

57

46

Liberecký

8

7

11

14

13

20

20

Královéhradecký

4

5

6

12

12

9

9

Pardubický

4

3

3

7

8

12

11

Vysočina

1

2

5

4

3

1

2

Jihomoravský

20

17

28

34

41

61

38

Olomoucký

8

7

7

9

14

24

24

Zlínský

2

2

4

3

6

16

12

Moravskoslezský

13

13

28

42

98

104

98

Celkem

202

221

340

442

473

566

538

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

V geografickém rozložení podle okresů byl nejvyšší počet provozoven hazardních her na 10 tis. obyvatel k 31. 12. 2015 v okresech Cheb (11,0), Břeclav (9,6), Tachov (8,9) a Hodonín (8,8). V Praze se nacházelo 6,8 % všech provozoven, ale při přepočtu na 10 tis. obyvatel to je jen 2,6 provozovny. Brno vykazuje 3,4 a Ostrava 8,1 provozovny na 10 tis. obyvatel. Průměrný počet provozoven hazardních her v ČR v r. 2015 byl 4,6 na 10 tis. obyvatel - mapa 2-2 a mapa 2-3.

mapa 2-2: Regionální rozložení provozoven s hrami povolovanými MF podle okresů, na 10 tis. obyvatel

 

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

mapa 2-3: Regionální rozložení heren a provozoven se zvláštním režimem s hrami povolovanými MF podle okresů, na 10 tis. obyvatel

  

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Nejvyšší relativní počet kasin podle okresů byl v r. 2015 v okrese Plzeň-město (21,8 kasina na 100 tis. obyvatel). Dalšími okresy, ve kterých se nachází v přepočtu více než 10 kasin na 100 tis. obyvatel, jsou Ostrava (21,0), Teplice (16,3), Cheb (15,2), Praha (12,5), Domažlice (11,4) a Ústí nad Labem (10,0) - mapa 2-4. V Praze je stále nejvyšší absolutní počet 158 kasin, v r. 2014 to bylo 144 kasin. Kasina v Praze tvoří 29,4 % všech českých kasin, na druhém místě je Ostrava (nachází se tam 12,6 % českých kasin). Podíl kasin na všech provozovnách s TH je nejvyšší v Praze (48,2 %), v okresech Plzeň (32,5 %), Ostrava-město (25,8 %), Ústí nad Labem (21,4 %) a Teplice (20,6 %). V Praze byla v r. 2015 tedy téměř každá druhá provozovna registrovaná jako kasino (v r. 2014 to bylo 27,8 %). Nejvýraznější změnu struktury prodělal okres Plzeň. Zatímco v r. 2014 tam bylo 178 heren a 38 kasin (celkem 216 provozoven), v r. 2015 klesl počet heren na 85 a přibyla 3 kasina (celkem 126) - tabulka 2-9. Celorepublikový podíl je 11,1 % kasin ze všech provozoven - graf 2-5.

mapa 2-4: Regionální rozložení kasin podle okresů, na 100 tis. obyvatel

 

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Nejvyšší hustota provozoven s hrami povolenými MF byla v r. 2015 v kraji Karlovarském (8,1 provozovny na 10 tis. obyvatel) a Zlínském (6,3). Celorepublikový průměr byl 4,6, přičemž 9 krajů ze 14 se nacházelo nad tímto průměrem - graf 2-7.

graf 2-7: Počet provozoven s hrami povolovanými MF na 10 tis. obyvatel v krajích, k 31. 12. 2015

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Nejvyšší hustota provozoven s hrami povolenými MF byla v r. 2015 v okrese Cheb (11,0 provozovny na 10 tis. obyvatel) a Břeclav (9,6). Průměrný počet provozoven hazardních her na 10 tis. obyvatel v ČR byl 4,6, přičemž 35 okresů z celkem 77 se nacházelo nad tímto průměrem - graf 2-8 a tabulka 9-2.

graf 2-8: Okresy s nadprůměrným počtem provozoven hazardních her povolovaných MF na 10 tis. obyvatel, k 31. 12. 2015

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Terénní průzkum adres v městské části Brno-střed, kde v době platnosti obecně závazné vyhlášky byly stále provozovány TH povolené MF, provedla Šimíková (2015). Z 11 provozoven, které byly původně herny, se staly dvě sázkové kanceláře a 9 sportovních barů s kurzovými sázkami a loteriemi. Na několika dalších místech nebyly žádné TH provozovány, ačkoli v datech MF byly stále povoleny. Většinou šlo o bytové domy. Autorka dále uvedla, že není výjimkou, že adresy, kde jsou TH povoleny, neexistují, z čehož vyvozuje, že MF povolení vydává „v podstatě kamkoliv“.

tabulka 2-9: Počet provozoven s hrami povolovanými MF v l. 2014 a 2015 podle krajů

Kraj

Počet heren

 

Počet kasin

 

Celkem

2014

2015

Meziroční změna (%)

 

2014

2015

Meziroční změna (%)

 

2014

2015

Meziroční změna (%)

Podíl na celku 2015

Na 10 tis. obyvatel 2015

Hl. m. Praha

368

170

-53,8

 

144

158

9,7

 

512

328

-35,9

6,8

2,6

Středočeský

520

453

-12,9

 

34

32

-5,9

 

554

485

-12,5

10,0

3,7

Jihočeský

245

181

-26,1

 

11

13

18,2

 

256

194

-24,2

4,0

3,0

Plzeňský

323

230

-28,8

 

50

53

6,0

 

373

283

-24,1

5,9

4,9

Karlovarský

255

219

-14,1

 

21

22

4,8

 

276

241

-12,7

5,0

8,1

Ústecký

460

389

-15,4

 

57

46

-19,3

 

517

435

-15,9

9,0

5,3

Liberecký

263

212

-19,4

 

20

20

0,0

 

283

232

-18,0

4,8

5,3

Královéhradecký

306

251

-18,0

 

9

9

0,0

 

315

260

-17,5

5,4

4,7

Pardubický

222

202

-9,0

 

12

11

-8,3

 

234

213

-9,0

4,4

4,1

Vysočina

210

151

-28,1

 

1

2

100,0

 

211

153

-27,5

3,2

3,0

Jihomoravský

713

599

-16,0

 

61

38

-37,7

 

774

637

-17,7

13,2

5,4

Olomoucký

366

313

-14,5

 

24

24

0,0

 

390

337

-13,6

7,0

5,3

Zlínský

430

357

-17,0

 

16

12

-25,0

 

446

369

-17,3

7,6

6,3

Moravskoslezský

717

571

-20,4

 

106

98

-7,5

 

823

669

-18,7

13,8

5,5

Celkem

5 398

4 298

-20,4

 

566

538

-4,9

 

5 964

4 836

-18,9

100,0 %

4,6

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Výherní hrací přístroje povolované obcemi

Na konci r. 2015 bylo v ČR registrováno 10 108 VHP povolovaných obcemi, což odpovídá počtu 9,6 přístroje na 10 tis. obyvatel. V r. 2015 pokračoval trend poklesu počtu VHP povolovaných obcemi, jejich počet poklesl oproti r. 2014 o 16,7 %. Přehled počtu VHP v krajích podává tabulka 2-10. Nejvíce VHP se nachází ve Středočeském kraji - 2313 přístrojů (22,9 % z celkového počtu VHP povolovaných obcemi v ČR) a v Ústeckém kraji - 1413 (14,0 %). Nejvyšší relativní počet VHP je v Libereckém kraji (18 přístrojů na 10 tis. obyvatel), Středočeském kraji (17,4) a Ústeckém kraji (17,2) - tabulka 2-10.

tabulka 2-10: Počet VHP povolovaných obcemi podle krajů, k 31. 12. 2015

Kraj

Počet VHP 2014

Počet VHP 2015

Změna (%)

Počet VHP na 10 tis. obyvatel 2014

Počet VHP na 10 tis. obyvatel 2015

Hl. m. Praha

935

671

-28,2

7,4

5,3

Středočeský

2 503

2 313

-7,6

19,0

17,4

Jihočeský

762

610

-19,9

12,0

9,6

Plzeňský

788

597

-24,2

13,7

10,4

Karlovarský

402

335

-16,7

13,4

11,2

Ústecký

1 511

1 413

-6,5

18,3

17,2

Liberecký

1 007

790

-21,5

23,0

18,0

Královéhradecký

745

614

-17,6

13,5

11,1

Pardubický

352

332

-5,7

6,8

6,4

Vysočina

441

331

-24,9

8,7

6,5

Jihomoravský

718

584

-18,7

6,1

5,0

Olomoucký

413

308

-25,4

6,5

4,9

Zlínský

490

323

-34,1

8,3

5,5

Moravskoslezský

1 064

887

-16,6

8,7

7,3

Celkem

12 131

10 108

-16,7

11,5

9,6

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

Nejvyšší hustota provozoven s VHP povolenými obcemi byla v r. 2015 v okresech Mělník (29,0 přístrojů na 10 tis. obyvatel), Česká Lípa (28,1), Teplice a Ústí nad Labem (shodně 24,3) - mapa 2-5. Průměrný počet VHP na 10 tis. obyvatel v ČR byl 9,6, přičemž 38 okresů z celkem 77 se nacházelo nad tímto průměrem - graf 2-9 a tabulka 9-3.

graf 2-9: Okresy s nadprůměrným počtem VHP povolovaných obcemi na 10 tis. obyvatel, k 31. 12. 2015

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

mapa 2-5: Regionální rozložení VHP povolovaných obcemi podle okresů, na 10 tis. obyvatel

 

Zdroj: MF (2016), zpracováno NMS

V r. 2015 povolilo VHP 1026 obcí, zatímco v r. 2014 to bylo 1239 obcí, což představuje pokles o 17,2 %. Celkem meziročně poklesly počty VHP v 611 obcích (z toho v 289 obcích VHP zcela vymizely), v 221 obcích počty vzrostly a v 483 obcích se stav oproti roku 2014 nezměnil.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist