Průzkum zadluženosti klientů adiktologických služeb

Na jaře 2015 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research internetový dotazníkový průzkum v síti adiktologických služeb na téma zadluženost klientů (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research, 2015c). Podnětem pro realizaci průzkumu byly varovné informace zástupců služeb o vysoké míře zadluženosti problémových uživatelů drog znemožňující jejich plnou sociální reintegraci. Do výzkumu však byly zařazeny rovněž služby věnující se problémovým hráčům. Průzkumu se zúčastnilo celkem 147 programů1 z celé ČR, z toho 93 programů zaměřených na problémové uživatele drog (PUD), 28 na problémové uživatele alkoholu (PUA), 13 na ostatní uživatele drog (OUD) a 13 na problémové hráče hazardních her (PH). Mezi účastníky byla zastoupena kontaktní centra (39) a terénní programy (20) pro PUD, ambulantní programy (20) a programy následné péče (8). Dotazník obsahoval 21 otázek na strukturu a příčiny zadlužení a možnosti jeho řešení. Počet klientů jednotlivých programů se v r. 2014 pohyboval od 5 do 3000.

Pracovníci služeb odpovídali na škále 0-5 na dotaz, jak často se svými klienty řeší problematiku zadluženosti a jak závažný problém pro jejich klienty zadluženost představuje. Nejčastěji programy řeší problematiku zadlužení s PH (průměr 4,0), následují služby pracující s PUA (3,4), PUD (3,3) a OUD (2,5). Respondenti vnímali zadluženost klientů jako velmi závažný problém, jako nejzávažnější je na stejné škále zadluženost vnímána u patologických hráčů (průměr 4,7), následují PUD (3,9), PUA (3,5) a OUD (3,2).

Nejvyšší dluhy mají podle pracovníků služeb PH, PUA dluhy nemívají, PUD často výši svých dluhů neznají - graf 5-3.

graf 5-3: Odhad výše dluhů u cílových skupin adiktologických programů, průměr v %*

Pozn.: * průměr nevážený počtem klientů

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015c)

Problémoví hráči ve službách se liší od problémových uživatelů drog v celé řadě otázek týkajících se zadlužení. Ze všech čtyř skupin mají největší přehled o tom, kolik kde dluží. Na rozdíl od PUD své zadlužení častěji aktivně řeší a častěji se jim daří výši svého zadlužení snižovat. Rovněž pomoc dluhového poradenství pro ně není tak významná jako pro PUD - tabulka 5-1.

tabulka 5-1: Podíl klientů s vybranými znaky v oblasti zadluženosti podle cílových skupin, průměr v %

Otázka

PUD

PUA

OUD

PH

Jaké procento vašich klientů má přehled o tom, kolik kde dluží?

34

56

57

68

Jaké procento vašich klientů má na svůj majetek či plat uvalenu exekuci?

37

27

18

34

Jaké procento zadlužených klientů podle vašeho názoru své problémy se zadlužeností aktivně řeší, ať už s vámi, či s jinými službami?

25

46

42

67

Jakému procentu zadlužených klientů se podle vašeho názoru daří snižovat celkovou výši svého dluhu?

19

38

45

58

Jaké procento zadlužených klientů nedokáže svou dluhovou situaci řešit bez odborného dluhového poradenství?

60

41

42

40

Pro jaké procento zadlužených klientů představuje zadluženost neřešitelnou situaci i přes využití všech dostupných možností?

40

16

12

17

Pozn.: PUD - problémoví uživatelé drog, PUA - problémoví uživatelé alkoholu, OUD - ostatní uživatelé drog, PH - problémoví hráči hazardních her.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015c)

Další otázka směřovala na významnost jednotlivých příčin zadlužení. Zatímco u PUD i OUD jsou nejvýznamnější příčinou neuhrazené platby za zdravotní pojištění a pokuty, u PH a PUA jsou to zejména bankovní půjčky a spotřebitelské úvěry - tabulka 5-2.

tabulka 5-2: Příčiny zadluženosti klientů podle cílové skupiny, bodové průměry*

Cílová skupina

PUD

PUA

OUD

PH

Pokuty

4,0

2,5

3,2

1,9

Spotřebitelské úvěry

3,7

3,3

2,3

3,7

Bankovní půjčky

3,0

3,7

2,6

4,2

Nájemné a energie

2,2

2,6

2,3

1,5

Telefon, internet

2,9

2,3

1,9

2,4

Zdravotní pojištění

4,1

2,7

2,8

2,3

Alimenty

2,8

2,5

1,3

2,1

Náklady trestního řízení, na pobyt ve vězení

2,7

1,3

1,0

1,5

Pozn.: * Průměr nevážený počtem klientů. Na škále 0-5 hodnota 0 znamená, že daná položka je vzhledem k celkové zadluženosti klientů nevýznamná, a 5 znamená, že je velmi významná. Neváženo počtem klientů jednotlivých programů. PUD - problémoví uživatelé drog, PUA - problémoví uživatelé alkoholu, OUD - ostatní uživatelé drog, PH - problémoví hráči hazardních her.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015c)

Jako další zdroj dluhu klientů adiktologických služeb byla často zmíněna lichva, ale i nebankovní či rychlé půjčky a půjčky od fyzických osob (včetně rodinných příslušníků).

Z níže uvedených tvrzení - tabulka 5-3 - je největší rozdíl mezi PUD a PH v případě tvrzení, že zadlužení klienti mají problém se ve svých dluzích orientovat - PH se ve svých dluzích orientují lépe -, a tvrzení, že exekuce zvyšuje u zadlužených klientů pravděpodobnost získávání finančních prostředků trestnou činností - PH mají nižší pravděpodobnost získávání prostředků v rozporu se zákonem.

tabulka 5-31: Výroky týkající se vybraných aspektů zadluženosti podle cílové skupiny, bodové průměry*

Tvrzení

PUD

PUA

OUD

PH

Zadlužení klienti mají problém se ve svých dluzích orientovat

3,8

2,6

2,2

2,2

Pro zadlužené klienty, kteří mají na mzdu uvalenu exekuci, je finančně výhodnější nepracovat

3,6

2,8

1,9

2,6

Pro zadlužené klienty, kteří mají na mzdu uvalenu exekuci, je finančně výhodnější pracovat nelegálně

4,1

3,1

2,5

3,4

Exekuce zvyšuje u zadlužených klientů pravděpodobnost získávání finančních prostředků trestnou činností

3,3

1,8

1,6

1,8

Zadluženost je zásadní překážkou reintegrace klientů

3,5

2,6

1,8

2,3

Zadluženost je zásadní příčinou relapsu užívání drog u již abstinujících klientů

2,5

2,2

1,4

1,7

Institut oddlužení je vhodným nástrojem pro oddlužení zadlužených klientů

2,2

2,9

2,6

2,8

Situaci klienta komplikuje obtížná komunikace s exekutory

3,0

2,4

2,4

2,6

Pozn.: * Průměr nevážený počtem klientů. Na škále 0-5 hodnota 0 znamená, že daná položka je vzhledem k celkové zadluženosti klientů nevýznamná, a 5 znamená, že je velmi významná. Neváženo počtem klientů jednotlivých programů. PUD - problémoví uživatelé drog, PUA - problémoví uživatelé alkoholu, OUD - ostatní uživatelé drog, PH - problémoví hráči hazardních her.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015c)

Jednou z možností řešení dluhu je dohoda s věřitelem o splácení v menších částkách podle tzv. splátkového kalendáře. Tuto možnost se nejvíce daří využívat PH a PUA, na druhou stranu tuto možnost využívá zcela zanedbatelné procento PUD a OUD.

Další možností řešení předluženosti je institut oddlužení.2 Podle respondentů je toto vhodným nástrojem pro přibližně polovinu PH (průměr 2,8) - tabulka 5-3. Pro některé klienty však může být obtížné na tento institut dosáhnout. Průměr odhadu podílu klientů, kteří by měli zájem využít institut oddlužení, je u PUD 40 %, OUD 21 %, PUA 30 % a PH 32 %. Velké části klientů však ve využití institutu oddlužení brání to, že nesplňují jeho podmínky, jako jsou zaměstnání či jiný pravidelný příjem nebo dostatečně dlouhá historie zaměstnání či pravidelného příjmu. Problém může hrát i předchozí majetková trestná činnost. Velká část PH však raději svoje zadlužení řeší jinak. Na rozdíl od PUD se PH svoji situaci častěji snaží řešit a administrativně jim institut zadlužení podle respondentů nedělá problémy - tabulka 5-4.

tabulka 5-4: Souhlas s tvrzeními týkajícími se institutu oddlužení podle typu klientů, bodové průměry*

Tvrzení

PUD

PUA

OUD

PH

Klienti svoji zadluženost vůbec neřeší

3,1

2,0

2,0

1,4

Klienti svoji zadluženost řeší raději jinak

2,6

2,6

2,3

2,3

Klienti o možnosti využití institutu oddlužení nevědí

1,9

1,3

0,9

1,1

Klienti institutu oddlužení nedůvěřují

1,7

1,2

1,0

1,5

Klienti nesplňují podmínky institutu oddlužení - nemají zaměstnání či jiný pravidelný příjem

4,1

3,2

2,8

2,8

Klienti nesplňují podmínky institutu oddlužení - nemají dostatečně dlouhou historii zaměstnání či jiného pravidelného příjmu

4,2

3,2

2,3

2,7

Klienti nesplňují podmínky institutu oddlužení - předchozí majetková trestná činnost

3,9

1,8

1,8

1,8

Institut oddlužení je pro klienty administrativně příliš složitý

3,3

2,4

2,3

1,5

Pozn.: * Škála 0-5, kde 0 znamená, že tvrzení se klientů netýká, a 5 znamená, že tvrzení se týká všech zadlužených klientů. Neváženo počtem klientů programů. Neváženo počtem klientů jednotlivých programů. PUD - problémoví uživatelé drog, PUA - problémoví uživatelé alkoholu, OUD - ostatní uživatelé drog, PH - problémoví hráči hazardních her.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015c)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist