Národní strategie protidrogové politiky a Akční plán pro oblast hazardního hraní

Dne 15. prosince 2014 byla vládou schválena usnesením č. 1060 revize Národní strategie protidrogové politiky na období 2010-2018 (Národní strategie 2010-2018), která do protidrogové politiky ČR integrovala problematiku hazardního hraní.

Revidovaná Národní strategie 2010-20181 v oblasti hazardního hraní stanoví následující cíle:

 • snížit míru hazardního hraní mezi dětmi a mládeží,

 • snížit míru problémového hráčství,

 • snížit potenciální rizika spojená s problémovým hráčstvím pro jedince a společnost,

 • posílit zákonnou regulaci hazardního hraní.

Tomu odpovídající priority Národní strategie 2010-2018 pro oblast hazardního hraní jsou:

 • v oblasti primární prevence: zvýšení informovanosti o povaze a rizicích hazardního hraní v obecné populaci, korekce chybných informací a přesvědčení hazardních hráčů, podpora principů tzv. zodpovědného hraní, zajištění dostupnosti efektivních preventivních opatření,

 • v oblasti léčby a dalších intervencí: snížení míry problémového hráčství a s ním spojených ekonomických, sociálních a zdravotních dopadů, zvýšení dostupnosti efektivních léčebných intervencí k omezení a předcházení škod způsobených problémovým hráčstvím,

 • v oblasti snižování rizik: snížení negativních dopadů problémového hráčství na fyzické i duševní zdraví, bezpečnost a majetek jedinců, komunit i společnosti,

 • v oblasti snižování dostupnosti a posílení kontroly a regulace dostupnosti hazardních her a jejich reklamy: regulace hazardních her, prosazování opatření snižování rizika rozvoje problémového hráčství, harmonizace podmínek pro provozování hazardních her s legislativou EU.

Podrobnější informace k revizi Národní strategie 2010-2018 a integrované protidrogové politice viz VZ 2014 (Mravčík et al., 2015f).

Nástroje a aktivity k dosažení strategických cílů a priorit Národní strategie 2010-2018 jsou stanoveny v navazujícím Akčním plánu realizace Národní strategie protidrogové politiky na období 2015-2018 pro oblast hazardního hraní (Akční plán pro hazardní hraní na období 2015-2018), který byl schválen usnesením vlády ze dne 9. listopadu 2015 č. 915.

Akční plán pro hazardní hraní na období 2015-2018 stanovil následující priority:

 • zvýšení informovanosti obecné i hráčské populace o hazardním hraní,

 • prevence rozvoje problémového hráčství,

 • včasný záchyt a intervence problémového hráčství,

 • zvýšení kontaktu problémových hráčů s pomáhajícími službami,

 • zvýšení dostupnosti poradenských a léčebných programů,

 • důsledná kontrola dodržování přijatých regulačních opatření,

 • redukce nelegálního provozování hazardních her,

 • realizace komplexní politiky v oblasti hazardního hraní a její finanční zajištění,

 • pravidelný monitoring a vyhodnocování situace a dopadů regulace v oblasti hazardního hraní.

Pilířům a podpůrným oblastem protidrogové politiky definovaným v Národní strategii 2010-2018 odpovídají tyto intervenční oblasti akčního plánu:

 • primární prevence problémového hráčství v obecné populaci,

 • snižování rizik a prevence problémového hráčství,

 • poradenství a léčba problémových hráčů,

 • kontrola a zajištění vymáhání práva,

 • koordinace a financování protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní,

 • monitorování situace a evaluace opatření.

Akční plán definoval indikátory dosažení strategických cílů a dodržení priorit akčního plánu. Obsahuje celkem 40 aktivit a 60 dílčích úkolů.

Mezi aktivity v oblasti primární prevence patří:

 • zřízení a provoz národní informační platformy pro prevenci problémového hraní (informace na webu, internetové poradenství, telefonická linka pomoci, odkazovaní do poradenství a léčby, tvorba a distribuce informačních sdělení, dlouhodobé informační kampaně, poradenství nositelům rozhodovacích pravomocí na obecní úrovni),

 • popis současného stavu a nabídky preventivních aktivit v oblasti hazardního hraní, popis příkladů dobré praxe a návrh případných opatření pro posílení jejich nabídky,

 • vytvoření metodického doporučení pro primární prevenci problémů spojených s hazardním hraním pro pedagogické pracovníky.

V oblasti snižování rizik a prevence problémového hráčství byly definovány např. tyto aktivity:

 • vytvoření informačního sdělení o rizicích problémového hráčství pro různé typy hazardních her a různé typy prostředí,

 • vytvoření a vedení veřejně dostupného seznamu poradenských a léčebných institucí v oblasti hazardního hraní,

 • sledování kriminality spojené s hazardním hraním a návrh opatření,

 • podpora aktivit a projektů prevence kriminality samospráv spojené s hazardním hraním,

 • vytvoření algoritmu pro vyhledávání problémových hráčů na internetu a na centrálně řízených technických hrách,

 • vzdělávání zaměstnanců a odpovědných osob v oblasti včasné identifikace a intervence u problémových hráčů,

 • vytvoření Fóra zodpovědného hraní jako platformy pro komunikaci a realizaci aktivit zodpovědného hraní,

 • vytvoření Etického kodexu provozovatelů a profesních sdružení provozovatelů účastnících se Fóra zodpovědného hraní a kontrola jeho dodržování,

 • vytvoření nástroje na hodnocení rizikovosti všech typů hazardních her v ČR.

Oblast poradenství a léčby problémových hráčů obsahuje např. aktivity:

 • rozvoj poradenských a léčebných služeb pro patologické hráče,

 • vytvoření intervenčního programu pro patologické hráče ve výkonu trestu,

 • analýza souladu Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb s poskytováním služeb patologickým hráčům,

 • podpora vzniku vzdělávacích kurzů pro pracovníky ve službách zaměřených na zvýšení kompetence v poskytování péče problémovým hráčům,

 • metodická podpora pracovníků ve službách pracujících s patologickými hráči,

 • vytvoření vzdělávacího kurzu a podpora vzdělávání v oblasti dluhového poradenství pro pracovníky v adiktologických službách,

 • podpora mezinárodní výměny zkušeností v poradenství a léčbě pro patologické hráče pomocí zahraničních lektorů a stáží v zahraničí.

V oblasti kontroly a zajištění vymáhání práva akční plán definoval následující aktivity:

 • pravidelné vyhodnocení kontrolní činnosti, jejích výsledků a případný návrh opatření pro zlepšení vymahatelnosti regulačních zákonných opatření,

 • analýza implementace zákona o provozování hazardních her,

 • zefektivnění a zviditelnění nástroje k hlášení průběžných podnětů o výskytu nepovoleného hazardu (tzv. ohlašovny nelegálního hazardu),

 • analýza vlivu herního průmyslu na možná rizika korupčního jednání v rámci veřejné správy a návrh řešení,

 • vyhodnocení vymáhání pravidel pro reklamu na hazardní hry.

Oblast koordinace a financování protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní obsahuje následující aktivity:

 • pravidelné projednávání problematiky hazardního hraní na jednáních RVKPP,

 • vytvoření stálého poradního orgánu RVKPP pro oblast hazardního hraní,

 • začlenění problematiky hazardního hraní a služeb pro patologické hráče do krajských protidrogových politik,

 • pokračování metodické podpory krajů a obcí v politice pro oblast hazardního hraní ze strany MF a rozvoj metodické podpory ze strany sekretariátu RVKPP (metodické příručky, osobní konzultace, kulaté stoly apod.),

 • pravidelná, jednou ročně, organizace národní, popř. mezinárodní konference na téma hazardní hraní,

 • zpracování projektu spolufinancovaného z evropských fondů na realizaci vybraných aktivit tohoto akčního plánu,

 • vytvoření finančního mechanismu (fondu, nadace apod.) společenské odpovědnosti s cílem podpory preventivních a vzdělávacích aktivit na platformě Fóra zodpovědného hraní a v souladu s etickým kodexem společensky odpovědného provozovatele,

 • vytvoření stabilního dotačního titulu pro oblast hazardního hraní, kterým se budou financovat programy prevence a léčby v oblasti hazardního hraní,

 • postupné zapojení krajských a obecních rozpočtů a dalších zdrojů do financování poradenských a léčebných programů pro patologické hráče,

 • vyčlenění prostředků státního rozpočtu na realizaci akčního plánu národní strategie protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní.

V oblasti monitorování situace a evaluace opatření definuje akční plán řadu aktivit:

 • zpracování a publikace výroční zprávy o stavu ve věcech hazardního hraní v ČR,

 • zřízení stálé pracovní skupiny pro monitorování situace v oblasti hazardního hraní,

 • zpracování a distribuce odborných publikací o hazardním hraní v edici NMS,

 • pravidelný monitoring přípravy, zpracování výstupů a implementace opatření akčního plánu pro oblast hazardního hraní,

 • vyhodnocení výstupů/dopadů akčního plánu pro oblast hazardního hraní,

 • podpora výzkumných projektů v oblasti zjišťování příčin problémového hraní a efektivity opatření.

Finanční prostředky odhadované na realizaci aktivit akčního plánu v l. 2015-2018 byly vyčísleny na 330,08 mil. Kč - tabulka 1-1.

tabulka 1-1: Odhad nákladů na aktivity Akčního plánu pro hazardní hraní na období 2015-2018 podle oblastí a roků, v tis. Kč

Oblast akčního plánu

2015

2016

2017

2018

Prevence problémového hráčství v obecné populaci*

0

62 780

42 500

35 500

Snižování rizik a prevence problémového hráčství v hráčské populaci

100

1 300

0

0

Poradenství a léčba problémových hráčů

0

38 100

62 400

81 000

Kontrola a zajištění vymáhání práva

0

0

0

0

Koordinace a financování protidrogové politiky pro oblast hazardního hraní

100

100

100

100

Monitorování situace a evaluace opatření

0

2 000

2 000

2 000

Celkem

200

104 280

107 000

118 600

Zdroj: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (2015)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist