Koordinace a financování politiky v oblasti hazardního hraní

Odpovědnost za tvorbu a naplňování národní protidrogové politiky nese vláda ČR. Jejím poradním a koordinačním orgánem je Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP). Jejím servisním pracovištěm je Sekretariát RVKPP, který je organizační součástí Úřadu vlády ČR jako Odbor protidrogové politiky. Jeho součástí je rovněž Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Hlavní regulační autoritou v oblasti provozování hazardního hraní v ČR je MF - Odbor 34 Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi - blíže viz kapitolu Legislativní rámec a regulace hazardního hraní na národní úrovni, str. 15. Ke kontrolní činnosti finanční správy v oblasti hazardního hraní viz blíže kapitolu Porušování loterijního zákona při provozování hazardních her, str. 114. Informace o regulaci hazardního hraní na obecní úrovni jsou uvedeny v kapitole Regulace na obecní úrovni, str. 19.

V r. 2015 RVKPP v souvislosti s rozšířením svého mandátu na integrovanou protidrogovou politiku revidovala své poradní a pracovní orgány; v březnu 2015 schválila návrh nového uspořádání svých pracovních a poradních orgánů - tabulka 1-2.

tabulka 1-2: Přehled výborů a pracovních skupin RVKPP od r. 2015

Výbory

Pracovní skupiny

 • Výbor zástupců resortů a institucí

 • Výbor zástupců regionů

 • Dotační výbor

 • Výbor pro udělování certifikací a kvalitu adiktologických služeb

 • Poradní výbor pro sběr dat o závislostech

 • PS pro problematiku nelegálních drog

 • PS pro problematiku alkoholu

 • PS pro problematiku hazardních her

 • PS pro problematiku tabáku

 • Adiktologické fórum

 • PS pro léčebné využití psychoaktivních látek a rostlin (PS pro psychoaktivní látky)

 • PS pro financování protidrogové politiky

 • 7 pracovních skupin NMS:

 • Populační a školské průzkumy

 • Úmrtí spojená s užíváním drog

 • Data trestněprávního sektoru

 • Problémové užívání drog a využívání adiktologických služeb

 • Pro infekční nemoci spojené s užíváním drog

 • Monitorování hazardního hraní a jeho dopadů

 • Systém včasného varování před novými drogami

Pozn.: Pracovní skupiny zabývající se oblastí hazardního hraní jsou v gesci sekretariátu RVKPP, resp. NMS.

Zdroj: Mravčík et al. (2015b)

V posledních letech se ve spolupráci s MF dařilo RVKPP zajistit prostředky na realizaci mimořádného dotačního řízení zaměřeného na oblast hazardního hraní. V rámci tohoto mimořádného dotačního řízení v r. 2013 RVKPP uložila převod neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ve výši 5 mil. Kč celkem 14 žadatelům na realizaci 16 projektů, v r. 2014 byly poskytnuty dotace na realizaci 11 projektů od 9 žadatelů v celkové výši 3 mil. Kč a v r. 2015 RVKPP schválila návrhy na poskytnutí dotací 17 projektům od 12 žadatelů v celkové výši 5 mil. Kč formou finanční spoluúčasti státu na jejich realizaci. Strukturu prostředků v rozpočtové kapitole Úřadu vlády ČR účelově určené pro oblast patologického hráčství členěnou podle formy právní subjektivity příjemce dotace a podle typu poskytovaných služeb k 31. 12. 2015 ukazují tabulka 1-3 a tabulka 1-4.

V r. 2016 se objem prostředků rozdělených na realizaci projektů v oblasti hazardního hraní ve dvou dotačních řízeních RVKPP zvýšil na celkem 24 mil. Kč.

Podrobné informace o síti služeb pro problémové hráče uvádí kapitola Léčba a další odborné služby, str. 129.

tabulka 1-3: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky pro oblast patologického hráčství v r. 2015 podle právní subjektivity příjemce

Právní forma

Dotace
(v tis. Kč)

Podíl podle právní formy
(%)

Spolky

1 849

36,98

Obecně prospěšné společnosti

3 038

60,76

Příspěvkové organizace města

113

2,26

Celkem

5 000

100,00

Zdroj: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (2016)

tabulka 1-4: Struktura dotací realizovaných z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády České republiky pro oblast patologického hráčství v r. 2015 podle typu služeb

Typ služby

Dotace (v tis. Kč)

Podíl podle typu
(%)

Kontaktní a poradenské služby

279

5,6

Ambulantní léčba

3 127

62,5

Ambulantní doléčovací programy

815

16,3

Primární prevence

779

15,6

Celkem

5 000

100,0

Zdroj: Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (2016)

V září 2015 proběhla v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konference Loterie a kurzové sázky v Evropě 21. století. V listopadu 2015 organizovalo v Praze MF mezinárodní konferenci o souvislostech regulace hazardních her v ČR.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist