Prevence u dětí a mládeže

Prevence problémového hráčství u dětí a mládeže je v ČR součástí konceptu školské prevence rizikového chování a tedy také součástí Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže.1 Nástrojem zajištění kvality primárně-preventivních aktivit je tzv. certifikační proces programů prevence rizikového chování - blíže viz VZ 2014. Ke konci května 2016 byla certifikace udělena 84 programům 52 organizací.2

Z dostupných údajů vyplývá, že existující (certifikované) preventivní programy v oblasti školské prevence v ČR se problematiky hraní hazardních her dotýkají spíše okrajově, a to především v souvislosti s nadměrným trávením času na internetu či sociálních sítích. Samostatnému tématu se preventivní programy nevěnují zejména z důvodů absence poptávky ze strany škol, ale také neexistence metodiky v této oblasti - blíže viz VZ 2014.

V dubnu 2015 představila Společnost Podané ruce program prevence problémového hráčství s názvem Hra na hraně. Konkrétními cíli tohoto vzdělávacího programu pro děti a mládež je zvýšit jejich informovanost o rizicích problémového hráčství a posílit schopnost odpovědného rozhodování (Společnost Podané ruce, 2016a). Klíčovým konceptem je tzv. inteligentní hráčství, tj. rozumné a informované podstupování rizik.

Program využívá multimediální a interaktivní prvky a zahrnuje 6 na sebe navazujících lekcí po 45 minutách se zaměřením na následující oblasti:

  • Pravděpodobnost výhry a z toho vyplývající výhoda na straně herny (house edge).

  • Identifikace příčin, rizikových faktorů a příznaků problémového hráčství.

  • Principy hazardních her, důraz na seznámení se s herním plánem.

  • Posilování kompetencí v oblasti správného rozhodování a řešení problémů.

  • Zvyšování dovedností v oblasti správného rozhodování a řešení problémů.

  • Udržení získaných znalostí a dovedností (lekce následuje po několikatýdenní pauze).

Metodická publikace Hra na hraně, v originále Stacked deck - blíže viz Mravčík et al. (2015f) - byla v době uzávěrky této zprávy přeložena do češtiny, obsah byl adaptován na české prostředí a probíhaly přípravy vydání. Preventivní program Hra na hraně je určen především pro realizaci na základních školách (7.-9. třída). V r. 2015 byl realizován pilotní kurz jak pro lektory primárně preventivních programů pro školy, tak pro lektory nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) a bylo sestaveno curriculum vzdělávacího kurzu. Pro obě tyto cílové skupiny je v r. 2016 plánován společný dvoudenní kurz (16 vyučovacích hodin); kurz se bude ucházet o akreditaci MPSV a MŠMT. V r. 2016 budou realizovány pilotní kurzy na základních školách v olomouckém a brněnském regionu a v NZDM v Brně, Olomouci a Blansku (Boxan, 2016).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist