Služby podporované v dotačním řízení RVKPP

Data o službách pro patologické hráče jsou k dispozici ze závěrečných zpráv projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP a od r. 2013 také z dotačního řízení RVKPP podporujícího specificky služby poskytované patologickým hráčům (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016b).

Celkem bylo v r. 2015 podpořeno 46 programů, z toho 18 cílících na problémové hráče. Služby byly poskytnuty 726 klientům - problémovým hráčům, z toho specializované programy, které vedou evidenci zvlášť pro problémové hráče (15 programů), vykázaly celkem 627 (86,4 %) klientů, z toho 505 klientů v poradenském nebo terapeutickém kontaktu a 122 klientů v rámci harm reduction. Celkově mezi klienty převažovali muži (89 %), průměrný věk klientů poklesl z 34,3 roku v r. 2014 na 31,8 roku v r. 2015. Většina klientů – problémových hráčů je hlášena z ambulantních poraden a kontaktních center - tabulka 8-1.

tabulka 8-1: Počet programů, které poskytly služby patologickým hráčům a byly podpořeny v dotačním řízení RVKPP v r. 2015, podle typu služby

Typ adiktologické služby

Počet programů

Počet klientů

2014

2015

2014

2015

Adiktologické služby ve vězení a postpenitenciární péče

3

3

11

17

Ambulantní léčba

18

15

601

452

Doléčovací péče

2

7

2

76

Kontaktní a poradenské služby

15

14

73

63

Terapeutická komunita

1

0

1

0

Terénní programy

3

7

5

118

Celkem

42

46

693

726

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016b)

Programy zaměřené na problémové hráče poskytovaly zejména individuální i skupinové poradenství a psychoterapii hráčům, ale i blízkým osobám, dále poradenství před léčbou, prevenci relapsu a kognitivně-behaviorální terapii. Podpůrné skupiny jsou také nabízeny blízkým osobám hráčů. Dva programy byly zaměřeny na doléčování klientů po již absolvovaném léčebném programu.

Některé programy nabízely také možnost anonymního kontaktu, a to osobního, telefonického nebo prostřednictvím aplikací Skype, Facebook či e-mailu. Sociální sítě a internet jsou také hojně využívány k propagaci služby. Jeden program nabízel informace prostřednictvím terénních pracovníků v hernách a v jejich okolí (jak předcházet vzniku problému s hazardní hrou, jak rozpoznat problém s hazardní hrou, jaké jsou příznaky patologického hráčství, jaké mohou být důsledky při problémech s hazardní hrou pro samotné hráče a jeho blízké okolí, kam se mohou obrátit pro pomoc atd.). Informace byly předávány ústní i písemnou formou.

Významnou součástí nabídky služeb pro patologické hráče je dluhové, finanční a sociální poradenství, některé programy externě spolupracovaly se specializovanou dluhovou poradnou. Zařízení v r. 2015 většinou neuváděla změny v cílové skupině programu, zaznamenala pozvolný nárůst zájmu o služby, lokálně pokles ze strany rodinných příslušníků. Byly hlášeny změny v preferenci hry, kdy pravděpodobně vlivem zákazu provozování TH více hráčů přicházelo s problémem v oblasti kurzového sázení a on-line hraní.

V r. 2015 byl zaznamenán mírný meziroční nárůst počtu podpořených programů poskytujících služby cílové skupině problémových hráčů, počet klientů se rovněž zvýšil z 693 klientů v r. 2014 na 726 klientů v r. 2015 - tabulka 8-2.

tabulka 8-2: Počet programů podpořených v dotačním řízení RVKPP v l. 2013-2015, podle počtu klientů a krajů

Kraj

Počet programů

Počet klientů

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Hl. m. Praha

4

3

5

35

14

29

Středočeský

1

1

2

6

32

43

Jihočeský

7

5

5

10

18

36

Plzeňský

2

2

2

4

11

27

Karlovarský

1

3

2

3

6

2

Ústecký

6

9

8

92

70

*172

Liberecký

2

2

2

54

144

78

Královehradecký

2

2

1

33

64

4

Pardubický

0

0

1

0

0

69

Vysočina

0

0

2

0

0

9

Jihomoravský

6

6

5

109

82

95

Olomoucký

5

5

7

96

77

108

Zlínský

1

1

1

11

30

30

Moravskoslezský

4

3

3

101

135

24

Celkem

41

42

46

554

693

726

Pozn.: * započítáno i 122 anonymních klientů, kterým byly předány informace (lokality Kadaň, Chomutov, Karlovy Vary)

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016b)

Programy Společnosti Podané ruce poskytující služby problémovým hráčům

Společnost Podané ruce buduje ucelený systém služeb pro problémové hráče a vyvíjí vlastní standardní metody práce s nimi.

V r. 2015 nabízela Společnost Podané ruce, o. p. s., (SPR) v rámci terapeutických center poskytujících ambulantní léčbu závislosti speciální program pro problémové hazardní hráče a jejich blízké ve třech krajích - Jihomoravském (Brno), Zlínském (Zlín a Uherské Hradiště) a Olomouckém (v Olomouci - od září, v Prostějově a Zábřehu). Ve všech krajích bylo nabízeno individuální poradenství a terapie, rodinná terapie, skupinová terapie a odborné sociální poradenství (Licehammerová, 2016b).

V r. 2015 vyhledalo pomoc terapeutických center SPR celkem 310 klientů, z toho polovina osob, které vyhledaly pomoc v některém z programů pro hráče SPR v r. 2015, byli noví klienti, průměrná délka ambulantní léčby je 3-6 měsíců. Služby vyhledávali také blízcí problémových hráčů, a to asi ve třetině případů.

Ženy-hráčky tvořily 11 % klientů, jejich problémová hra byly automaty, on-line sázení, on-line poker, losy atd. Pomoc vyhledávají ženy-hráčky v pozdějších fázích svého problému, hraní se u žen téměř nikdy nespojuje se společenskou aktivitou, hrají o samotě a v ústraní. V mnohem vyšší míře se u nich objevují pocity studu.

Typický problémový hráč, který vyhledal pomoc terapeutických center SPR, byl muž ve věku 33 let se středním či vysokým vzděláním, měl stálou práci. Častá byla orientace na výkon. V anamnéze se objevoval sport na profesionální nebo poloprofesionální úrovni. Nejčastěji hrál na automatech nebo se účastnil kurzových sázek. Mezi rysy jeho osobnosti často patřila netrpělivost, impulzivnost, touha po úspěchu (který často reprezentují peníze) a perfekcionismus. Jeho život ovlivňovala náročná práce nebo víra v osud a také dlouho neuvolňované emoce.

Osoby blízké problémovým hráčům vyhledávaly pomoc častěji ve formě jednorázové konzultace a byly informovány o specifikách problémového hraní, možnostech řešení, jejich role v průběhu úzdravy hráče a také o způsobech ochrany majetku apod.

Ačkoli v léčbě stále převládali hráči technických her, počet klientů, jejichž problémovou hrou jsou on-line kurzové sázky, roste. Klienti uváděli, že nejproblémovější fáze sázení nastala poté, co přešli na live kurzové sázky. Stále častěji se také objevují jiné druhy her, a to i v on-line prostředí.

SPR vyvinula vlastní program práce s problémovými hráči (Klášterecký et al., 2014, Licehammerová, 2015a). Obvyklá délka terapie problémového hráče v programech SPR je 5-12 měsíců při frekvenci 1-2x týdně, než klient překoná hazardní hraní a než se jeho situace stabilizuje. Terapie je založena na individuálních setkáních (1-3 měsíce), doplněných rodinnou terapií. Následuje účast klienta na podpůrných nebo terapeutických skupinách (3-9 měsíců). Nezbytnou podmínkou úspěšného průběhu terapie je stabilizace bydlení, dluhů atd., pro tyto případy využívá SPR služby externího právního poradce. Přístup SPR ke klientům je individuální, úvodem terapie jsou následující témata:

 • celková doba hraní,

 • doba hraní, které klient pociťuje jako problémové,

 • frekvence hraní,

 • minimální částka zajímavá pro hraní,

 • doba aktuální abstinence od hraní,

 • nejdelší zdržení se hry, které klient zvládl bez pomoci služeb,

 • zkušenosti, co ne/pomohlo, aby abstinoval od hraní.

Dále je zjišťováno, jaké místo zastávalo hraní hazardních her v životě hráče, hledají se jiné aktivity pro zaplnění prázdného místa, vytvářejí se plány pro zvládání rizikových situací a řešení jakýchkoli dalších témat a skutečností, s kterými klient ve svém životě není spokojen. Hazardní hráči mívají specifický vztah k penězům a jejich hodnotě, kterou přeceňují či podceňují.

Ukazuje se, že každý problémový hazardní hráč negativně ovlivní 5-8 lidí ve svém okolí. Hazardní hraní narušuje důvěru a vztahy dokonce výrazněji než zadlužení a finanční zátěž pro rodinu. SPR proto realizuje rodinnou terapii jako nezbytnou součást léčby problémového hráče, nejčastějšími tématy jsou:

 • nastavení kontrolních mechanismů pomáhajících klientovi s abstinencí od hraní,

 • reakce blízké osoby hráče v případě podezření na relaps,

 • informace k postupu při relapsu,

 • obnovování důvěry v rodině,

 • role hazardního hraní v celém systému fungování rodiny.

Počet a intenzita sezení v rodinném uspořádání je individuální a je ovlivněna aktuálními potřebami.

Po základní stabilizaci klientů při individuální terapii se u skupiny hazardních hráčů osvědčilo docházení do podpůrné skupiny, kde nejčastějšími tématy byly: relapsy, bažení, pracovní, partnerské a rodinné problémy. Klienti si vzájemně vyměňují zkušenosti s řešením životních situací.

Popsaný model zahrnuje všechny důležité oblasti - zastavení problematického chování, ošetření sociálního systému, prevence relapsu, prostor pro prozkoumání příčin a důsledků, dlouhodobá podpora pro změnu životního stylu. Ne všechna témata jsou důležitá pro každého klienta, ale je považováno za podstatné je nabídnout.

Od května 2011 do dubna 2014 realizovala SPR projekt První pomoc pro patologické hráče a jejich rodiny. V rámci projektu probíhalo poradenství psychologické, sociální i rodinné a párové, poradenství spoluzávislým osobám, dále krizové intervence, podpůrné skupiny a informační kampaň. Hlavními výstupy projektu byly svépomocný web a metodika práce s problémovými hráči hazardních her (Klášterecký et al., 2014, Licehammerová, 2015a).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist