Léčba problémových hráčů ve vězení

Žádný z léčebných a poradenských programů realizovaných v prostředí věznic není zaměřený na cílovou skupinu problémových hráčů. Vězeňská služba ČR (VS) vykazuje od r. 2014 podrobnější data o osobách v adiktologických službách ve vězení. Jak ukazuje tabulka 8-5, největší podíl problémových hráčů, čili podle definice VS osob s primárním problémem hraní hazardních her, byl zaznamenán v péči specializovaných oddělení pro dobrovolnou léčbu (11 %) a oddělení pro ochranné léčení (5 %). Podíl hráčů v péči poraden drogové prevence a podíl hráčů zařazených na bezdrogové zóny nepřekročil 2% hranici.

tabulka 8-5: Počet osob v péči oddělení pro prevenci a léčbu závislostí a poraden drogové prevence a podíl osob, jejichž primárním problémem bylo hraní hazardních her v l. 2014 a 2015

Typ programu

Počet věznic

Zařazeno osob

Podíl hráčů (%)

2014

2015

2014

2015

2014

2015

Specializovaná oddělení pro dobrovolnou léčbu

8

8

270

299

-

11,0

Specializovaná oddělení pro ochranné léčení

4

4

120

141

5,8

5,0

Poradny drogové prevence

35

35

6 247

7 974

2,6

1,8

Bezdrogové zóny s terapeutickým zacházením

3

3

112

108

2,7

1,9

Bezdrogové zóny se standardním zacházením

32

32

1 882

1 927

2,1

1,8

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016)

Na dobrovolnou léčbu problémového hráčství se v podmínkách vězení přímo nezaměřuje žádné ze specializovaných (léčebných) oddělení. Pokud je to však kapacitně možné, specializovaná oddělení problémové hráče přijmou. V r. 2015 zařadila problémové hráče do terapeutického programu 2 specializovaná oddělení (obě ve věznici Nové Sedlo).

Soudem nařízenou léčbu problémového hráčství bylo do r. 2014 možné absolvovat ve věznicích Opava (ženy i muži) a Heřmanice (muži). Od září 2015 věznice Heřmanice ochranné léčení neposkytuje. Program v Opavě je koncipován pro více poruch, takže jsou zde oproti ostatním specializovaným oddělením umístěny a léčeny i osoby s primárním problémem pití alkoholu a hraní hazardních her.

Pokud jde o činnost poraden drogové prevence, v r. 2015 byl největší počet hráčů v kontaktu s poradnou ve věznicích Všehrdy (37 osob, tj. 10 % osob v kontaktu s poradnou) a Příbram (20 osob, tj. 8 % osob v kontaktu s poradnou).

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist