Kriminalita sekundárně související s hraním hazardních her

Data o sekundární kriminalitě související s hazardním hraním nejsou systematicky evidována v žádném statistickém přehledu institucí vymáhajících právo. Stručné shrnutí údajů dostupných z dřívějších studií je uvedeno v úvodu této kapitoly.

Podle výsledků studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2015 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research, 2015a) se krádeže někdy dopustilo 46 % hráčů, podvodu 35,5 %, zpronevěry 33,2 %, drogové trestné činnosti 19,3 % a loupeže 8,5 % respondentů - tabulka 6-7. Kriminální činnost tvořila 8 % zdrojů příjmů v posledních 12 měsících před vstupem do léčby - blíže viz kapitolu Zadluženost ve studii Patologičtí hráči v léčbě, str. 90.

tabulka 6-7: Páchání vybraných druhů trestných činů někdy v minulosti v souboru studie Patologičtí hráči v léčbě z r. 2015, v %

Druh trestné činnosti

Ano

Ne

Neví, bez odpovědi

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Počet

Podíl (%)

Krádež

119

45,9

129

49,8

11

4,2

Podvod

92

35,5

154

59,5

13

5,0

Zpronevěra

86

33,2

163

62,9

10

3,9

Výroba a/nebo prodej drog

50

19,3

195

75,3

14

5,4

Loupež

22

8,5

223

86,1

14

5,4

Jiná kriminální činnost*

9

3,5

159

61,4

91

35,1

Pozn.: * Z jiných trestných činů byly uvedeny vydírání, vloupání, zabití, úvěrový podvod nebo jiná drogová trestná činnost.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti and ppm factum research (2015a)

Údaje o kriminalitě sekundárně související s hraním hazardních her jsou k dispozici také z informačního systému Probační a mediační služby (PMS). Cílovou skupinou PMS jsou (1) osoby odsouzené k alternativnímu trestu (obecně prospěšné práce, trest domácího vězení, podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody s uloženým dohledem, podmíněné propuštění s uloženým dohledem, trest zákazu vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce a další instituty vč. jejich ekvivalentů podle zákona 218/2003 Sb. o soudnictví ve věcech mládeže), (2) pachatelé trestných činů, kterým bylo PMS zprostředkováno řešení konfliktu (např. zvážení uložení formy odklonu či podmíněně zastaveného trestního stíhání (§ 307 a § 308) nebo narovnání (§ 309) trestního zákona č. 40/2009 Sb.), (3) pachatelé trestných činů, kteří jsou na základě žádosti soudu posuzováni s ohledem na možnost uložení vybrané alternativní sankce či podmíněného propuštění (trest domácího vězení, trest obecně prospěšných prací atd.).

Za r. 2015 evidovala PMS 30 736 případů (spisů1), z toho v případě 49 osob (42 mužů a 7 žen) bylo v průběhu kontaktu s PMS zjištěno hraní hazardních her a/nebo bylo soudem uloženo omezení zdržet se hraní hazardních her podle § 48 odst. 4 písm. f) trestního zákoníku. Ve srovnání s předchozím rokem je to dvojnásobný počet. Vzhledem k prevalenci problémového hraní v obecné populaci (cca 1 %) a vzhledem k tomu, že míra problémového hraní mezi pachateli trestných činů je ještě vyšší, je vykazovaný podíl problémových hráčů mezi klienty PMS velmi pravděpodobně dlouhodobě značně podhlášen. Zdá se tedy, že pokud není hraní hazardních her předmětem soudem uloženého omezení, bývá mezi klienty PMS identifikováno velmi zřídka - tabulka 6-8.

tabulka 6-8: Počet klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her a kterým bylo uloženo zdržet se hraní hazardních her v l. 2010-2015

Rok

Počet případů

Zjištěno hraní hazardních her

Uloženo zdržet se hraní hazardních her

2010

25 821

0

3

2011

27 150

15

13

2012

31 129

9

20

2013

26 028

6

14

2014

31 524

6

18

2015

30 736

16

33

Zdroje: Mravčík et al. (2015f), Probační a mediační služba (2016)

Z hlediska charakteru trestné činnosti se problémoví hráči v evidenci PMS dopustili celkem 70 trestných činů, nejčastěji trestné činnosti proti majetku, které tvořily v r. 2015 více než 64 % trestné činnosti. Ostatní typy trestné činnosti nepřesáhly 10% hranici - tabulka 6-9. Mezi nejčastější trestné činy patřily trestný čin krádeže (§ 205) a podvodu (§ 209) - tabulka 6-9 a tabulka 6-10.

tabulka 6-9: Trestná činnost klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her v rozdělení podle typu trestné činnosti v l. 2011-2015

Kategorie trestné činnosti

2011

2012

2013

2014

2015

Proti svobodě

6

10

5

9

7

Proti rodině a dětem

1

1

1

2

5

Proti majetku

13

13

15

15

45

Hospodářské

3

1

5

3

5

Obecně ohrožující

2

0

1

0

3

Proti životu a zdraví

0

1

1

1

2

Proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství

0

1

0

1

1

Proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti

0

3

1

1

0

Proti pořádku ve věcech veřejných

0

2

0

4

2

Celkem

25

32

29

36

70

Zdroje: Mravčík et al. (2015f), Probační a mediační služba (2016)

tabulka 6-10: Trestná činnost klientů PMS, u kterých bylo zjištěno hraní hazardních her v l. 2011-2015

Paragraf

Trestný čin

2011

2012

2013

2014

2015

§ 205

Krádež

4

7

7

4

21

§ 209

Podvod

4

2

5

3

8

§ 173

Loupež

5

9

4

7

7

§ 228

Poškození cizí věci

0

0

1

1

7

§ 234

Neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku

2

1

4

2

5

§ 206

Zpronevěra

2

3

2

5

4

§ 196

Zanedbání povinné výživy

1

0

1

1

3

§ 283

Nedovolená výroba jiné nakládání s OPL

1

0

1

0

3

§ 178

Porušování domovní svobody

1

0

1

1

2

§ 199

Týrání osoby žijící ve společném obydlí

0

0

0

1

2

§ 353

Nebezpečné vyhrožování

 

 

 

 

2

§ 145

Těžké ublížení na zdraví

0

0

0

1

1

§ 146

Ublížení na zdraví

 

 

 

 

1

§ 181

Poškození cizích práv

0

0

0

1

1

§ 211

Úvěrový podvod

3

0

0

0

1

§ 214

Podílnictví

0

1

0

1

1

§ 217

Legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti

 

 

 

 

1

§ 140

Vražda

0

1

1

0

0

§ 175

Vydírání

0

1

0

1

0

§ 180

Neoprávněné nakládání s osobními údaji

0

1

0

0

0

§ 185

Znásilnění

0

1

1

1

0

§ 186

Sexuální nátlak

0

1

0

0

0

§ 187

Pohlavní zneužití

0

1

0

0

0

§ 201

Ohrožování výchovy dítěte

0

1

0

0

0

§ 208

Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru

0

0

0

1

0

§ 235

Udávání padělaných a pozměněných peněz

1

0

0

0

0

§ 250

Manipulace s kurzem investičních nástrojů

0

0

1

1

0

§ 279

Nedovolené ozbrojování

1

0

0

0

0

§ 337

Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání

0

2

0

2

0

Celkem

25

32

29

36

70

Zdroje: Mravčík et al. (2015f), Probační a mediační služba (2016)

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist