Porušování loterijního zákona při provozování hazardních her

Údaje o počtech kontrol a správních řízení v oblasti provozování hazardního hraní uvádí Finanční správa ČR ve svých výročních zprávách, poslední je k dispozici za r. 2014 (Generální finanční ředitelství, 2015). Mezi nejčastější porušení, která byla při kontrolách zjištěna v posledních 6 letech, patří nenahlášení odpovědné osoby orgánu státního dozoru, nezajištění dozoru osobou odpovědnou za zákaz vstupu osob mladších 18 let, neohlášení změny provozní doby, nevyvěšení herního plánu nebo návštěvního řádu, provozování na jiné adrese a neplatná registrační známka na technickém zařízení. V r. 2014 patřilo mezi nejčastější porušení rovněž provozování loterie a jiné podobné hry bez povolení.

V období 2009-2015 došlo k výraznému snížení počtu provedených kontrol z přibližně 71 tis. v r. 2009 na přibližně 7 tis. v r. 2015. Souhrnná výše udělených pokut však roste, k výraznému meziročnímu nárůstu celkového objemu vyměřených pokut došlo v r. 2011, což souvisí s reorganizací státního dozoru na počátku r. 2011, kdy byl výkon finanční správy centralizován na úroveň krajských finančních úřadů. K další změně výkonu státního dozoru nad provozováním hazardních her došlo od 1. 1. 2013, kdy tuto agendu od krajských finančních úřadů převzal Specializovaný finanční úřad (SFÚ). V r. 2015 bylo SFÚ vedeno celkem 339 správních řízení a byly uloženy pokuty v úhrnné výši 33,6 mil. Kč, což oproti r. 2014 činí pokles o 0,5 mil. Kč - tabulka 6-1.

tabulka 6‑1: Výkon státního dozoru nad provozováním hazardních her v l. 2009-2015

Rok

Počet kontrol

Počet správních řízení/pokut

Souhrnná výše pokut (v tis. Kč)

2009

71 134

126

1 923

2010

70 338

155

2 477

2011

34 024

535

10 083

2012

24 136

655

20 728

2013

19 168

338

16 300

2014

11 074

427

34 103

2015

7 427

339

33 591

Zdroj: GFŘ (2010-2016), zpracováno NMS

SFÚ se ve zvýšené míře zaměřil na odhalování nelegálního provozování technických herních zařízení a na nepovolené provozování hazardních her v rámci soukromých klubů a spolků, problematika odhalování nelegálně provozovaných technických zařízení se od r. 2014 stala absolutní prioritou v činnosti SFÚ. Vzhledem k tomu, že se v těchto případech jedná o provozování výherních hracích přístrojů, které jsou podle zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, povolovány obcemi, byly zjištěné případy postupovány k řešení na příslušné obce a souběžně Policii ČR k případnému zahájení trestního řízení.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist