Zkratky používané na stránce Drogová situace

1. LF UK a VFN
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
ADHD
poruchy pozornosti s hyperaktivitou (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
AIDS
syndrom získané imunodeficience (Acquired Immune Deficiency Syndrome)
A.N.O.
Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
AOP
Asociace občanských poraden
ASC
7položková škála pro hodnocení výskytu problémů v souvislosti s alkoholem (Adverse Social Consequences Scale)
ASZ
Agentura pro sociální začleňování
AT
alkohol, toxikomanie (označení zdravotnických zařízení zabývajících se léčbou závislostí)
BESIP
oddělení bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy
BSQF
metoda odhadu počtu konzumentů alkoholu (Beverage-Specific Quantity Frequency)
CAGE
4položková škála pro hodnocení rizikové a škodlivé konzumace alkoholu; název vychází z počátečních písmen anglických slov obsažených v dotazovaných oblastech: C (cut): pocit potřeby omezit pití alkoholu, A (annoyed): podráždění kritikou pití alkoholu, G (guilt): pocit viny v souvislosti s pitím alkoholu, E (eye-opener): pití alkoholu po ránu za účelem uklidnění nebo zbavení se kocoviny
CAPI
metoda sběru dat prostřednictvím osobních rozhovorů tazatele s respondentem s využitím počítače (computer-assisted personal interviewing)
CAST
6položková škála pro hodnocení výskytu intenzivního užívání konopných látek v populaci (Cannabis Abuse Screening Test)
CI
interval spolehlivosti (Confidence Interval)
CVVM
Centrum pro výzkum veřejného mínění
CPJ
Celní protidrogová jednotka
CRM
metoda zpětného záchytu (Capture-Recapture Method)
ČAA
Česká asociace adiktologů
ČLS JEP
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
ČOI
Česká obchodní inspekce
ČSÚ
Český statistický úřad
dg.
diagnóza
DAA
přímo působící antivirotika 
(Direct-Acting Antivirals)
DTČ
drogový trestný čin / drogová trestná činnost
EHIS
Evropské šetření o zdraví (European Health Interview Survey)
EMCDDA
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction)
ES
Evropské společenství (1992–2009)
ESF
Evropský sociální fond
ESPAD
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)
ESSK
Evidenční systém statistik kriminality Policie ČR
EU
Evropská unie
GHB/GBL
gama-hydroxybutyrát /
gama-butyrolakton
GPs
metoda nepřímého odhadu populační prevalence
GŘC
Generální ředitelství cel
HBSC
studie Health Behaviour in 
School-aged Children
HIV
virus lidské imunodeficience (Human Immunodeficiency Virus)
HR
harm reduction
HSI
2položková screeningová škála intenzity kouření cigaret (Heaviness of Smoking Index)
IOPL
Inspektorát omamných a psychotropních látek
IUD
injekční uživatel(é) drog
KAD
Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
KPK
krajský protidrogový koordinátor
KPS
kontaktní a poradenské služby
LSD
diethylamid kyseliny lysergové
MDMA
methylen-dioxy-methamfetamin (extáze)
MF
ministerstvo financí
MM
multiplikační metoda
MO
ministerstvo obrany
MPK
místní protidrogový koordinátor
MPP
minimální preventivní program
MPSV
ministerstvo práce a sociálních věcí
MS
ministerstvo spravedlnosti
MSM
muži mající sex s muži
MŠMT
ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MV
ministerstvo vnitra
MZ
ministerstvo zdravotnictví
MZV
ministerstvo zahraničních věcí
NMS
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
NNO
nestátní nezisková(é) organizace
NPC
Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR
NPS
nové psychoaktivní látky (New Psychoactive Substances)
NRLUD
Národní registr léčby uživatelů drog
NRPATV
Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na odd. soudního lékařství
NRULISL
Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek
NS ČR
Nejvyšší soud
NSD
nové syntetické drogy
NUDZ
Národní ústav duševního zdraví
NÚV
Národní ústav pro vzdělávání
NZDM
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
OPL
omamná a psychotropní látka (právní výraz)
OSPOD
orgán sociálně-právní ochrany dětí
OSPRCH
Odborná společnost pro prevenci rizikového chování
PAPI
metoda sběru dat prostřednictvím osobních rozhovorů tazatele s respondentem za použití papírového dotazníku (pen-and-paper interview)
PEG-IFN
pegylovaný interferon α
PL
praktický lékař, praktičtí lékaři
PMS
Probační a mediační služba ČR
PPP
pedagogicko-psychologická poradna
PPRCH
primární prevence rizikového chování
PP PČR
Policejní prezidium Policie ČR
PUA
problémový(í) uživatel(é) alkoholu
PUD
problémový(í) uživatel(é) drog
PUPO
problémový(í) uživatel(é) opioidů a/nebo pervitinu
RVKPP
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
RVZRM
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
SKPV
Služba kriminální policie a vyšetřování Policie ČR
SLZT
Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku
SNN
Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
SPD psi
psi speciálně vycvičení na vyhledávání drog
SÚKL
Státní ústav pro kontrolu léčiv
SVL
sociálně vyloučená lokalita
SVP
středisko výchovné péče
SZÚ
Státní zdravotní ústav
ŠMP
školní metodik prevence
TBC
tuberkulóza
trestný čin / trestná činnost
THC
delta-9-tetrahydrokanabinol
TK
terapeutická komunita
TP
terénní program
TSP
terénní sociální pracovník
TZ
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
ÚZIS
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
VFN
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
VHA
virová hepatitida typu A
VHB
virová hepatitida typu B
VHC
virová hepatitida typu C
VS ČR
Vězeňská služba ČR
VTOS
výkon trestu odnětí svobody
VV
výkon vazby
VZ
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR
VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna
WHO
Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)
ZNL
zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
ZOZNL
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

TOPlist