Zkratky používané na stránce Drogová situace

1. LF UK
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
AA
Anonymní alkoholici
ADHD
poruchy pozornosti s hyperaktivitou
AG
Anonymní gambleři
AN
Anonymní narkomani
AIDS
syndrom získané imunodeficience
A.N.O.
Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním
ASZ
Agentura pro sociální začleňování
AT
alkohol, toxikomanie (označení zdravotnických zařízení zabývajících se léčbou závislostí)
BESIP
oddělení bezpečnosti silničního provozu ministerstva dopravy
CI
interval spolehlivosti
CVVM
Centrum pro výzkum veřejného mínění
CPJ
Celní protidrogová jednotka
CRM
metoda zpětného záchytu
ČAA
Česká asociace adiktologů
ČASA
Česká asociace studentů adiktologie
ČLS JEP
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
ČSÚ
Český statistický úřad
dg.
diagnóza, diagnostický
DTČ
drogový trestný čin / drogová trestná činnost
EHIS
European Health Interview Survey
EMCDDA
Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost
ESF
Evropský sociální fond
ESPAD
Evropská školní studie o alkoholu
a jiných drogách
ESSK
Evidenční systém statistik kriminality Policie ČR
EU
Evropská unie
GŘC
Generální ředitelství cel
HBSC
studie Health Behaviour in School-aged Children
HIV
virus lidské imunodeficience
HKK
Královéhradecký kraj
IUD
injekční uživatel(é) drog
JHC
Jihočeský kraj
JHM
Jihomoravský kraj
KPK
krajský protidrogový koordinátor
KVK
Karlovarský kraj
LBK
Liberecký kraj
MF
ministerstvo financí
MM
multiplikační metoda
MO
ministerstvo obrany
MPK
místní protidrogový koordinátor
MPP
minimální preventivní program
MPSV
ministerstvo práce a sociálních věcí
MS
ministerstvo spravedlnosti
MSK
Moravskoslezský kraj
MSM
muži mající sex s muži
MŠMT
ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
MV
ministerstvo vnitra
MZ
ministerstvo zdravotnictví
NMS
Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
NNO
nestátní nezisková(é) organizace
NPC
Národní protidrogová centrála Služby kriminální policie a vyšetřování Policie ČR
NPS
nové psychoaktivní látky
NRLUD
Národní registr léčby uživatelů drog
NRPATV
Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na odd. soudního lékařství
NRULISL
Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek
NS ČR
Nejvyšší soud
NSD
nové syntetické drogy
NUDZ
Národní ústav duševního zdraví
NÚV
Národní ústav pro vzdělávání
NZDM
nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež
OLK
Olomoucký kraj
OP
operační program (evropské fondy)
OPL
omamná a psychotropní látka (právní výraz)
OUD
ostatní uživatelé drog
PAK
Pardubický kraj
PH
problémový(í) hráč(i) hazardních her
PHA
Hlavní město Praha
PLK
Plzeňský kraj
PMS
Probační a mediační služba ČR
PPP
pedagogicko-psychologická poradna
PPRCH
primární prevence rizikového chování
PP PČR
Policejní prezidium Policie ČR
PUA
problémový(í) uživatel(é) alkoholu
PUD
problémový(í) uživatel(é) drog
PUPO
problémový(í) uživatel(é) opioidů a/nebo pervitinu
R-R
Rozkoš bez rizika
RVKPP
Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky
SNN
Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP
SPD psi
psi speciálně vycvičení na vyhledávání drog
STC
Středočeský kraj
SVL
sociálně vyloučená lokalita
SZÚ
Státní zdravotní ústav
TBC
tuberkulóza
trestný čin / trestná činnost
THC
delta-9-tetrahydrokanabinol
TK
terapeutická komunita
zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád
TZ
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
ULK
Ústecký kraj
ÚS
Ústavní soud
ÚZIS
Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR
VFN
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
VHA
virová hepatitida typu A
VHB
virová hepatitida typu B
VHC
virová hepatitida typu C
VS ČR
Vězeňská služba ČR
VTOS
výkon trestu odnětí svobody
VV
výkon vazby
VYS
Kraj Vysočina
VZ
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog
v ČR 
VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna
WHO
Světová zdravotnická organizace
ZLK
Zlínský kraj

Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist