Rizikové chování uživatelů drog

Mezi žadateli o léčbu je míra injekčního užívání drog dlouhodobě velmi vysoká a představuje nejčastější způsob aplikace pervitinu, heroinu a buprenorfinu - graf 6 -128. Při hodnocení aktuálního trendu je potřeba vzít v úvahu, že v r. 2015 došlo ke změně ve způsobu sběru dat, neboť do r. 2014 byla data sbírána v Registru žádostí o léčbu hygienické služby a od r. 2015 v Národním registru léčby uživatelů drog (NRLUD), který vznikl sloučením substitučního registru (NRULISL) a Registru žádostí o léčbu. Srovnatelnost dat z r. 2015 s daty z předchozích let je tedy omezená.

graf 6-128: Podíl injekční aplikace mezi žadateli o léčbu s primární (základní) drogou heroin, pervitin a buprenorfin v l. 2002-2015, v %

Zdroj: Füleová et al. (2015), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Podíl injekční aplikace u uživatelů léčených v psychiatrických ordinacích je nižší než v Registru žádostí o léčbu, zejména v r. 2015 došlo k významnému poklesu z důvodu nedůsledného hlášení údajů o injekčním užívání drog na výkaze o činnosti psychiatrických ordinací - graf 6 -129.

graf 6-129: Podíl injekční aplikace u uživatelů heroinu, pervitinu a kombinace drog léčených v psychiatrických ambulancích v l. 1997-2015, v %

Pozn.: * Data za r. 2014 nejsou k dispozici.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016h)

Sdílení jehel a stříkaček

Podíl injekčních uživatelů drog žádajících o léčbu, kteří uvedli sdílení jehel a stříkaček někdy v minulosti, ukazuje tabulka  6 -54. Je potřeba vzít v úvahu, že v r. 2015 došlo ke změně ve způsobu sběru dat, neboť do r. 2014 byla data sbírána v Registru žádostí o léčbu hygienické služby a od r. 2015 v Národním registru léčby uživatelů drog (NRLUD), který vznikl sloučením substitučního registru (NRULISL) a Registru žádostí o léčbu.

tabulka 6-54: Sdílení jehel a stříkaček někdy v minulosti uváděné injekčními uživateli drog žádajícími o léčbu v l. 2002-2015

Rok

Počet IUD

Počet sdílejících

Podíl sdílejících (%)

2002

6 437

2 590

40,2

2003

5 901

2 356

39,9

2004

6 314

2 725

43,2

2005

5 769

2 421

42,0

2006

5 860

2 313

39,5

2007

5 338

2 139

40,1

2008

5 766

2 057

35,7

2009

6 012

2 263

37,6

2010

6 581

2 146

32,6

2011

6 471

2 136

33,0

2012

6 481

1 976

30,5

2013

7 184

2 395

33,3

2014

7 213

2 544

35,3

2015*

2 325

868

37,3

Pozn.: * V r. 2015 došlo k přechodu z Registru žádostí o léčbu hygienické služby na Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD).

Zdroj: Füleová et al. (2015), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Ve studii Multiplikátor 2016 (blíže viz kapitolu Průzkum mezi problémovými uživateli pervitinu a opioidů - Multiplikátor 2016, str. 128) uvedlo 9,3 % respondentů, že při poslední aplikaci nepoužili sterilní injekční jehlu a stříkačku, 43,9 % respondentů použilo v posledních 30 dnech již použité injekční náčiní nebo vodu či nádobku k přípravě drogy. Jeden respondent obdržel z odborných programů v průměru 81 injekčních stříkaček v posledních 30 dnech, medián byl 40 stříkaček (minimum bylo 0 a maximum 2000 kusů,1 přibližně polovina respondentů obdržela méně než 40 kusů, přibližně čtvrtina osob obdržela více než 100 kusů).

K velmi rizikovým praktikám patří aplikace do femorálních žil.2 Ve studii Multiplikátor 2016 uvedlo 10,5 % respondentů, že takto aplikovali v posledních 12 měsících, v posledních 30 dnech 7 % respondentů. Kondom při posledním sexuálním styku použilo 24,6 % respondentů.

Výsledky týkající se sdílení jehel a stříkaček v průzkumech Multiplikátor od r. 2010 naznačují postupně se zvyšující míru používání čistých nástrojů k injekční aplikaci drog - tabulka 6 -55.

tabulka 6-55: Použití čisté jehly a stříkačky při poslední aplikaci mezi klienty nízkoprahových programů v průzkumu Multiplikátor 2010, 2013 a 2016

Rok

Počet IUD*

z nich použilo čisté nástroje

Počet

%

2010

567

463

81,7

2013

1 701

1 509

88,7

2016

962

865

89,9

Pozn.: * klienti, kteří uvedli injekční užití drogy v posledním měsíci

Zdroje: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016a)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist