Prevalence infekčních onemocnění mezi uživateli drog

Monitoring HIV testů v laboratořích

V r. 2015 bylo Národní referenční laboratoří pro AIDS evidováno 816 HIV testů1 provedených injekčním uživatelům drog, žádný test nebyl pozitivní (Státní zdravotní ústav Praha, 2016b) - graf 6 -125.

graf 6-125: Vyšetření injekčních uživatelů drog na protilátky HIV v l. 1997-2015

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2016b)

Testování infekčních onemocnění v nízkoprahových programech

Od r. 2004 realizuje NMS každoroční průzkum mezi nízkoprahovými programy pro uživatele drog s cílem zmapovat dostupnost testování, počty a výsledky provedených testů a základní charakteristiky otestovaných klientů. Údaje za r. 2015 byly získány v on-line dotazníkovém šetření v průběhu července 2016 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016e). Bylo vyplněno celkem 33 dotazníků pokrývajících 42 nízkoprahových programů napříč ČR, z nich 32 uvedlo výsledky testování na VHC, 31 na HIV infekci, 26 na VHB a 25 na syfilidu; jsou zjišťovány výsledky všech typů testů (rychlých imunochromatografických i laboratorních imunoenzymatických typu ELISA) - tabulka 6 -48. Celkový počet nízkoprahových programů nabízejících testování na infekční onemocnění je uveden v kapitole Testování infekcí (str. 211).

tabulka 6-48: Počet nízkoprahových programů v monitoringu testování infekcí v r. 2015

Kraj

Počet programů

Počet programů provádějících testy na

HIV

VHB

VHC

syfilis

Hl. m. Praha

1

1

0

1

1

Středočeský

4

3

3

4

1

Jihočeský

5

5

4

5

4

Plzeňský

1

1

1

1

1

Karlovarský

0

0

0

0

0

Ústecký

6

6

6

6

5

Liberecký

3

3

1

3

2

Královéhradecký

1

1

1

1

1

Pardubický

0

0

0

0

0

Vysočina

2

2

2

2

1

Jihomoravský

3

3

3

3

3

Olomoucký

4

4

3

4

4

Zlínský

0

0

0

0

0

Moravskoslezský

3

2

2

2

2

Celkem

33

31

26*

32

25

Pozn.: * 2 programy nabízejí testy na HBsAg a zároveň na anti-HBcIgG, což odpovídá součtu 28 v tabulce výsledků testování níže.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016e)

Podobně jako v minulých letech naznačují výsledky za r. 2015 poměrně nízký výskyt infekcí mezi klienty nízkoprahových zařízení - tabulka 6 -49. Je však nutné zohlednit fakt, že vzorek zúčastněných programů a soubor otestovaných klientů nelze označit za reprezentativní výběr. Navíc jde o diagnostický screening, kterého pravděpodobně ve vyšší míře využívají dosud negativní klienti. Uvedené výsledky tedy spíše podhodnocují prevalenci daných nemocí v populaci uživatelů drog, resp. klientů nízkoprahových zařízení.

tabulka 6-49: Výsledky testování uživatelů drog na infekční nemoci v nízkoprahových programech v r. 2015

Infekce

Testovaný ukazatel

Počet programů podle typu používaného testu

Osoby

Rychlý

Laboratorní

Celkem

Testováno celkem

Počet pozitivních

Podíl pozitivních (%)

HIV

anti-HIV*

28

3

31

1 384

3

0,2

VHC

anti-HCV*

29

3

32

1 331

221

16,6

VHB

HBsAg**

18

3

21

734

6

0,8

anti-HBc IgG***

5

2

7

348

3

0,9

Syfilis

anti-treponema pallidum

22

3

25

845

9

1,0

Pozn.: * Jedno zařízení může používat oba typy testů, ** antigen ukazující na akutní nebo chronickou aktivní infekci VHB, *** anti-HBc IgG jsou protilátky vytvořené při akutní infekci VHB, ale přetrvávající dlouhodobě i po úzdravě.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016e)

Existují regionální odlišnosti v prevalenci VHC, je však potřeba vzít v úvahu, že v rámci monitoringu infekčních chorob skrze výsledky testování v nízkoprahových službách nejde o reprezentativní vzorek uživatelů drog ani zařízení (některá testující zařízení se průzkumu nezúčastnila, respondence byla 50 %, resp. 63 % při přepočtu na počet programů). Soubor testovaných je v některých případech velmi malý a indikační kritéria jednotlivých zařízení pro testování klientů se mohou lišit. Ve většině krajů byla prevalence VHC pod 15 %, zatímco v Ústeckém kraji a v Praze přesáhla 27 %, což může odrážet místní odlišnosti v míře rizika infekce VHC, ale může být také výsledkem výše zmíněných faktorů - tabulka 6 -50.

tabulka 6-50: Výsledky testování uživatelů drog na VHC v nízkoprahových zařízeních v r. 2015, podle krajů

Kraj

Počet programů

Počet osob

Odpovědělo

Testovalo
na VHC

Testováno celkem

Počet pozitivních

Podíl pozitivních (%)

Hl. m. Praha

1

1

37

10

27,0

Středočeský

4

4

144

23

16,0

Jihočeský

5

5

159

16

10,0

Plzeňský

1

1

61

8

13,1

Karlovarský

0

0

0

0

-

Ústecký

6

6

297

116

39,1

Liberecký

3

3

116

15

12,9

Královéhradecký

1

1

59

3

5,1

Pardubický

0

0

0

0

-

Vysočina

2

2

137

4

2,9

Jihomoravský

3

3

148

10

6,8

Olomoucký

4

4

155

16

10,3

Zlínský

0

0

0

0

-

Moravskoslezský

3

2

18

0

0,0

Celkem

33

32

1 331

221

16,6

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016e)

Testování pacientů v NRLUD na infekční nemoci

Výsledky testování osob hlášených v Národním registru léčby uživatelů drog (NRLUD) na HIV, VHB a VHC, který vznikl v r. 2015 sloučením substitučního registru (NRULISL) a Registru žádostí o léčbu, uvádí tabulka 6 -51. Celkem bylo v r. 2015 v registru hlášeno 7641 léčených osob (z toho 5874 uživatelů nelegálních drog, z toho v substituční léčbě 2248) - blíže viz kapitoly Národní registr léčby uživatelů drog (str. 159) a Substituční léčba (str. 151). HIV test byl nahlášen u 323 osob, ve 3 případech s pozitivním výsledkem (séroprevalence 0,9 %). U injekčních uživatelů drog v registru dosáhla séroprevalence HIV 0,7 %. Test na přítomnost protilátek proti viru VHC (anti-HCV) byl hlášen u 645 osob, pozitivních bylo 155 (séroprevalence 24,0 %), z toho pozitivních na PCR bylo 63,8 % (tj. míra přechodu infekce do chronické aktivní fáze); u injekčních uživatelů byla séroprevalence VHC 45,0 % a s podobnou mírou přechodu do chronicity. V substituční léčbě byla míra promořenosti sledovaných infekcí nejvyšší.

Dlouhodobý trend séroprevalence infekcí mezi registrovanými injekčními uživateli drog ukazuje tabulka 6 -52. Srovnatelnost dat za r. 2015 a dat hlášených dříve je však omezená - do r. 2014 byl zdrojem dat Registr žádostí o léčbu hygienické služby, za r. 2015 je zdrojem nový Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD). Trend séroprevalence VHC u testovaných pacientů v substituční léčbě ukazuje graf 6 -126, opět je potřeba vzít v úvahu přechod z NRULISL na NRLUD v r. 2015.

tabulka 6-51: Výsledky testování pacientů v NRLUD na HIV, VHB a VHC v r. 2015

Infekce

Testovaný ukazatel

Všichni klienti

Prvožadatelé

Celkem
testováno

Počet
pozitivních

Pozitivní (%)

Celkem
testováno

Počet
pozitivních

Pozitivní (%)

Všichni léčení

HIV

anti-HIV

323

3

0,9

146

0

0,0

self-report

20

0

0,0

8

0

0,0

VHA

anti-HAV total

468

81

17,3

171

20

11,7

VHB

HBsAg*

591

13

2,2

214

0

0,0

anti-HBc IgG**

156

16

10,3

93

5

5,4

VHC

anti-HCV

645

155

24,0

219

37

16,9

  • z toho PCR HCV***

58

37

63,8

18

13

72,2

Injekční uživatelé drog

HIV

anti-HIV

145

1

0,7

63

0

0,0

self-report

15

0

0,0

5

0

0,0

VHA

anti-HAV total

105

27

25,7

48

8

16,7

VHB

HBsAg*

152

8

5,3

73

1

1,4

anti-HBc IgG**

58

11

19,0

31

3

9,7

VHC

anti-HCV

218

98

45,0

81

28

34,6

  • z toho PCR HCV***

40

26

65,0

16

11

68,8

Pacienti substituční léčby

HIV

anti-HIV

74

1

1,4

19

0

0,0

self-report

0

-

-

0

-

-

VHA

anti-HAV total

50

26

52,0

18

9

50,0

VHB

HBsAg*

58

6

10,3

18

-

0,0

anti-HBc IgG**

45

16

35,6

17

5

29,4

VHC

anti-HCV

92

70

76,1

23

16

69,6

  • z toho PCR HCV***

54

34

63,0

16

11

68,8

Pozn.: * antigen ukazující na akutní nebo chronickou aktivní infekci VHB, ** anti-HBc IgG jsou protilátky vytvořené při akutní infekci VHB, ale přetrvávající dlouhodobě i po úzdravě, *** je uveden počet vyšetření PCR HCV a jeho výsledky u anti-HCV pozitivních

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

tabulka 6-52: Výsledky testování injekčních uživatelů drog na HIV, VHA, VHB a VHC v Registru žádostí o léčbu v l. 2003-2014 a v NRLUD v r. 2015

Rok

HIV

VHA

VHB

VHC

Celkem testováno

Pozitivní (%)

Celkem testováno

Pozitivní (%)

Celkem testováno

Pozitivní (%)

Celkem testováno

Pozitivní (%)

2003

2 471

0,8

2 132

7,1

2 504

11,2

2 884

31,5

2004

2 483

0,4

2 059

5,5

2 581

9,9

2 913

33,6

2005

2 253

0,2

1 931

4,5

2 332

10,1

2 577

35,0

2006

2 196

0,5

1 997

3,3

2 290

10,0

2 497

32,6

2007

1 905

0,3

1 774

3,3

2 004

8,4

2 168

31,0

2008

2 332

0,6

2 271

8,4

2 463

8,9

2 636

32,0

2009

2 558

0,5

2 307

6,1

2 553

8,3

2 852

29,8

2010

2 865

0,6

2 515

5,8

2 837

8,1

3 189

30,4

2011

2 933

0,9

2 429

5,5

2 915

7,2

3 276

28,7

2012

2 942

0,7

2 428

7,0

2 888

10,3

3 286

29,2

2013

3 603

0,6

2 740

8,4

3 494

10,3

3 976

29,0

2014

3 607

0,2

2 566

7,0

3 361

8,7

3 991

29,4

2015*

145

0,7

105

25,7

58

19,0

218

45,0

Pozn.: Jsou zahrnuty pouze testy se známým výsledkem. * V r. 2015 došlo k přechodu z Registru žádostí o léčbu hygienické služby na Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD).

Zdroj: Füleová et al. (2015), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

graf 6-126: Séroprevalence VHC u testovaných pacientů v substituční léčbě v l. 2010-2015, v %

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Testování vězněných uživatelů drog

Vězeňská služba eviduje počty testovaných vězněných injekčních uživatelů drog na vybrané krví přenosné infekce2 - tabulka 6 -53. Meziroční srovnání poskytuje graf 6 -127. Výsledky naznačují, že výskyt sledovaných infekčních onemocnění mezi vězni narůstá nebo se zvyšuje a zkvalitňuje péče o vězněné osoby; zvláště roste séroprevalence VHC (61,8 % v r. 2015). Jde však o diagnostický screening vězněných osob, a soubor testovaných tedy není reprezentativní.

tabulka 6-53: Výsledky testování vězněných injekčních uživatelů drog na HIV, VHB a VHC v r. 2014 (2. pololetí) a v r. 2015

Infekce

Testovaný ukazatel

Nástup VTOS

Nástup VV

V průběhu VTOS

Celkem

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

HIV

anti-HIV

Celkem testováno

92

694

224

872

81

854

397

2 420

Pozitivních

2

2

0

1

3

8

5

11

Pozitivních (%)

2,2

0,3

0,0

0,1

3,7

0,9

1,3

0,4

VHB

HBsAg*

Celkem testováno

835

2 300

736

1 729

909

870

2 480

4 899

Pozitivních

30

77

56

160

47

40

133

277

Pozitivních (%)

3,6

3,3

7,6

9,3

5,2

4,6

5,4

5,7

anti-HBc IgG**

Celkem testováno

405

1 067

433

1 007

461

527

1 299

2 601

Pozitivních

119

253

125

173

178

302

422

728

Pozitivních (%)

29,4

23,7

28,9

17,2

38,6

57,3

32,5

28,0

VHC

anti-HCV

Celkem testováno

932

1 733

781

1 414

1 067

967

2 780

4 114

Pozitivních

379

972

350

660

574

912

1 303

2 544

Pozitivních (%)

40,7

56,1

44,8

46,7

53,8

94,3

46,9

61,8

Pozn.: VTOS - výkon trestu odnětí svobody, VV - výkon vazby, * antigen ukazující na akutní nebo chronickou aktivní infekci VHB, ** protilátky vytvořené při akutní infekci VHB, ale přetrvávající dlouhodobě i po úzdravě

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016b)

graf 6-127: Trend výskytu vybraných sérologických ukazatelů HIV, VHB a VHC u testovaných vězněných injekčních uživatelů drog v l. 2010-2015, v %

Pozn.: * výsledky za 2. pololetí 2014

Zdroj: Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016b)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist