Nově diagnostikované případy

Výskyt HIV/AIDS podle způsobu přenosu infekce sleduje Státní zdravotní ústav Praha (SZÚ) od r. 1985. Podíl přenosu viru HIV prostřednictvím injekčního užívání drog je v ČR dlouhodobě nízký. V r. 2015 byly nově diagnostikovány 3 případy HIV u injekčních uživatelů drog (IUD), tj. osob, u nichž došlo k přenosu infekce HIV velmi pravděpodobně prostřednictvím injekčního užívání drog. V anamnéze mělo injekční užívání drog dalších 12 nově diagnostikovaných HIV pozitivních osob - tabulka 6 -47. Dominantní cestou přenosu HIV v ČR je sexuální styk mezi muži (MSM), tato cesta přenosu tvoří 78,2 % ze všech nových případů1 v r. 2015 a je to jedna z nejvyšších hodnot tohoto ukazatele v rámci evropských zemí (Státní zdravotní ústav Praha, 2016b).

tabulka 6-47: Počet nově zjištěných případů HIV v ČR do r. 2015 podle způsobu přenosu

Způsob přenosu

1985-2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Celkem

IUD

37

5

12

8

4

4

7

5

6

9

3

100

  • muži

30

4

5

7

4

3

7

2

4

4

3

73

  • ženy

7

1

7

1

0

1

0

3

2

5

0

27

MSM/IUD

13

2

5

4

3

3

5

5

4

6

6

56

Jiný s IUD v anamnéze

29

2

5

2

3

5

3

2

3

6

6

66

Jiný bez IUD v anamnéze

747

82

99

134

146

168

138

200

222

211

251

2 398

Celkem

826

91

121

148

156

180

153

212

235

232

266

2 620

Pozn.: Počet případů se průběžně upravuje i za předchozí léta - úpravy vyplývají ze zjištěných duplicit a z dodatečného upřesnění informací o způsobu přenosu.

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2016b)

Virové hepatitidy

Počet nově hlášených případů akutní virové hepatitidy typu B (VHB, dg. B16) celkem i mezi IUD má od r. 2000 stále klesající tendenci, a to zejména díky povinnému očkování od r. 2001. U virové hepatitidy typu C (VHC, dg. B17.1 a B18.2) nedochází k výrazným výkyvům v počtu nakažených mezi IUD, kteří tvoří dlouhodobě více než polovinu všech nakažených (58,6 % v r. 2015). Dlouhodobě roste průměrný věk nakažených injekčních uživatelů drog u nově hlášených případů akutní VHB, průměrný věk u nakažených VHC se v posledních 3 letech pohybuje v rozmezí 30-31 lety - graf 6 -118 až graf 6 -120.

graf 6-118: Hlášená incidence akutní VHB celkem a u injekčních uživatelů drog v ČR v l. 1996-2015

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2016a)

graf 6-119: Hlášená incidence akutní a chronické VHC celkem a u injekčních uživatelů drog v ČR v l. 1996-2015

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2016a)

graf 6-120: Průměrný věk injekčních uživatelů drog, u kterých byla hlášena VHB a VHC v l. 1997-2015

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2016a)

Výskyt virové hepatitidy typu A (VHA, dg. B15) má kolísavý charakter. Po epidemii v r. 2008 s ohnisky zejména v Praze a středních Čechách, která byla na počátku spojena s IUD (blíže viz VZ 2008), se roční počet případů do r. 2011 snižoval. Od r. 2012 je patrný vzrůstající trend celkem i mezi IUD - graf 6 -121. V období od srpna 2014 do dubna 2016 proběhla v Karlovarském kraji epidemie akutní VHA s názvem Klášter.2 Celkem v kraji onemocnělo 227 osob, z toho 140 z okresu Cheb, 55 z okresu Sokolov a 32 z okresu Karlovy Vary. Mezi nemocnými bylo 94 uživatelů drog (41 %) a 33 nemocných bylo bez přístřeší (15 %). Krajská hygienická stanice zajistila z MZ ČR přes 1500 dávek očkovací látky pro rodinné příslušníky a osoby v riziku nákazy v dětských kolektivech. Očkovací látka nebyla uživatelům drog a osobám bez přístřeší poskytována se zdůvodněním, že jsou obtížně dohledatelní. Při hledání nemocných mezi drogově závislými a osobami bez přístřeší byla ke spolupráci oslovena nezisková organizace KOTEC, v rámci spolupráce se podařilo dohledat řadu nemocných a izolovat je na infekčním oddělení. U nemocných dominovala injekční aplikace pervitinu, celkem 34 nemocných s pozitivní drogovou anamnézou bylo bez přístřeší. Pro zmíněné skupiny populace byl vytvořen leták informující o problematice VHA, který byl distribuován pracovníky organizace KOTEC (Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje, 2016). Od konce r. 2015 byl zasažen epidemií VHA také Jihomoravský kraj, kde bylo v r. 2015 hlášeno 27 případů, z toho 5 osob s drogovou anamnézou (18 %), šlo o kuřáky marihuany. Za prvních 7 měsíců 2016 bylo hlášeno dalších 119 případů, z toho 49 uživatelů drog (41 %), 11 osob (9 %) onemocnělo po bezprostředním kontaktu s infikovaným uživatelem drog. Celkem bylo v souvislosti s užíváním návykových látek hlášeno 68 případů VHA, tj. 57 % všech případů (Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, 2016).

graf 6-121: Hlášená incidence VHA celkem a u injekčních uživatelů drog v ČR v l. 1996-2015

Zdroj: Státní zdravotní ústav Praha (2016a)

Pohlavní nemoci

Vývoj celkového počtu hlášených případů syfilis v Národním registru pohlavních nemocí a počtu případů u IUD a uživatelů alkoholu ukazuje graf 6 -122. Po nárůstu v l. 2006-2010 počet všech hlášených případů syfilis i počet případů mezi IUD v l. 2011-2014 stagnoval. V r. 2015 došlo k nárůstu počtu hlášených případů syfilis u uživatelů alkoholu na 10 případů - graf 6 -122. Celkový počet hlášení onemocnění kapavkou se po dvouletém nárůstu v l. 2012-2013 v l. 2014 a 2015 téměř nezměnil. Počet případů u uživatelů drog nebo alkoholu je v řádu jednotek, v r. 2015 došlo k nárůstu počtu hlášení u IUD - graf 6 -123.

graf 6-122: Hlášená incidence syfilis celkem, u injekčních uživatelů drog a u uživatelů alkoholu v ČR v l. 2000-2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016f)

graf 6-123: Hlášená incidence kapavky celkem, u injekčních uživatelů drog a u uživatelů alkoholu v ČR v l. 2000-2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016f)

Tuberkulóza

V l. 1997-2015 se počet ročně evidovaných hlášených onemocnění v Registru tuberkulózy snížil téměř čtyřikrát. Počet hlášených případů u nealkoholových drog je několikanásobně nižší než u uživatelů alkoholu; u obou skupin lze pozorovat klesající trend - graf 6 -124.

graf 6-124: Hlášená incidence TBC celkem, u uživatelů alkoholu a nealkoholových drog v ČR v l. 1997-2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016g)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist