Drogová úmrtí ve speciálním registru mortality

Do r. 2012 včetně byla drogová úmrtí z dat poskytovaných odděleními soudního lékařství sledována ve speciálním registru drogových úmrtí - od r. 1998 přímá drogová úmrtí (smrtelná předávkování) a od r. 2003 také nepřímá úmrtí (pod vlivem drog). Za r. 2013 a 2014 nejsou tato data k dispozici.

Od 1. 4. 2012 platí zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve kterém je mezi národní zdravotní registry zařazen Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství (NRPATV) spravovaný ÚZIS, který nahradil speciální registr drogových úmrtí. NRPATV byl spuštěn v únoru 2015.1 Během několika měsíců se do sběru dat zapojila všechna oddělení soudního lékařství až na jedno pracoviště z Libereckého kraje (vzhledem k tomu, že toto oddělení provádí méně než 30 pitev ročně, nemá tento výpadek zásadní vliv na kvalitu hlášených dat).

V ČR jsou povinně soudním lékařem prováděny pitvy všech náhlých úmrtí v případech, kdy prohlížející lékař nemohl stanovit příčinu smrti, a všech násilných úmrtí (tj. také všech úrazů a otrav). V r. 2015 bylo provedeno více než 13 tisíc soudních pitev, u 27 % z nich bylo provedeno toxikologické vyšetření.

V r. 2015 bylo zjištěno 104 přímých drogových úmrtí, tj. smrtelných předávkování nelegálními drogami, těkavými látkami a psychoaktivními léky, a to jak předávkování sebevražedná, tak náhodná či bez zjištěného úmyslu. Z toho bylo 44 případů smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami. Psychoaktivní léky byly příčinou předávkování v 60 případech (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2016e).

Bylo identifikováno celkem 20 případů smrtelných předávkování opioidy. Sedmkrát byl v r. 2015 příčinou opioid samotný (z toho jednou heroin), v 5 případech šlo o kombinace více opioidů, v 8 případech šlo o kombinaci s benzodiazepiny či jinými psychoaktivními léky. Mezi detekovanými opioidy byly zastoupeny heroin (2 případy), morfin (8), 6-acetylmorfin2 (5), kodein (5), tramadol (4), dihydrokodein (4), hydromorfon (2), oxykodon (2), fentanyl (1), noscapin3 (1).

Pervitin byl příčinou smrtelného předávkování v 15 případech, z toho v 9 případech samotný a ve 3 případech byl detekován také amfetamin (který je metabolitem metamfetaminu). V 7 případech šlo o smrtelné předávkování těkavými látkami, z toho ve 3 případech acetonem, dále benzenem, butanem, isopropanolem a propanem. Bylo nahlášeno 1 úmrtí na předávkování kokainem.

V r. 2015 nebylo hlášeno žádné úmrtí v důsledku předávkování tanečními drogami typu MDMA nebo novými syntetickými drogami, halucinogeny ani THC - tabulka 6 -61.

Smrtelná předávkování psychoaktivními léky zahrnují ve vyšší míře předávkování sebevražedná, většinou jde o kombinaci (více) léků s alkoholem. Celkem bylo v r. 2015 zjištěno 60 případů smrtelných předávkování psychoaktivními léky, z toho v 16 případech šlo o benzodiazepiny, ve 20 případech o tramadol, ve 4 případech šlo o kombinaci tramadolu s jinými léky, ve 12 případech o zolpidem samotný nebo v kombinaci s jinými léky.

tabulka 6-61: Smrtelná předávkování drogami v ČR v r. 2015 ve speciálním registru podle skupin drog, věkových skupin a pohlaví

Droga

Věková skupina

Pohlaví

<15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

>64

Muži

Ženy

Celkem

Opioidy

0

2

0

0

4

3

2

2

1

0

2

4

14

6

20

  • z toho jen opioidy

0

1

0

0

0

1

2

0

1

0

0

2

6

1

7

  • z toho více látek včetně opioidů

0

1

0

0

4

2

0

2

0

0

2

2

8

5

13

  • z toho metadon

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jiné drogy než opioidy

0

1

1

6

4

3

3

1

2

0

2

1

18

6

24

  • z toho těkavé látky

0

1

0

0

0

1

1

0

1

0

2

1

4

3

7

  • z toho pervitin

0

0

1

6

2

2

2

1

1

0

0

0

12

3

15

Celkem nelegální drogy a těkavé látky

0

3

1

6

8

6

5

3

3

0

4

5

32

12

44

Psychoaktivní léky

0

1

2

4

6

3

2

7

4

5

7

18

31

28

60*

  • z toho benzodiazepiny

0

0

1

0

1

2

1

2

0

1

2

6

7

9

16

Celkem

0

4

3

10

14

9

7

10

7

5

11

24

63

40

104*

Pozn.: * U jednoho případu nebyl uveden věk ani pohlaví.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016e)

V r. 2015 přetrval příznivý nízký výskyt počtu smrtelných předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami. Oproti posledním 2 letům s dostupnými daty (2011 a 2012) došlo k nárůstu počtu předávkování opioidy, počet případů smrtelných předávkování pervitinem zůstal téměř na stejné úrovni. Předávkování ostatními nelegálními drogami jsou stále velmi sporadická. Počet předávkování benzodiazepiny oproti předchozímu období poklesl. Dlouhodobý trend ukazuje graf 6 -130.

Výskyt přímých drogových úmrtí v r. 2015 podle krajů uvádí tabulka 6 -62. Je patrný vyšší výskyt smrtelných předávkování opioidy v Praze, kde je problémové užívání opioidů koncentrováno, a v Plzeňském kraji, kde je vysoký výskyt užívání opioidních analgetik jako fentanylu a morfinu.

graf 6-130: Smrtelná předávkování benzodiazepiny, nelegálními drogami a těkavými látkami v l. 2001-2015

Pozn.: * Data za r. 2013 a 2014 nejsou dostupná. Od r. 2015 došlo ke změně dosavadního informačního systému Speciálního registru drogových úmrtí na Národní registr pitev a toxikologických vyšetření prováděných na oddělení soudního lékařství.

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016e)

tabulka 6-62: Výskyt přímých drogových úmrtí v r. 2015 podle krajů

Kraj bydliště

Nelegální drogy a těkavé látky

Psychoaktivní léky

Celkem

Opioidy

Pervitin

Těkavé látky

Celkem

Hl. m. Praha

5

3

0

8

9

17

Středočeský

0

0

1

1

2

3

Jihočeský

0

0

0

0

8

8

Plzeňský

5

2

1

8

4

12

Karlovarský

2

2

0

4

5

9

Ústecký

1

2

0

3

0

3

Liberecký

0

0

0

0

2

2

Královéhradecký

1

2

0

3

5

8

Pardubický

0

1

0

1

1

2

Vysočina

0

0

0

0

5

5

Jihomoravský

2

1

0

3

7

10

Olomoucký

0

0

4

4

4

8

Zlínský

0

0

0

0

2

2

Moravskoslezský

0

1

0

1

0

1

Cizinci

4

1

0

6

2

8

Neuvedeno

0

0

1

2

4

6

Celkem

20

15

7

44

60

104

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016e)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist