Drogová úmrtí v obecném registru mortality

Pro extrakci dat o drogových úmrtích z informačního systému Zemřelí, tzv. obecného registru mortality, se používají kritéria EMCDDA, jejichž základem je výběr příslušných diagnóz příčin úmrtí nebo kombinace příčin a mechanismu úmrtí.

Počet předávkování nelegálními drogami a těkavými látkami v r. 2015 dosáhl 57 (téměř o pětinu více než v r. 2014), z toho bylo 27 případů předávkování opioidy (14 případů v r. 2014), z nich byly 4 případy předávkování heroinem, zbytek tvoří jiné opioidy. Dále bylo hlášeno 16 případů předávkování stimulancii mimo kokainu (pravděpodobně převážně pervitinem), 11 nespecifikovanými látkami a pouze 4 těkavými látkami (13 v r. 2014) (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2016b). Strukturu smrtelných předávkování v r. 2015 podle standardní i rozšířené selekce B podle EMCDDA1 podle věku, pohlaví a druhu drogy ukazuje tabulka 6 -64 a vývoj počtu úmrtí podle jednotlivých drog v období 1994-2015 tabulka 6 -65.

Počet případů předávkování v posledních letech roste, tento nárůst jde na vrub mimo jiné zvyšující se kázně a kvality hlášení, což je vidět v nárůstu počtu předávkování stimulancii (pervitinem), který byl v minulosti pravděpodobně značně podhlášen. Nárůst přímých drogových úmrtí v důsledku předávkování opioidy pravděpodobně souvisí s vyšší mírou užívání jiných opioidů než heroinu a buprenorfinu.

tabulka 6-64: Smrtelná předávkování drogami v ČR v r. 2015 podle selekce B a rozšířené selekce B v obecném registru úmrtí podle skupin drog, věkových skupin a pohlaví

Droga

Věková skupina

Pohlaví

<15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

>64

Muži

Ženy

Celkem

Opioidy

0

1

1

3

4

3

2

2

2

0

3

6

17

10

27

Konopné látky

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kokain

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ostatní stimulancia

0

0

1

4

2

2

4

1

2

0

0

0

10

6

16

Halucinogeny

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Drogy blíže nespecifikované

0

0

1

0

3

0

0

1

1

2

0

2

6

4

10

Celkem nelegální drogy*

0

1

3

7

9

5

6

4

5

2

3

8

33

20

53

Těkavé látky

0

0

0

0

1

1

1

1

0

0

0

0

4

0

4

Celkem nelegální drogy a těkavé látky

0

1

3

7

10

6

7

5

5

2

3

8

37

20

57

Pozn.: * selekce B standardu EMCDDA

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016b)

tabulka 6-65: Smrtelná předávkování drogami v ČR podle selekce B a rozšířené selekce B v obecném registru úmrtí podle skupin drog v l. 1994-2015

Rok

Opioidy

z toho
metadon

Konopné
látky

Kokain

Ostatní
stimulancia (pervitin)

Halucinogeny

Drogy blíže neurčené

Celkem nelegální drogy

Těkavé látky

Celkem nelegální drogy a těkavé látky

1994

7

0

0

0

0

0

3

10

12

22

1995

0

0

0

0

0

0

3

3

9

12

1996

2

0

0

0

0

0

4

6

18

24

1997

4

0

0

0

0

0

9

13

17

30

1998

7

0

0

0

0

0

9

16

10

26

1999

14

1

1

0

1

0

8

24

14

38

2000

11

0

0

0

0

0

12

23

19

42

2001

18

0

0

0

0

0

13

31

21

52

2002

6

0

0

0

3

0

4

13

17

30

2003

12

0

0

0

2

0

4

18

14

32

2004

2

0

0

0

1

0

11

14

14

28

2005

9

0

0

1

2

0

7

19

16

35

2006

11

0

1

1

1

0

5

19

14

33

2007

6

1

1

0

2

0

10

19

15

34

2008

9

0

0

0

7

0

8

24

8

32

2009

20

1

1

0

2

0

10

33

10

43

2010

13

1

0

0

8

0

8

29

13

42

2011

12

0

0

1

3

1

5

22

5

27

2012

17

1

0

0

7

0

8

32

13

45

2013

17

1

3

0

10

0

9

39

8

47

2014

14

0

0

0

10

0

11

35

13

48

2015

27

0

0

0

16

0

10

53

4

57

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016b)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist