Užívání drog u dětí ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy

Kovaříková (2016) provedla v rámci bakalářské práce výzkum zaměřený na rozsah užívání návykových látek a hraní hazardních her u dětí a mladistvých v diagnostických ústavech v České republice, vybraná data pak porovnávala s výsledky zjištěnými v rámci studie ESPAD v r. 2011. Dotazníkové šetření probíhalo ve 4 diagnostických ústavech - 2 dětských diagnostických ústavech (v Liberci a Plzni) a 2 diagnostických ústavech pro mládež (v Praze a Ostravě). Celkem bylo dotázáno 72 respondentů (54 chlapců a 18 dívek) ve věku 11-18 let, pro srovnání s cílovou skupinou studie ESPAD byli vybráni pouze 15-16letí respondenti (n = 30).

Zkušenost s kouřením cigaret uvedlo 96,7 % dotázaných, mezi nimi 70,9 % kouří v současnosti denně. Zkušenost s konzumací alkoholu v životě mělo 91,7 %, 63,8 % konzumovalo alkohol v posledních 30 dnech. Nadměrné dávky alkoholu (tj. 5 a více sklenic při jedné příležitosti) konzumovalo alespoň jednou v posledních 30 dnech celkem 55,9 % dotázaných, časté pití nadměrných dávek (3 a vícekrát v posledním měsíci) uvedlo 25,1 %. Ve srovnání s výsledky studie ESPAD 2011 bylo mezi respondenty v diagnostických ústavech výrazně vyšší zastoupení těch, kteří zkusili cigarety a alkohol v raném věku (do 11-12 let).

Konopné látky zkusilo v životě 79,2 % dotázaných, více než polovina respondentů je užila v posledních 30 dnech. Ve srovnání s 16letými studenty dotazovanými v rámci studie ESPAD 2011 měli respondenti v diagnostických ústavech výrazně vyšší zkušenosti také s extází (22,6 %), pervitinem (25,0 %), kokainem (18,0 %) i opiáty (4,2 %). Dotázaní uváděli, že k prvnímu užití legálních i nelegálních drog došlo nejčastěji v partě vrstevníků nebo drogu získali od kamaráda. Celkem 80 % považuje cigarety a alkohol velmi snadno nebo celkem snadno dostupné, konopné látky by si snadno dokázalo obstarat celkem 69 % dotázaných (Kovaříková, 2016).

Bartošová (2015) provedla výzkum na souboru 47 mladistvých mužů, kteří byli pro problémy s užíváním návykových látek umístěni v l. 2009-2010 v Diagnostickém ústavu pro mládež Praha 2 a posléze byli přemístěni do výchovných ústavů, které provozují oddělení specializovaná na klienty s problémy s užíváním návykových látek. Všichni klienti kouřili tabák (s výjimkou klienta závislého na heroinu, který jej poprvé užil v 8 letech). Někteří klienti začali kouřit v 7 nebo 8 letech se svými rodiči. Příležitostně nebo pravidelně pilo alkohol 22 (47 %), resp. 14 (30 %) klientů. Klienti uvedli, že první kontakt s nelegální drogou měli nejčastěji ve věku 11-14 let (nejdříve v 8 letech), většinou (83 %) šlo o marihuanu, ale také o pervitin, heroin nebo toluen. Rozvoj problémového užívání nastal nejčastěji ve 14-15 letech, tj. s ukončením povinné školní docházky a nástupem na střední školu. Celoživotní prevalenci vybraných drog ukazuje tabulka 2 -15.

tabulka 2-15: Celoživotní prevalence užívání drog mezi klienty výchovných ústavů se specializovaným oddělením pro klienty s problémy s užíváním drog

Droga

Počet (N=47)

Celoživotní prevalence (%)

Marihuana

45

95,7

Pervitin

41

87,2

Lysohlávky

19

40,4

Extáze

14

29,8

LSD

14

29,8

Heroin

8

17,0

Kokain

6

12,8

Hašiš

5

10,6

Toluen

5

10,6

Zdroj: Bartošová (2015)

V době provedení studie v r. 2015 (tj. po 5-6 letech od umístění v diagnostickém ústavu) se podařilo získat informace o 23 z původního počtu 47 klientů. Z nich 3 (13 %) prošli výkonem trestu odnětí svobody, 6 (26 %) dostudovalo zvolené studijní obory, 16 (70 %) mělo v r. 2015 stálou práci a 7 (30 %) pracovalo příležitostně. Cigarety kouřilo 22 (96 %), alkohol užívalo 13 (57 %), a to příležitostně, a marihuanu 12 (52 %) ex-klientů. Ze sledovaných 23 klientů ani jeden neužíval jiné („tvrdé") nelegální drogy (Bartošová, 2015).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist