Vybrané osobnostní rysy a rizikové chování českých gymnazistů 2015

V r. 2015 byl realizován sběr dat pro celonárodní průzkum zaměřený na vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování českých studentů gymnázií ve věku 11-19 let, který koordinovala Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci1 a který metodologicky navazoval na dřívější studie mezi žáky základních škol (blíže viz VZ2014) (Dolejš et al., 2014). Cílem studie bylo prostřednictvím 7 standardizovaných psychodiagnostických nástrojů zhodnotit výskyt některých forem rizikového chování (dotazník VRCHA), výskyt úzkosti, impulzivity a agresivity a současně se zaměřoval na sebehodnocení a školní úspěšnost.

Reprezentativní vzorek tvořilo 4120 respondentů 4letých, 6letých a 8letých gymnázií. Z výzkumu vyplynulo, že ve srovnání s nižším stupněm gymnázií, kdy jsou žáci více pod dohledem rodičů, narůstá na středních školách výskyt rizikových forem chování. Výzkum ukázal, že v 17 letech pravidelně kouřila přibližně čtvrtina gymnazistů, 74 % konzumovalo alkohol a 45 % mělo zkušenost s konopnými látkami. Co se týče konzumace alkoholu v posledních 30 dnech, zkušenost uvedla také téměř polovina 15letých a přibližně 20 % 12letých gymnazistů.

Pro podrobnější analýzu byli ze vzorku vybráni jen studenti narození v r. 1999 tak, aby výsledky umožňovaly srovnání se studií ESPAD 2015, vzorek tvořilo celkem 414 gymnazistů. Výsledky obou studií přinesly obdobné výsledky - kouření cigaret v posledních 30 dnech uvedlo 14-19 % gymnazistů, 5 a více cigaret denně kouřila 2-3 % dotázaných. Studie ESPAD 2015 sice zachytila vyšší podíl 16letých, kteří uvedli konzumaci alkoholu v posledních 30 dnech (72,2 %), ale výskyt rizikových forem konzumace alkoholu byl v obou studiích na stejné úrovni (opilost v posledních 30 dnech uvedlo 11-13 % gymnazistů). Na obdobné úrovni jsou i zaznamenané zkušenosti studentů gymnázií s konopnými látkami (28,3 % ve studii ESPAD a 25,4 % v dotazníku VRCHA) - tabulka 2 -12.

tabulka 2-12: Užívání návykových látek mezi 16letými studenty gymnázií - srovnání studie ESPAD 2015 a studie VRCHA, v %

Rizikové chování

ESPAD 2015

(n=360)

VRCHA 2015

(n=414)

Kouření cigaret v posledních 30 dnech

14,4

18,5

Kouření 5 a více cigaret denně

1,9

3,4

Pití alkoholu v posledních 30 dnech

72,2

60,7

Opilost v posledních 30 dnech

10,9

12,7

Užití marihuany nebo hašiše v životě

28,3

25,4

Zdroj: Chomynová et al. (2016), Dolejš et al. (2016)

Další analýza prokázala pozitivní korelaci mezi výskytem rizikového chování a projevy fyzické i verbální agresivity a impulzivitou, negativní korelace byla prokázána mezi výskytem rizikového chování, včetně užívání návykových látek, a proměnnými sebedůvěra, sebehodnocení, sebeúcta, rozvážnost a některými proměnnými školní úspěšnosti (např. úspěšnost v matematice nebo čtení) (Dolejš et al., 2016).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist