Validizační studie k ověření výsledků studie ESPAD 2016

S ohledem na poměrně překvapivé výsledky svědčící o výrazné změně trendů hlavních sledovaných indikátorů ve studii ESPAD 2015 byla na jaře 2016, tedy přibližně rok po sběrné fázi studie ESPAD, provedena opakovaná studie s cílem ověřit výsledky zjištěné ve studii ESPAD 2015. Studii realizovalo NMS ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a agenturou ppm factum.

Opakovaná studie 2016 použila reprezentativní výběr škol konstruovaný obdobně jako studie ESPAD 2015 a mírně upravený dotazník s otázkami ze studie ESPAD. Této studie se zúčastnilo celkem 115 škol všech typů ve všech krajích ČR, soubor po čištění čítal celkem 5364 studentů. Pro porovnání výsledků byli vybráni pouze studenti definované cílové skupiny studie ESPAD, tedy studenti 9. tříd základních škol a 1. ročníků středních škol narození v r. 2000 (tj. studenti, kteří v roce sběru dat dosáhnou 16 let), výsledný soubor pro analýzu tak tvořilo 2471 šestnáctiletých.

Validizační studie v r. 2016 potvrdila výsledky zjištěné ve studii ESPAD 2015. Srovnání základních indikátorů poskytuje graf 2 -102. Výsledky současně naznačují, že trendy v oblasti užívání návykových látek mezi 16letými studenty sledované v l. 2011-2015 dále pokračovaly i v r. 2016.

graf 2-102: Srovnání vybraných ukazatelů užívání návykových látek zjištěných ve studii ESPAD 2015 a ve validizační studii 2016, v %

Zdroj: Chomynová et al. (2016), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2016b)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist