Průzkum problémového chování u romských a neromských dětí

V r. 2016 byly nově zveřejněny výsledky průzkumu Problémové chování u českých romských a neromských žáků, který realizoval Psychologický ústav AV ČR ve spolupráci s Univerzitou v Kentucky v l. 2010-2011 (Vazsonyi et al., 2016). Studie na 2. stupni základních škol v ČR mimo jiné mapovala výskyt a kontext kouření, konzumace alkoholu a nelegálních drog, agresivního chování, vandalismu, krádeží, podvádění ve škole, záškoláctví a vyloučení ze školy a útěků z domova. V rámci studie bylo osloveno celkem 49 škol s vyšším zastoupením romských žáků v Brně, Jihlavě a Ostravě; studie se zúčastnilo 9 škol (19 tříd). Celkem bylo sesbíráno 475 dotazníků, analyzováno bylo 369 platných dotazníků, z 239 vyplnili romští žáci a 130 neromští žáci ve věku 11-16 let.

V míře užívání návykových látek se neprokázaly statisticky významné rozdíly mezi romskými a neromskými dětmi. Romské děti jsou častěji pravidelnými kuřáky tabáku a i přes nižší prevalenci konzumace alkoholu častěji uváděly rizikové formy konzumace (např. opití se pro zábavu). Zkušenosti s užitím konopných látek jsou v obou skupinách dětí vyrovnané, zkušenosti s nekonopnými drogami uváděly romské děti nižší. Romské děti častěji uváděly nákup alkoholu pro sourozence a kamarády i lhaní o věku při nákupu alkoholu.

V dalších oblastech rizikového chování uváděly romské děti častěji chození za školu a problémy ve škole, které zástupci školy museli řešit s rodiči. Romské děti častěji uváděly také krádeže peněz nebo věcí v hodnotě do 2 tis. Kč a fyzické napadení spolužáka nebo vyhrožování násilím - tabulka 2 -13.

tabulka 2-13: Výskyt problémového chování u romských a neromských žáků ZŠ, v %

Rizikové chování

Romové (n=239)

Neromové (n=130)

Prevalence užívání návykových látek

 

 

Pravidelné kouření tabáku

40,1

31,1

Pití piva, vína nebo vinného střiku

76,5

78,6

Pití „tvrdého alkoholu" (např. tequilla, whisky, vodka, gin)

60,6

65,2

Opití se (úmyslně) pro zábavu

47,8

38,1

Opití se, aby se nelišil/a od ostatních

22,9

22,0

Užití konopných látek

22,2

21,9

Užití nekonopných drog (crack, kokain, heroin)

6,5

7,4

Kontext užívání návykových látek

 

 

Lhaní o věku za účelem nákupu alkoholu

24,5

22,6

Nákup alkoholu pro sourozence nebo kamarády

26,5

20,6

Návštěva klubů/večírků za účelem konzumace alkoholu nebo drog

15,0

14,9

Návštěva koncertů pod vlivem alkoholu nebo drog

10,6

14,4

Přítomnost ve škole pod vlivem alkoholu nebo drog

10,4

10,2

Prodej drog

9,1

7,3

Záškoláctví a problémy ve škole

 

 

Chození za školu

20,9

15,0

Vynechání školní docházky z důvodu předstírání nemoci

55,8

46,7

Podvádění při školních testech (taháky, opisování)

77,4

75,5

Vyhození ze třídy za nevhodné chování nebo podvádění

50,2

43,0

Problémy ve škole do té míry, že škola telefonovala rodičům

29,7

16,2

Dočasné nebo trvalé vyloučení ze školy

7,1

5,7

Útěk z domova (přes noc)

11,6

10,0

Krádeže a agresivní chování

 

 

Krádež peněz nebo osobních věcí členů rodiny

25,1

24,6

Krádež peněz nebo věci v hodnotě 200-2000 Kč

16,4

8,6

Krádež peněz nebo věci v hodnotě nad 2000 Kč

7,5

7,2

Fyzické napadení rodiče (nebo vyhrožování)

8,3

7,9

Fyzické napadení spolužáka nebo kolegy (nebo vyhrožování)

39,6

32,1

Fyzické napadení jiné osoby (nebo vyhrožování)

40,9

38,2

Úmyslné poškození cizího majetku

33,9

29,9

Zdroj: Vazsonyi a Ksinan Jiskrová (2016)

Podrobnější analýza vztahů mezi ukazateli problémového chování, mírou kontroly ze strany rodičů a mírou sebekontroly ukázala, že romské děti se statisticky významně neliší ve výskytu problémového chování a vlivu rodiny od neromských dětí - výskyt rodinných faktorů nebyl závislý na etnickém původu ani socioekonomickém statusu rodin, ve kterých děti vyrůstají (Vazsonyi et al., 2016).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist