HBSC 2014

Studie HBSC (The Health Behavior in School-aged Children) je mezinárodní výzkumná studie koordinovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zaměřená na zdraví a životní styl mládeže, cílovou skupinou jsou žáci základních škol ve věku 11, 13 a 15 let. Studie je realizována v pravidelných 4letých intervalech od r. 1994, v r. 2014 proběhla již 6. vlna sběru dat. V ČR realizaci projektu v r. 2014 koordinoval Institut aktivního životního stylu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Dotazník byl zaměřen na stravovací zvyklosti, pohybovou aktivitu a trávení volného času, kouření tabáku a pití alkoholu; u 15letých studentů byla součástí dotazníku také oblast sexuálního chování a užívání konopných látek; povinný modul zahrnoval i otázky zaměřené na školní prostředí, rodinu a vrstevnické vztahy (Kalman et al., 2011).

Sběr dat proběhl v dubnu až červnu 2014 na 243 vybraných základních školách a víceletých gymnáziích v rámci celé ČR. Výsledný výběrový soubor tvořilo 14 136 respondentů (6980 chlapců a 7156 dívek) ve 3 věkových skupinách (4511 žáků 5. tříd, 4864 žáků 7. tříd a 4761 žáků 9. tříd) (Kalman et al., 2015).

Přehled výsledků studie v ČR v r. 2014 je uveden ve VZ 2014. V březnu 2016 byla zveřejněna mezinárodní zpráva ze studie HBSC, která srovnává postavení jednotlivých zemí v rámci Evropy. V oblasti kouření čeští žáci nepřevyšují evropský průměr - pravidelné kouření (alespoň jednou týdně nebo častěji) uvedla 2 % 11letých, 5 % 13letých a 16 % 15letých. Zatímco zkušenosti s kouřením v 5. a 7. třídě jsou častější mezi chlapci, v 9. třídě kouří více dívky (World Health Organization, 2016).

V konzumaci alkoholu vykazují čeští žáci nadprůměrné hodnoty - pravidelné pití alkoholu (alespoň jednou týdně) uvedlo 4-5 % 11letých, 7 % 13letých a 17 % 15letých (evropský průměr odpovídá 3 %, 5 %, resp. 13 %). Nadprůměrné hodnoty vykazovali především chlapci ve věku 15 let, a to jak v případě ukazatelů pravidelné konzumace alkoholu (alespoň 1 týdně nebo častěji), tak v případě opakované zkušenosti s opilostí - mapa 2 -3. Nadprůměrné hodnoty vykazovali čeští žáci ve věku 15 let i v případě zkušeností s užitím konopných látek - zkušenost alespoň jednou v životě uvedlo v ČR 23 % chlapců i dívek (evropský průměr je 15 %). Vyšší zkušenosti uváděli chlapci ve Francii, Estonsku, Švýcarsku, Polsku, Belgii a Itálii, zatímco dívky byly na 2. místě za Francií. Co se týče prevalence užití konopných látek v posledních 30 dnech, neliší se čeští žáci od evropského průměru (8 % v ČR, průměr HBSC = 7 %).

mapa 2-3: Podíl chlapců ve věku 15 let, kteří uvedli zkušenost s opilostí 2krát nebo vícekrát v životě a zkušenost s konopnými látkami alespoň jednou v životě - studie HBSC 2014, v %

Opilost (2+ v životě) Konopné látky v životě

Zdroj: World Health Organization (2016)

Ve srovnání s předchozí vlnou studie realizovanou v r. 2010 byl v ČR stejně jako ve většině evropských zemí zaznamenán pokles výskytu pravidelného kouření i pravidelné konzumace alkoholu v kohortě 13letých a 15letých - graf 2 -96 a graf 2 -97. Obdobně byl zaznamenán i pokles uváděných zkušeností 15letých studentů s užitím konopných látek v životě (z 31 % v r. 2010 na 24 % v r. 2014) - graf 2 -98, prevalence jejich užití v posledních 30 dnech zůstala na přibližně stejné úrovni (11 % v r. 2010 a 9 % v r. 2014).

graf 2-96: Výskyt pravidelného kouření (alespoň 1krát týdně nebo častěji) mezi českými žáky podle pohlaví a věku - studie HBSC, v %

Zdroj: Csémy et al. (2016)

graf 2-97: Výskyt opakované opilosti (2krát nebo vícekrát v životě) mezi českými žáky podle pohlaví a věku - studie HBSC, v %

Zdroj: Csémy et al. (2016)

graf 2-98: Celoživotní prevalence užití konopných látek mezi 15letými žáky - studie HBSC, v %

Zdroj: Csémy et al. (2016)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist