ESPAD 2015

Studie ESPAD (Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách) je mezinárodní studie zaměřená na hodnocení situace a jejího vývoje v oblasti kouření, konzumace alkoholu a užívání nelegálních drog mezi 16letými studenty v evropských zemích. Studie je realizována v 4letých intervalech již od r. 1995.

V r. 2015 proběhl sběr dat pro další vlnu studie, kterou v ČR koordinovalo NMS ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a agenturou FOCUS. Dotazník studie byl oproti předchozím vlnám významně rozšířen o oblast hraní hazardních her (gambling) a hraní počítačových her a her na internetu (tzv. gaming) a současně o oblast věnovanou novým drogám. Do české verze dotazníku byly navíc zařazeny otázky týkající se duševního zdraví.

Sběr dat proběhl v červnu 2015 na vzorku 215 vybraných škol v celé ČR, do analýzy dat bylo zahrnuto 208 škol a 309 tříd. Vzhledem k tomu, že cílovou skupinou byli studenti narození v r. 1999, byly do výběrového souboru zařazeny 9. třídy základních škol a 1. ročníky středních škol.

Celkem bylo v ČR v r. 2015 sesbíráno 6707 dotazníků, po kontrole a čištění dat tvořilo výsledný výběrový soubor celkem 6151 respondentů. Pro analýzu na národní úrovni (a pro zajištění srovnatelnosti na mezinárodní úrovni) byli dále vybráni jen respondenti narození v r. 1999. V r. 2015 tvořilo výběrový soubor celkem 2738 studentů narozených v r. 1999. Pro zachování reprezentativity vzorku s ohledem na typ studované školy byl datový soubor opatřen vahami (Chomynová et al., 2016).

Zkušenost s kouřením cigaret mělo podle výsledků studie v r. 2015 celkem 66,1 % 16letých (65,2 % chlapců a 66,9 % dívek). Kouření v posledních 30 dnech uvedlo 29,9 % studentů, častěji šlo o dívky (27,4 % chlapců a 32,2 % dívek). Mezi chlapci bylo celkem 15,3 % denních kuřáků, u dívek byla prevalence denního kouření 17,5 %. Celkem 4,5 % dotázaných uvedlo kouření 11 a více cigaret denně (4,3 % chlapců a 4,5 % dívek). Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k výraznému poklesu prevalence kouření cigaret u 16letých, a to jak u jednorázových zkušeností s cigaretami, tak k poklesu prevalence denního kuřáctví i silného kouření (tj. kouření 11 a více cigaret denně) - graf 2 -99.

graf 2-99: Vývoj prevalence kouření v posledních 30 dnech v l. 1995-201 - studie ESPAD, v %

Zdroj: Chomynová et al. (2016)

Alkohol v životě pilo 95,8 % dotázaných, přibližně 42,5 % (48,2 % chlapců a 37,1 % dívek) lze považovat za opakované konzumenty alkoholu (pili alkohol více než 20krát v životě). Pravidelnou konzumaci piva (nejméně jednou týdně nebo častěji) uvedlo 15 % dotázaných, 8 % uvedlo konzumaci destilátů, 4 % pravidelnou konzumaci vína. Pravidelné pití alkopops, tj. mixovaných drinků na bázi piva nebo destilátů s ovocnou chutí (např. Frisco) uvedlo 5,5 % studentů, 3,1 % uvedlo pravidelnou konzumaci cideru (tj. kvašeného moštu s obsahem alkoholu).

Ukazatelem rizikové konzumace alkoholu je pití nadměrných dávek alkoholu, definované jako pití 5 a více sklenic alkoholu (sklenicí je míněno 0,5 l piva, 2 dcl vína, 0,33 l alkopops, 4 cl destilátu) při jedné příležitosti. Pití nadměrných dávek alkoholu alespoň jednou v posledních 30 dnech uvedlo v r. 2015 celkem 41,9 % 16letých (47,4 % chlapců a 36,5 % dívek), opakované časté pití 5 a více sklenic, tj. pití nadměrných dávek alkoholu 3krát a častěji v posledních 30 dnech, uvedlo 12,1 % studentů (14,3 % chlapců a 10,1 % dívek). Zkušenost s opilostí v posledních 12 měsících uvedlo 39,1 % studentů - dotazován byl stav, kdy měl respondent problémy s chůzí, mluvením, zvracel a/nebo si nepamatoval, co se stalo, nejde tedy o subjektivní pocit nebo veselejší náladu po požití alkoholu. Celkem 10,2 % studentů bylo takto opilých v posledních 12 měsících nejméně 3krát. Výskyt opilosti u chlapců i dívek je vyrovnaný (3krát a vícekrát v posledních 12 měsících se opilo 10,9 % chlapců a 9,3 % dívek). V posledních 30 dnech se alespoň jednou opilo 14,6 % 16letých, 1,7 % se opilo v posledním měsíci nejméně 3krát.

Ve srovnání s r. 2011 došlo k výraznému poklesu uváděné konzumace alkoholu u 16letých, a to k poklesu jak u indikátoru prevalence zkušeností s konzumací alkoholu v období posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů, tak u indikátorů rizikové konzumace alkoholu - graf 2 -100. U všech sledovaných ukazatelů byl zaznamenán pokles u chlapců i u dívek, v případě časté konzumace alkoholu (6krát a častěji v posledních 30 dnech) došlo k poklesu u všech druhů alkoholických nápojů. Preferovaným nápojem mezi 16letými zůstává dlouhodobě pivo, za ním následují destiláty. Stejně jako v případě kouření dochází v posledních letech k nárůstu průměrného věku prvních zkušeností s konzumací alkoholu.

graf 2-100: Vývoj prevalence konzumace alkoholu v posledních 30 dnech v l. 1995-2015 - studie ESPAD, v %

Zdroj: Chomynová et al. (2016)

Alespoň jednu zkušenost s užitím nelegální drogy v životě uvedlo v r. 2015 celkem 37,4 % dotázaných 16letých studentů. Nejčastěji šlo o konopné látky, tj. marihuanu nebo hašiš (36,8 % respondentů), užití jiné nelegální drogy bylo mnohem méně časté (7 %). Dalšími v pořadí nejčastěji užitými nelegálními drogami v populaci 16letých bylo v r. 2015 LSD a jiné halucinogeny (3,8 %), následované halucinogenními houbami (3,3 %), teprve poté následovaly zkušenosti s užitím extáze (2,7 %). Užití pervitinu v životě uvedlo 1,4 % dotázaných, stejně jako kokainu, zatímco heroin nebo jiné opiáty užilo méně než 1 % respondentů. Relativně rozšířené byly mezi studenty zkušenosti s užitím léků se sedativním účinkem bez doporučení lékaře (15,7 %) a čichání rozpouštědel (5,7 %). Zkušenost s anaboliky uvedlo 3,3 % dotázaných.

Poprvé byly v rámci studie ESPAD sledovány také nové psychoaktivní drogy (zkušenost s nimi mělo 6,5 % studentů). Zkušenosti s užitím nelegálních drog u chlapců a dívek jsou vyrovnané, neprokázaly se statisticky významné rozdíly v míře prevalence užití podle pohlaví - tabulka 2 -11. V posledním roce užilo některou ze sledovaných nelegálních drog celkem 27,0 % dotázaných, 13,4 % drogu užilo v posledních 30 dnech. V naprosté většině případů šlo o užití konopných látek - jinou než konopnou látku užilo v posledních 12 měsících 3,8 % dotázaných, v posledních 30 dnech 1,8 % studentů.

tabulka 2-11: Celoživotní prevalence užití vybraných nelegálních drog - studie ESPAD 2015, v %

Celoživotní prevalence

Chlapci

Dívky

Celkem

Jakákoliv nelegální droga

36,7

38,1

37,4

Konopné látky

36,1

37,5

36,8

Jakákoliv nekonopná droga

7,2

6,7

7,0

Extáze

3,4

2,0

2,7

Pervitin

1,0

1,7

1,4

Amfetaminy

0,7

1,0

0,9

Heroin nebo jiné opiáty

1,0

0,4

0,7

LSD a jiné halucinogeny

3,6

4,0

3,8

Halucinogenní houby

3,6

3,0

3,3

Kokain

1,5

1,3

1,4

Crack

0,7

0,6

0,7

Sedativa

10,7

20,5

15,7

Těkavé látky

5,5

5,9

5,7

Anabolické steroidy

4,0

2,6

3,3

GHB

0,4

0,1

0,3

Injekční

0,4

0,8

0,7

Nové psychoaktivní drogy

6,0

7,0

6,5

Zdroj: Chomynová et al. (2016)

Mezi l. 1995 a 2003 byl sledován postupný výrazný nárůst zkušeností studentů s užitím nelegálních drog, a to především konopných látek - v r. 1995 uvedlo užití marihuany 22 % studentů, v r. 2003 již 44 % studentů, v r. 2007 byly zkušenosti studentů s marihuanou téměř stejné jako při výzkumu v r. 2003 (45 %). V r. 2011 byl poprvé zaznamenán pokles na 42 % a tento trend dále pokračoval i v období 2011-2015 (pokles na 38 %). K poklesu prevalence užití došlo i v případě ostatních nelegálních drog. V případě extáze je pokles patrný již od r. 2003, u dalších drog již od r. 1999 - graf 2 -101.

Mezi l. 2007-2011 došlo k poklesu prevalence užití konopných látek někdy v životě u chlapců i u dívek, mezi l. 2011-2015 byl další pokles zaznamenán pouze u chlapců, zatímco u dívek se situace v posledních letech nijak nezměnila. Ukazuje se tedy, že dříve pozorovaný vzorec, kdy vyšší výskyt užívání konopných látek vykazovali chlapci, se změnil a rozdíly mezi chlapci a dívkami se vyrovnaly. Při bližším pohledu na změny ve frekvenci užívání konopných látek v horizontu posledních 12 měsíců se ukázalo, že podíl těch, kteří konopné látky užili v posledním roce jednou nebo dvakrát, je dlouhodobě stabilní okolo 13 % a největší pokles bylo možné sledovat u opakovaného užívání (frekvence užití 6krát a častěji v posledních 12 měsících).

graf 2-101: Vývoj zkušeností s nelegálními drogami (celoživotní prevalence) v l. 1995-2015 - studie ESPAD, v %

Zdroj: Chomynová et al. (2016)

Ze studie ESPAD dále vyplynulo, že subjektivně vnímaná dostupnost cigaret a alkoholu zůstává dlouhodobě vysoká, a to i přesto, že jde o látky, které by 16letým studentům neměly být volně dostupné. Cigarety nebo pivo si celkem snadno nebo velmi snadno dokáže obstarat více než 80 % studentů, více než polovina studentů by si snadno obstarala i jiný druh alkoholu. Polovina dotázaných by si dokázala snadno obstarat konopné látky a necelá polovina také léky se sedativním účinkem. Jako nejhůře dostupné uváděli studenti pervitin a kokain. V dlouhodobém horizontu (od r. 2007) narůstá podíl respondentů, kteří vnímají zdravotní rizika spojená s intenzivním kouřením a intenzivní konzumací alkoholu. Na druhou stranu klesl podíl studentů, kteří považují za velké riziko experiment s konopnými látkami a pervitinem.

Podrobnější výsledky situace v oblasti hraní počítačových her, hazardních her a internetových aktivit jsou uvedeny ve Výroční zprávě o hazardním hraní v ČR v r. 2015 (Mravčík et al., 2016c).

V evropském kontextu vykazují čeští 16letí nadprůměrný výskyt rizikového chování, zejména co se týče celoživotních zkušeností s užitím legálních a nelegálních drog. Na předních místech jsou čeští studenti v prevalenci kouření cigaret a míře konzumace alkoholu v posledních 30 dnech a řadí se na přední příčky v míře zkušeností s legálními látkami a s konopím ve věku do 13 let. Co se týče rizikových forem konzumace, patří čeští studenti do první desítky zemí u denního a silného kuřáctví a do druhé desítky u konzumace nadměrných dávek alkoholu a průměrného množství vypitého alkoholu při poslední příležitosti (The ESPAD Group, 2016).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist