Výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR 2015

V prosinci 2015 realizovalo NMS ve spolupráci s agenturou ppm factum research výzkum Prevalence užívání drog v populaci ČR; šlo o 5. vlnu každoročního omnibusového šetření s cílem monitorovat rozsah zkušeností respondentů starších 15 let s vybranými nelegálními návykovými látkami.

Celkem bylo osloveno 1050 respondentů starších 15 let, z toho bylo 851 respondentů ve věku 15-64 let. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem tak, aby reprezentovali populaci ČR s ohledem na věk, pohlaví, vzdělání, kraj a velikost místa bydliště. Data byla sbírána prostřednictvím osobních rozhovorů (face-to-face interview) s využitím počítače (CAPI).1 Stejně jako v předchozích letech bylo v r. 2015 kromě tradičních nelegálních drog sledováno také užívání nových psychoaktivních látek, anabolických steroidů, léků na uklidnění, nespavost nebo bolest (na bázi opiátů) získané bez lékařského předpisu a hraní hazardních her, nově byla do dotazníku také zařazena otázka na zkušenosti s užitím syntetických drog ketaminu, poppers nebo GHB/GBL.

Některou nelegální drogu užilo někdy v životě celkem 34,5 % dotázaných ve věkové kategorii 15-64 let (43,2 % mužů a 25,7 % žen). Nejčastěji užitou nelegální drogou byly konopné látky (29,5 %), následované extází (6,3 %), halucinogenními houbami (5,4 %), pervitinem (4,4 %) a LSD (3,1 %). Rozsah zkušeností s ostatními nelegálními drogami je v obecné populaci na nízké úrovni (méně než 1,0 %) - tabulka 2 -10. Zkušenost s novými drogami (syntetickými nebo rostlinnými) uvedlo v r. 2015 celkem 4,5 % dotázaných. Celkem 2,6 % respondentů (4,9 % mužů a 0,2 % žen) uvedlo zkušenost s užitím anabolických steroidů někdy v životě.

V horizontu posledních 12 měsíců a posledních 30 dnů je výskyt užívání nelegálních drog v obecné populaci velmi nízký s výjimkou konopných látek, jejichž užití uvedlo 9,4 %, resp. 3,3 % dotázaných. Prevalence užití konopných látek v posledních 12 měsících a posledních 30 dnech je výrazně vyšší u mladých dospělých ve věku 15-34 let (18,8 %, resp. 6,7 %).

Ve srovnání s r. 2014 došlo v obecné populaci opět k mírnému nárůstu zkušenosti s užitím nelegálních drog někdy v životě, a to především v případě konopných látek (z 28,7 % na 29,5 %) a halucinogenních hub (z 4,3 % na 5,4 %), ale i pervitinu (z 2,6 % na 4,4 %) a kokainu (z 0,9 % na 1,8 %).

V horizontu posledních 12 měsíců je naopak patrný pokles míry prevalence užívání konopných látek (z 11,4 % na 9,4 %) a extáze (z 1,6 % na 1,3 %). V případě užití halucinogenních hub a nových psychoaktivních drog došlo v souladu s nárůstem celoživotní prevalence i k nárůstu užívání v posledních 12 měsících, avšak míra prevalence užití jiných než konopných drog v posledních 12 měsících stále zůstává na minimální úrovni. S výjimkou konopných látek nezachytila omnibusová studie téměř žádné respondenty se zkušeností s užitím drog v posledních 30 dnech.

Ve věkové skupině mladých dospělých (15-34 let) došlo ve srovnání s předchozím rokem k poklesu zkušeností s konopnými látkami a současně k nárůstu udávaných zkušeností s nekonopnými drogami někdy v životě, zejména pervitinem, LSD a novými psychoaktivními drogami. V horizontu posledních 12 měsíců lze sledovat pokles pouze v případě konopných látek, zatímco míra užívání ostatních (nekonopných) drog zůstala na stejné úrovni.

Podrobnější analýza rozsahu užívání drog podle pětiletých věkových skupin je vzhledem k míře prevalence a velikosti souboru dotazovaných možná pouze u konopných látek. Výsledky studie naznačují pokles užívání konopných látek někdy v životě ve věkových skupinách 20-24 let a 25-29 let a naopak nárůst ve věkových skupinách 35-49 let - graf 2 -89. V případě aktuálního užívání (v posledních 12 měsících) byl zaznamenán pokles míry užívání konopných látek téměř ve všech věkových skupinách. Výjimku tvoří věková skupina 15-19 let, u níž byl zaznamenán další nárůst míry užívání konopných látek.

Léky se sedativním a hypnotickým účinkem nebo léky s obsahem opioidů užívaných proti bolesti, a to bez lékařského předpisu nebo v rozporu s doporučením lékaře nebo lékárníka, užilo někdy v životě 36,8 % dotázaných, 19,5 % je užilo v posledních 12 měsících a 6,3 % v posledních 30 dnech. Míra prevalence užití léků je ve všech 3 sledovaných horizontech dlouhodobě vyšší u žen - tabulka 2 -10. Na rozdíl od nelegálních drog byla míra prevalence aktuálního užívání léků vyšší ve věkových skupinách nad 35 let.

Ve srovnání s r. 2014 byl rozsah užívání léků se sedativním a hypnotickým účinkem na stabilní úrovni, k nárůstu užívání léků však došlo u věkové skupiny 15-34 let (z 12,9 % na 17,2 % v posledních 12 měsících a z 2,9 % na 4,7 % v posledních 30 dnech).

tabulka 2-10: Rozsah užívání drog v obecné populaci - studie Prevalence užívání drog v populaci ČR 2015, v %

Typ drogy

Věková skupina 15-64 let

Mladí dospělí

Muži (n=431)

Ženy (n=420)

Celkem (n=851)

15-34 let
(n=320)

Celoživotní prevalence

Jakákoliv nelegální droga celkem

43,2

25,7

34,5

49,0

Konopné látky

37,6

21,3

29,5

42,0

Extáze

8,4

4,1

6,3

12,1

Pervitin

5,9

2,9

4,4

7,3

Kokain

2,6

1,0

1,8

3,5

Heroin

1,4

0,2

0,8

1,3

LSD

4,0

2,1

3,1

5,7

Halucinogenní houby

7,3

3,6

5,4

9,2

Těkavé látky

3,1

0,0

1,5

1,3

Ketamin, poppers nebo GHB/GBL

1,6

0,2

0,9

1,0

Nové psychoaktivní látky celkem, z toho

6,4

2,7

4,5

6,8

  • jiné syntetické drogy

1,4

0,0

0,7

1,3

  • jiné rostlinné drogy

5,2

2,6

3,9

5,8

Léky (sedativa, hypnotika, opioidní analgetika)

36,1

37,5

36,8

30,1

Anabolické steroidy

4,9

0,2

2,6

3,8

Prevalence v posledních 12 měsících

 

 

 

 

Jakákoliv nelegální droga celkem

16,1

6,8

11,5

23,4

Konopné látky

13,4

5,3

9,4

18,8

Extáze

1,6

1,0

1,3

3,5

Pervitin

0,7

1,0

0,8

2,2

Kokain

0,0

0,2

0,1

0,3

Heroin

0,2

0,0

0,1

0,0

LSD

0,0

0,2

0,1

0,3

Halucinogenní houby

0,7

1,4

1,1

2,2

Těkavé látky

0,5

0,0

0,2

0,6

Ketamin, poppers nebo GHB/GBL

0,5

0,0

0,2

0,6

Nové psychoaktivní látky celkem, z toho

1,7

0,7

1,2

1,6

  • jiné syntetické drogy

0,2

0,0

0,1

0,3

  • jiné rostlinné drogy

1,4

0,7

1,1

1,3

Léky (sedativa, hypnotika, opioidní analgetika)

17,3

21,9

19,5

17,2

Anabolické steroidy

0,9

0,0

0,5

1,3

Prevalence v posledních 30 dnech

 

 

 

 

Jakákoliv nelegální droga celkem

6,7

2,2

4,5

9,5

Konopné látky

5,2

1,4

3,3

6,7

Extáze

0,0

0,2

0,1

0,3

Pervitin

0,0

0,2

0,1

0,0

Kokain

0,0

0,2

0,1

0,3

Heroin

0,0

0,0

0,0

0,0

LSD

0,0

0,0

0,0

0,0

Halucinogenní houby

0,2

0,0

0,1

0,3

Těkavé látky

0,2

0,0

0,1

0,3

Ketamin, poppers nebo GHB/GBL

0,2

0,0

0,1

0,3

Nové psychoaktivní látky celkem, z toho

0,2

0,5

0,4

0,3

  • jiné syntetické drogy

0,0

0,0

0,0

0,0

  • jiné rostlinné drogy

0,2

0,5

0,4

0,3

Léky (sedativa, hypnotika, opioidní analgetika)

5,1

7,5

6,3

4,7

Anabolické steroidy

0,0

0,0

0,0

0,0

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2016a)

graf 2-89: Užití konopných látek - celoživotní prevalence a prevalence v posledních 12 měsících podle pětiletých věkových skupin v l. 2011, 2013 a 2015, v %

Zdroje: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2016a), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Factum Invenio (2011)

Nejčastěji užitou nelegální drogou jsou v ČR dlouhodobě konopné látky, které někdy v životě vyzkoušela přibližně čtvrtina a v posledních 12 měsících přibližně desetina dospělé populace. Při pohledu na dlouhodobé trendy je patrný relativně stabilní odhad míry prevalence užití konopných látek v obecné populaci ve věku 15-64 let i mezi mladými dospělými ve věkové kategorii 15-34 let - graf 2 -90, stejně jako odhad míry prevalence užití extáze, pervitinu a halucinogenních hub - graf 2 -91.

graf 2-90: Prevalence užívání konopných látek v obecné populaci (15-64 let) a populaci mladých dospělých (15-34 let) v posledních 12 měsících - srovnání studií z l. 2008-2015, v %

Zdroje: Chomynová (2013), Běláčková et al. (2012), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a INRES-SONES (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a INRES-SONES (2010), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a INRES-SONES (2009),Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2016a), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015a), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Factum Invenio (2011)

graf 2-91: Prevalence užívání extáze, pervitinu a halucinogenních hub v populaci mladých dospělých (15-34 let) v posledních 12 měsících - srovnání studií z l. 2008-2015, v %

Zdroje: Chomynová (2013), Běláčková et al. (2012), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a INRES-SONES (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a INRES-SONES (2010), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a INRES-SONES (2009),Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2016a), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2015a), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research (2014), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a ppm factum research (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti a Factum Invenio (2011)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist