Evropské šetření o zdraví 2014

V l. 2014-2015 realizoval ÚZIS ve spolupráci s ČSÚ 2. vlnu Evropského šetření o zdraví (EHIS).1 Sběr dat probíhal od června 2014 do ledna 2015. Studie je realizována na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008.2

Výběr respondentů byl založen na vzorku 9561 domácností oslovených v rámci integrovaného šetření domácností, které prováděl ČSÚ. Z každé domácnosti byla náhodně vybrána jedna osoba ve věku 15 a více let, rozhovor byl proveden s 6373 respondenty (míra respondence 70 %). Sběr dat probíhal převážně formou osobních rozhovorů tazatele s respondentem s využitím počítače (CAPI, 89 % rozhovorů), v případech, kdy nebylo možné využít CAPI, probíhal sběr dat prostřednictvím alternativních metod - za použití papírového dotazníku (PAPI, 8 %), telefonicky (CATI, 2 %) a ve výjimečných případech byl respondentovi předán dotazník k samovyplnění (1 %).3 Vzhledem k odlišnostem výběrového souboru od charakteristik základního souboru byla data před analýzou vážena (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2016a).

Z výsledků studie EHIS vyplynulo, že v ČR v současnosti kouří 35,0 % mužů a 22,6 % žen starších 15 let, denní kouření uvedlo celkem 27,6 % mužů a 15,7 % žen. Nejvyšší podíl denních kuřáků mezi muži je ve věkových skupinách 25-34 let a 45-54 let, u žen je nejvyšší podíl ve věkových skupinách 35-44, 45-54 a 55-64 let - graf 2 -92.

V obecné populaci ČR ve věku 15 a více let je odhadem 4,3 % celoživotních abstinentů od alkoholu (2,9 % mužů a 5,5 % žen) a naopak 9,5 % denních konzumentů (16,4 % mužů a 3,2 % žen). Nárazovou konzumaci alkoholu (5 a více sklenic při jedné příležitosti alespoň jednou měsíčně) uvedlo 17,3 % dotázaných (25,0 % mužů a 9,2 % žen). Nejvyšší podíl denních konzumentů alkoholu byl ve věkové skupině 65-74 let (u mužů i u žen), naopak nárazovou konzumaci alkoholu uváděli nejčastěji respondenti ve věku 15-19 let - graf 2 -92. Ukazuje se, že s věkem roste podíl denních konzumentů - u mužů převažuje podíl denních konzumentů nad konzumenty nárazovými od věku 55 let, u žen od 65 let (Daňková, 2016).

EHIS 2014 navazuje na obdobné šetření realizované v r. 2008. Šetření o zdraví populace byla prováděna i v l. 1993, 1996, 1999, 2002, ale až poslední 2 šetření byla provedena podle jednotné metodiky harmonizované napříč zeměmi EU.

graf 2-92: Prevalence denního kouření, nárazové a denní konzumace alkoholu v obecné populaci ve věku 15 a více let podle pohlaví a věkových kategorií - studie EHIS 2014, v %

Zdroj: Daňková (2016)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist