Postoje občanů k návykovým látkám 2015

V květnu 2015 realizovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) v rámci projektu Naše společnost další vlnu výzkumu s názvem Názory občanů na drogy, které navázalo na šetření z r. 2013 (do té doby probíhalo každoročně). Šetření bylo zaměřené na postoj veřejnosti k drogové problematice, morální přijatelnost konzumace návykových látek a subjektivní vnímání zdravotních rizik spojených s jejich konzumací. Respondenti byli vybráni kvótním výběrem, sběr dat probíhal prostřednictvím osobního rozhovoru (kombinace PAPI a CAPI). Výběrový soubor tvořilo 1043 respondentů starších 15 let.

Užívání konopných látek je přijatelné pro 25 % dotázaných (3 % tolerují i jejich pravidelnou konzumaci), dalších 26 % dotázaných toleruje jednorázový experiment s nimi. Vlastní zkušenost s užitím konopných drog v životě uvedlo podle výzkumu celkem 29 % dotázaných (26 % v r. 2011 a 2012, 32 % v r. 2013), 4 % dlouhodobě uvádějí užití jiných nelegálních drog (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2015b).

V rámci téhož projektu proběhl i výzkum Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek - podle výsledků průzkumu je pro 74 % dotázaných přijatelná konzumace tabáku, pro 32 % je přijatelné i pravidelné kouření. Konzumace alkoholu je přijatelná pro 87 % populace, 13 % toleruje i pravidelnou konzumaci alkoholu. Celkem 85 % populace toleruje užívání léků na spaní, uklidnění nebo na bolest, 15 % toleruje jejich pravidelné užívání (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2015b). Podrobnější výsledky byly shrnuty ve VZ 2014.

V září 2015 realizovalo CVVM průzkum v rámci projektu Pivo v české společnosti. Respondenti šetření byli vybráni kvótním výběrem, sběr dat probíhal prostřednictvím osobního rozhovoru (kombinace PAPI a CAPI). Výběrový soubor tvořilo 994 respondentů starších 15 let, otázky týkající se konzumace piva byly sledovány pouze u respondentů starších 18 let (n = 953). Alespoň občas konzumovalo pivo více než 90 % mužů a 56 % žen, průměrná spotřeba piva během jednoho týdne dosahovala 8,3 piva (0,5 l) u mužů a 2,5 piva u žen (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2015a).

V tomtéž šetření v září 2015 byla sbírána data pro šetření Postoje veřejnosti k zákazu kouření v restauračních zařízeních. Celkem 58 % respondentů (48 % mužů a 69 % žen) by souhlasilo se zákazem kouření v restauracích, proti zavedení zákazu bylo 38 %. Ve srovnání s r. 2011, kdy byla položena stejná otázka, došlo k nárůstu podílu osob, které se zákazem kouření v restauracích souhlasily (z 51 % na 58 %) (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2015c).

V březnu 2016 proběhla další vlna šetření CVVM Tolerance veřejnosti k vybraným skupinám obyvatel na kvótně vybraném vzorku 1079 respondentů starších 15 let. Jednou z hodnocených skupin jsou také uživatelé drog. Osoby závislé na drogách by nechtělo mít za sousedy 88 % dotázaných, 74 % by nechtělo mít za sousedy osoby závislé na alkoholu, 74 % osoby s kriminální minulostí a 68 % osoby s psychickým onemocněním. Dále by respondenti nechtěli žít v sousedství s lidmi jiné barvy pleti (36 %), cizinci (33 %) a lidmi odlišného náboženského přesvědčení (23 %) (Centrum pro výzkum veřejného mínění, 2016). Postoje respondentů vůči vybraným skupinám obyvatel jsou dlouhodobě stabilní, oproti předchozímu roku se ukázalo, že lidé byli o trochu více tolerantní vůči uživatelům drog, alkoholikům i psychicky nemocným lidem, na druhou stranu se snížila tolerance vůči osobám jiného náboženského přesvědčení a cizincům.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist