Analýza pocitu bezpečí v Praze

Magistrát hl. města Prahy ve spolupráci s agenturou Ipsos realizovaly v r. 2015 průzkum zaměřený na postoje obyvatel Prahy a turistů v oblasti kriminality a bezpečí na území hlavního města. Šlo o 8. vlnu průzkumu,1 pro sběr dat byla zvolena kombinace metod on-line a osobního dotazování. Studie se v r. 2015 zúčastnilo 1011 respondentů (454 mužů a 557 žen). Dotazník pro obyvatele Prahy obsahoval 22 položek, pro turisty pak 20. Některé z položek dotazníku se týkaly také drogové problematiky.

Respondenti byli např. požádáni, aby zhodnotili míru závažnosti vybraných problémů. Problematiku závislostí reprezentovaly 3 položky, a to drogy, alkoholismus a výherní automaty. Jak ukazují výsledky, celkem 73 % dotázaných hodnotilo drogy jako závažný problém, zatímco alkoholismus a výherní automaty představovaly problém pro polovinu dotázaných. Pokud jde o srovnání městských částí, drogy byly nejčastěji hodnoceny jako závažný problém občany městských částí Praha 12 (katastrální území Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná) a Praha 22 (Uhříněves, Hájek u Uhříněvsi a Pitkovice). Výsledky z předchozích vln studie ukazuje graf 2 -94.

graf 2-94: Hodnocení míry závažnosti drog, alkoholismu a výherních automatů v jednotlivých vlnách průzkumu realizovaných v Praze v l. 1997-2015, v %

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy a Ipsos (2015), Magistrát hl. m. Prahy (2010), Magistrát hl. m. Prahy (2005)

Drogově závislí jsou podle výsledků skupinou osob, která vzbuzuje největší znepokojení, obavu z nich vyjádřilo 67 % dotázaných. Následují Romové (55 %) a opilci (54 %). Vietnamců, skupin teenagerů a občanů bývalé Jugoslávie se dotázaní bojí nejméně (7 %, 21 % a 22 %).

Celkem 66 % dotázaných by na policii podalo oznámení, pokud by se stalo svědkem nabízení drog. Podávání alkoholu mladistvým by oznámilo 50 % dotázaných a pití alkoholu na místech, kde je toto zakázáno, 33 % dotázaných. Do r. 2010 byla součástí dotazníku také otázka, zda by respondent oznámil policii, že se stal svědkem injekční aplikace drog. Kladně odpovědělo 61 % dotázaných. Od r. 2001 jsou postoje v těchto otázkách poměrně stabilní a případné změny nepřekračují 5 procentních bodů - graf 2 -95.

graf 2-95: Odpovědi na otázku, zda by respondenti hlásili policii, pokud by se stali svědky vybraných situací - průzkum veřejného mínění v Praze v l. 1997-2015, v %

Zdroj: Magistrát hl. m. Prahy a Ipsos (2015), Magistrát hl. m. Prahy (2010), Magistrát hl. m. Prahy (2005)

Většina respondentů vyjádřila negativní postoj k případnému zřízení kontaktního centra pro uživatele drog v okolí svého bydliště - 91 % respondentů, stejně tak k ubytovně pro bezdomovce nebo herně s automaty v blízkosti bydliště (obojí 90 %). Naopak nejvíce tolerantní postoj zastávali respondenti ke zřízení domova důchodců nebo služebny policie. Proti zřízení domova důchodců se vyjádřilo 13 % a v případě služebny policie se negativně vyjádřilo 11 % dotázaných.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist