Národní registr léčby uživatelů drog

V rámci rekonstrukce celého Národního zdravotního informačního systému ČR byl na začátku března 2015 spuštěn Národní registr léčby uživatelů drog (NRLUD).1 Správcem NRLUD je ÚZIS, NRLUD integruje Registr žádostí o léčbu hygienické služby a Národní registr uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL) - blíže viz VZ 2014.

V novém registru NRLUD se evidují kromě uživatelů nelegálních drog také uživatelé alkoholu, tabáku a patologičtí hráči. V NRLUD se sleduje zvlášť druh legální či nelegální drogy (např. alkohol, tabák, opiáty/opioidy, konopné látky) a dále se sledují jednotlivé užívané látky (např. u alkoholu se sleduje pivo, víno, destiláty a další; u opiátů/opioidů se sleduje heroin, morfin, opium, buprenorfin a další).

Rozjezd registru se od počátku potýká s technickými problémy vycházejícími z nové jednotné technologické platformy pro všechny národní zdravotní registry. Do srpna 2016 (termín redakční uzávěrky VZ 2015) nebylo např. dostupné datové rozhraní, které je základem pro import dat z existujících informačních systémů používaných v léčebných zařízeních (nemocniční informační systémy, programy pro ambulantní zdravotnická zařízení, UniData - software pro evidenci klientů a výkonů v adiktologických službách apod.). V registru tedy dosud chybí data z významné části léčebné sítě za r. 2015 i za dosavadní období r. 2016.

Údaje o léčených klientech v r. 2015 nahlásilo do registru celkem 148 programů, přičemž 66 % hlášení pochází z ambulantní léčby (z toho 42 % hlášení pochází ze substituční léčby), 17 % z kontaktních center a terénních programů, 11 % z lůžkových zdravotnických zařízení a 6 % z terapeutických komunit (Ústav zdravotnických informací a statistiky, 2016d). Nejčastěji zastoupenými regiony v registru z hlediska počtu zařízení byla Praha (31 programů), Ústecký kraj (16 programů) a Jihomoravský kraj (15 programů). Podrobné členění hlásících programů v r. 2015 podle krajů uvádí tabulka 5 -37.

Pro srovnání, údaje o léčených klientech v r. 2014 nahlásilo do Registru žádostí o léčbu hygienické služby celkem 194 programů, přičemž více než polovina (51,5 %) hlášení pochází z 66 nízkoprahových programů, čtvrtina (24,5 %) z 84 ambulantních programů a čtvrtina (24,0 %) ze 44 pobytových léčebných zařízení (Füleová et al., 2015). Nejčastěji zastoupenými regiony v registru byly Moravskoslezský kraj (31 hlásících zařízení), Praha (30) a Olomoucký kraj (27). Celkově bylo v r. 2014 evidováno 10 108 žadatelů o léčbu, z nichž 4743 zahájilo léčbu v souvislosti s užíváním drog poprvé v životě.

Celkem bylo v r. 2015 v NRLUD evidováno 7641 klientů, z nichž 1895 zahájilo léčbu poprvé v životě (tzv. prvožadatelé). V r. 2015 bylo v registru celkem 1569 (21 %) léčených uživatelů alkoholu, 41 (1 %) uživatelů tabáku a 157 (2 %) léčených patologických hráčů. Uživatelů drog mimo alkohol a tabák (nelegálních drog) bylo celkem 5874 (77 %). Poprvé v životě bylo léčeno 451 uživatelů alkoholu (29 % ze všech léčených uživatelů alkoholu), 16 uživatelů tabáku (39 %), 85 patologických hráčů (54 %) a 1343 (23 %) uživatelů ostatních drog - graf 5 -106.

Mimo alkohol byly nejčastějšími drogami stimulancia (2629 osob; 34,4 %), z nich zejména pervitin, který jako hlavní užívanou látku označilo 2592 osob (33,9 %). Následovaly opioidy (2531 osob; 27 %) a konopné látky (562 osob; 7 %). U prvožadatelů o léčbu je pořadí podle primární drogy jiné - nejvyšší počet klientů je opět u stimulancií, resp. pervitinu (895 osob; 47 %), následují konopné látky (235 osob; 12 %) a opioidy (163 osob; 7 %).

tabulka 5-37: Počet programů hlásících léčené klienty do NRLUD v r. 2015 podle krajů

Kraj

Ambulantní péče

Kontaktní centra a terénní programy

Lůžková péče

Terapeutické komunity

Celkem

Celkem

z toho substituční léčba

Hl. m. Praha

28

19

1

2

0

31

Středočeský

9

8

3

1

1

14

Jihočeský

7

5

3

1

2

13

Plzeňský

5

2

1

1

0

7

Karlovarský

1

1

1

0

0

2

Ústecký

6

2

7

1

2

16

Liberecký

4

3

0

1

1

6

Královéhradecký

6

5

0

1

0

7

Pardubický

0

0

1

1

0

2

Vysočina

5

2

2

3

1

11

Jihomoravský

13

9

0

0

2

15

Olomoucký

5

1

2

3

0

10

Zlínský

4

2

2

1

0

7

Moravskoslezský

5

3

2

0

0

7

Celkem

98

62

25

16

9

148

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Téměř 85 % (2150 z 2531 osob) uživatelů opioidů tvořili v r. 2015 pacienti v substituční léčbě. Vzhledem k tomu, že se do NRLUD při spuštění registru (březen 2015) nahrály všechny záznamy z původního registru substituční léčby (NRULISL), ve kterém se sledovalo méně položek, došlo k tomu, že některé byť i povinné položky nejsou u těchto záznamů k dispozici nebo jsou nekompletní. Tento problém se týká 40 % (934) osob užívajících opioidy. Z uživatelů opioidů, kteří měli uvedenu konkrétní užívanou látku (1434 osob), více než polovina (55 %; 787 osob) užívala heroin a více než třetina (35 %; 459 osob) buprenorfin - graf 5 -106 a tabulka 5 -38.

graf 5-106: Struktura žadatelů o léčbu v r. 2015 podle primární (základní) drogy (problému)

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

tabulka 5-38: Počet žadatelů o léčbu v r. 2015 podle primární (základní) drogy (problému)

Droga/problém

Prvožadatelé

Všichni léčení

Alkohol

451

1 569

Tabák

16

41

Stimulancia, z toho

912

2 629

 • pervitin

895

2592

 • amfetamin

5

14

 • kokain

7

13

 • extáze (MDMA, MDA, MDEA)

3

6

 • crack, kokain

0

2

 • efedrin

1

1

 • jiná stimulancia

1

1

Opioidy, z toho

163

2 531

 • heroin

73

860

 • buprenorfin

53

512

 • buprenorfin v kombinaci s naloxonem

7

53

 • jiné opiáty

0

43

 • metadon

3

40

 • opium

9

26

 • jiná opiátová analgetika

14

25

 • morfin

0

20

 • kodein a jeho deriváty

4

13

 • jiné syntetické opiáty (kromě opiátových analgetik)

0

3

 • fentanyl

0

2

 • neuvedeno

0

934

Konopí, z toho

235

562

 • marihuana

235

561

 • hašiš

0

1

Sedativa a hypnotika, z toho

27

127

 • benzodiazepiny

13

93

 • hypnotika III. generace (tzv. Z-drugs)

8

21

 • jiná sedativa, hypnotika

2

8

 • barbituráty

4

5

Halucinogeny a delirogeny, z toho

0

3

 • LSD

0

3

Těkavé látky, z toho

1

8

 • toluen

1

7

 • jiná ředidla

0

1

Ostatní drogy

5

14

Patologické hráčství

85

157

Celkem

1 895

7 641

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

U všech povinných položek existuje v NRLUD úniková možnost „neznámo", která by měla být využívána v případě, že danou informaci nelze od klienta získat. Při zpracování dat z NRLUD byla tato možnost z analýzy vyloučena.

Denní užívání alkoholu bylo zaznamenáno u 47 % klientů s touto základní drogou, tabák denně užívali všichni uživatelé, u pervitinu 27 %, opioidů 74 %, konopných látek 46 % a u sedativ a hypnotik to bylo 73 % uživatelů dané drogy. Denně hrálo při vstupu do léčby 20 % patologických hráčů - graf 5 -107.

graf 5-107: Frekvence užívání základní drogy mezi všemi žadateli o léčbu v r. 2015

Pozn.: * u patologického hráčství frekvence hraní hazardních her

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Dalším ukazatelem, který se povinně sleduje v NRLUD, je způsob aplikace drogy - tabulka 5 -39. Injekční forma aplikace se vyskytovala zejména u uživatelů pervitinu (71 %). Mezi uživateli opioidů byla injekční aplikace uvedena v 70 %. Většina injekčních uživatelů pervitinu užila drogu injekčně v posledním měsíci (63 %). Mezi uživateli opioidů užilo drogu injekčně v posledním měsíci 47 % všech injekčních uživatelů. Mezi prvožadateli injekční aplikaci uvedlo 63 % uživatelů pervitinu i opioidů, z nich v posledních 30 dnech injekčně užilo drogu 71 % uživatelů pervitinu a 73 % uživatelů opioidů.

Dalšími způsoby aplikace drogy bylo čichání či šňupání, které bylo evidováno u téměř čtvrtiny uživatelů pervitinu, a perorální užití, které bylo zaznamenáno u více než pětiny uživatelů opioidů. U prvožadatelů užívajících pervitin uvedla jako způsob aplikace drogy čichání či šňupání téměř třetina klientů a více než čtvrtina prvožadatelů užívajících opioidy uvedla užití perorální.

tabulka 5-39: Struktura žadatelů o léčbu v r. 2015 podle užívané drogy (problému) a způsobu aplikace, v %

Způsob aplikace

Alkohol

Tabák

Pervitin

Opioidy

Konopné látky

Sedativa, hypnotika

Všichni léčení

Injekční, z toho

0,0

0,0

71,5

69,2

0,4

1,1

 • v posledních 30 dnech

0,0

0,0

45,1

32,7

0,2

1,1

 • v posledních 12 měsících

0,0

0,0

12,7

8,9

0,0

0,0

 • před 12 měsíci

0,0

0,0

11,6

13,3

0,2

0,0

Perorální

100,0

0,0

1,0

22,5

0,4

97,8

Kouření

0,0

100,0

3,9

6,2

98,3

0,0

Nazální

0,0

0,0

23,6

1,8

0,8

0,0

Jiný

0,0

0,0

0,0

0,4

0,2

1,1

Prvožadatelé

Injekční, z toho

0,0

0,0

62,8

62,7

0,0

3,7

 • v posledních 30 dnech

0,0

0,0

44,5

45,6

0,0

3,7

 • v posledních 12 měsících

0,0

0,0

8,4

6,3

0,0

0,0

 • před 12 měsíci

0,0

0,0

7,6

9,5

0,0

0,0

Perorální

100,0

0,0

1,3

27,8

0,9

92,6

Kouření

0,0

100,0

4,4

7,0

98,3

0,0

Nazální

0,0

0,0

31,4

2,5

0,9

0,0

Jiný

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

3,7

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Pokud byla u klienta zaznamenána injekční aplikace ať v současnosti, v posledních 12 měsících, nebo před více než 12 měsíci, je povinně vyplňován ukazatel týkající se sdílení stříkaček či jehel. Z platných odpovědí (po vyloučení odpovědí „neznámo" a „neodpověděl") téměř 12 % injekčních uživatelů drog uvedlo sdílení v posledních 30 dnech před začátkem léčby (12 % prvožadatelů), 16 % klientů uvedlo sdílení v posledních 12 měsících, ale ne v posledním měsíci (12 % prvožadatelů) a 24 % uvedlo sdílení někdy v životě, ale nikoliv v posledním roce (16 % prvožadatelů). Nikdy nesdílelo podle vlastních výpovědí 48 % injekčních uživatelů drog (60 % prvožadatelů). Sdílení jehel a stříkaček podle vybraných drog ukazuje graf 5 -108.

graf 5-108: Struktura žadatelů o léčbu v r. 2015 podle skupin užívaných drog a sdílení jehel a stříkaček

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Kromě primární (základní) drogy se sledují u klientů až 4 další drogy. Většina klientů neměla uvedenu žádnou další drogu. Nejčastější další drogou byly konopné látky, opioidy a pervitin.

Klienti, kteří jako základní drogu uvedli alkohol, kromě jiného druhu alkoholického nápoje užívali pervitin a konopné látky. Uživatelé tabáku jako další drogu nejčastěji užívali alkohol, pervitin, konopné látky a opiáty. Nejvíce patologických hráčů uvedlo užívání alkoholu, pervitinu a konopných látek.

Více než třetina uživatelů pervitinu uvedla užívání konopných látek, desetina užívání opiátů a 7 % alkohol. Uživatelé opioidů nejčastěji jako další drogu uváděli jiný opioid, dále pervitin a konopné látky. Klienti, kteří se léčili primárně pro užívání konopných látek, uváděli v téměř polovině případů jako další drogu pervitin, dále alkohol a opioidy - tabulka 5 -41.

tabulka 5-40: Počet žadatelů o léčbu podle základní a další drogy (problému) v r. 2015, v %

Základní droga

Počet klientů celkem

Bez další drogy

Další droga

Alkohol

Tabák

Pervitin

Opioidy

Konopí

Sedativa, hypnotika

Patologické hráčství

Alkohol

1 569

66,4

11,3

8,0

9,4

2,7

9,9

4,1

0,9

Tabák

41

34,1

29,3

0,0

26,8

19,5

26,8

0,0

0,0

Pervitin

2 629

54,6

6,9

4,9

0,0

10,4

33,2

1,6

1,0

Opioidy

2 531

73,4

1,9

0,6

12,5

15,8

4,6

3,4

0,0

Konopí

562

33,5

18,0

9,8

46,3

12,8

0,9

3,6

1,1

Sedativa, hypnotika

127

48,0

11,0

6,3

18,9

47,2

8,7

4,7

0,0

Patologické hráčství

157

80,9

8,9

1,3

7,0

0,0

7,0

0,0

0,0

Celkem

7 616

62,0

7,2

4,4

10,1

11,2

15,5

2,9

0,6

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Nejvyšší počet všech léčených uživatelů alkoholu byl v r. 2015 hlášen v Praze (257 osob), dále v Olomouckém (204 osob) a Zlínském kraji (202 osob), nejvíce uživatelů opioidů bylo hlášeno v Praze (963 osob), Ústeckém (446 osob) a Středočeském kraji (445 osob). Nejvíce uživatelů pervitinu bylo hlášeno z Ústeckého kraje (695 osob), Prahy (320 osob) a Středočeského kraje (263 osob).

Uživatelů alkoholu, kteří nastoupili léčbu poprvé v životě, bylo nejvíce ve Zlínském kraji (70 osob), Praze (53 osob) a Olomouckém kraji (51 osob), nejvíce prvožadatelů užívajících pervitin bylo hlášeno v Ústeckém (210 osob), Středočeském kraji (108 osob) a v Praze (91 osob), nejvíce prvožadatelů užívajících opioidy bylo evidováno v Praze (41 osob) a v Ústeckém kraji (33 osob) - tabulka 5 -41.

Nejvyšší počet léčených klientů v přepočtu na počet obyvatel bylo v r. 2015 vykázáno v kraji Ústeckém (251,1/100 tis. obyvatel) a v Praze (194,1) - mapa 5 -6. Je však potřeba vzít v úvahu neúplnost dat za r. 2015.

tabulka 5-41: Počet žadatelů o léčbu podle základních skupin užívaných drog (problému) a kraje bydliště v r. 2015

Kraj

Celkem

z toho

alkohol

tabák

pervitin

opioidy

konopí

sedativa, hypnotika

patologičtí hráči

Všichni léčení

Hl. m. Praha

1 640

257

2

320

963

64

24

6

Středočeský

933

142

2

263

445

51

14

15

Jihočeský

306

64

1

93

111

25

5

7

Plzeňský

296

69

0

120

60

33

5

8

Karlovarský

124

22

2

63

23

10

2

2

Ústecký

1 400

90

6

695

446

115

13

33

Liberecký

306

82

4

124

31

22

5

37

Královéhradecký

297

96

4

52

105

22

9

9

Pardubický

196

66

2

48

31

30

5

14

Vysočina

414

58

2

256

21

48

5

11

Jihomoravský

461

125

9

137

119

54

11

4

Olomoucký

518

204

5

207

53

28

16

5

Zlínský

334

202

1

84

16

20

9

2

Moravskoslezský

363

85

1

146

90

36

4

0

Cizinci

53

7

0

21

17

4

0

4

Celkem

7 641

1 569

41

2 629

2 531

562

127

157

 

Prvožadatelé

Hl. m. Praha

216

53

1

91

41

23

3

4

Středočeský kraj

197

37

0

108

25

19

2

6

Jihočeský kraj

71

13

0

37

5

12

0

4

Plzeňský kraj

117

27

0

54

11

18

2

4

Karlovarský kraj

42

6

1

30

1

4

0

0

Ústecký kraj

338

21

2

210

33

49

4

19

Liberecký kraj

115

30

1

46

3

14

0

20

Královéhradecký kraj

92

38

4

20

8

13

3

6

Pardubický kraj

60

12

0

18

5

16

1

8

Kraj Vysočina

125

13

2

83

3

13

1

6

Jihomoravský kraj

126

42

3

48

8

20

2

3

Olomoucký kraj

150

51

2

63

12

14

6

2

Zlínský kraj

121

70

0

33

1

12

3

2

Moravskoslezský kraj

105

34

0

57

6

8

0

0

Cizinci

20

4

0

14

1

0

0

1

Celkem

1 895

451

16

912

163

235

27

85

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

mapa 5-6: Počet všech žádostí o léčbu na 100 tis. obyvatel ve věku 15-64 let v ČR v r. 2015 podle krajů

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

mapa 5-7: Struktura žádostí o léčbu spojených s nelegálními drogami v r. 2015 podle krajů

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Téměř polovina uživatelů alkoholu podstoupila léčbu včetně podpůrné farmakoterapie, necelá čtvrtina detoxifikaci. U uživatelů tabáku více než polovina osob podstoupila detoxifikaci a více než třetina léčbu včetně podpůrné farmakoterapie. Patologickým hráčům bylo ve 43 % poskytnuto poradenství a ve 32 % léčba bez podpůrné farmakoterapie.

Většina uživatelů opioidů podstoupila léčbu včetně podpůrné farmakoterapie (tj. především substituční léčbu), uživatelé pervitinu téměř ve třetině případů využili nízkoprahové služby, dále poradenství a léčbu včetně podpůrné farmakoterapie (shodně cca pětina). Čtvrtina uživatelů konopných látek podstoupila léčbu včetně podpůrné farmakoterapie, necelá pětina detoxifikaci a stejný podíl klientů poradenství. Mezi uživateli sedativ a hypnotik byla nejvíce poskytována léčba včetně podpůrné farmakoterapie (60 %) a detoxifikace (29 %) - graf 5 -109.

graf 5-109: Struktura žadatelů o léčbu podle skupin užívaných drog (problému) a podle poskytnuté intervence v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Podíl žen v populaci všech žadatelů o léčbu byl v r. 2015 přibližně 33 %, u prvožadatelů byl téměř stejný (34 %). V mladších věkových skupinách byl podíl žen vyšší, u skupiny 15-19letých byl dokonce vyšší podíl žen než mužů (57 %). Nejnižší byl podíl žen ve věku 35-49 let (přibližně čtvrtina). Průměrný věk všech léčených uživatelů v r. 2015 byl 34,6 roku (muži 35,9, ženy 34,4) a 32,1 roku (muži 32,7, ženy 31,0) u prvožadatelů - tabulka 5 -42.

tabulka 5-42: Počet žadatelů o léčbu podle věku a pohlaví v r. 2015, v %

Věková skupina

Všichni léčení

Prvožadatelé

Muži

Ženy

Muži

Ženy

<15

58,8

41,2

62,5

37,5

15-19

42,9

57,1

46,5

53,5

20-24

62,0

38,0

61,0

39,0

25-29

65,8

34,2

71,0

29,0

30-34

67,6

32,4

71,3

28,7

35-39

73,7

26,3

73,3

26,7

40-44

75,1

24,9

73,9

26,1

45-49

71,6

28,4

69,9

30,1

50-54

70,1

29,9

62,2

37,8

55-59

59,6

40,4

60,0

40,0

60-64

67,9

32,1

73,5

26,5

≥65

45,7

54,3

40,9

59,1

Celkem

67,4

32,6

65,9

34,1

Průměrný věk

35,9

34,4

32,7

31,0

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Mezi uživateli alkoholu tvořily ženy více než třetinu léčených osob, u uživatelů tabáku byl podíl žen více než poloviční. U ostatních (nelegálních) drog (bez alkoholu a tabáku) byla situace velice podobná jako u všech evidovaných klientů. Podíl žen byl v r. 2015 mezi uživateli nelegálních drog 32 % a mezi prvožadateli 35 %. Nejvyšší byl podíl žen u sedativ a hypnotik, a to jak u všech žadatelů o léčbu (53 %), tak u prvožadatelů (63 %) - tabulka 5 -43.

tabulka 5-43: Podíl žadatelů o léčbu podle druhu užívané drog (problému) a pohlaví v r. 2015, v %

Druh drogy

Všichni léčení

Prvožadatelé

Muži

Ženy

Muži

Ženy

Alkohol

64,8

35,2

65,2

34,8

Tabák

48,8

51,2

43,8

56,3

Stimulancia

64,7

35,3

63,3

36,7

 • z toho pervitin

64,6

35,4

63,1

36,9

 • z toho kokain a crack

66,7

33,3

71,4

28,6

Opiáty

70,6

29,4

72,4

27,6

Konopí

71,9

28,1

69,4

30,6

 • z toho marihuana

71,8

28,2

69,4

30,6

Sedativa, hypnotika

47,2

52,8

37,0

63,0

Halucinogeny a delirogeny

66,7

33,3

0,0

0,0

Těkavé látky

62,5

37,5

0,0

100,0

Ostatní

64,3

35,7

60,0

40,0

Patologické hráčství

92,4

7,6

89,4

10,6

Celkem

67,4

32,6

65,9

34,1

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Průměrný věk léčených uživatelů alkoholu byl 43,5 roku a uživatelů tabáku 37,5 roku. Mezi uživateli ostatních drog byl průměrný věk 32,2 roku a průměrný věk patologických hráčů byl při zahájení léčby 34,3 roku - tabulka 5 -44. Průměrný věk u uživatelů pervitinu byl 29,6 roku, u uživatelů opioidů 35,7 roku, u uživatelů konopných drog 25,4 roku.

tabulka 5-44: Podíl žadatelů o léčbu podle skupin užívaných drog (problému) a věkových skupin v r. 2015, v %

Věková skupina

Alkohol

Tabák

Pervitin

Opioidy

Konopí

Sedativa, hypnotika

Patologické hráčství

<15

0,0

2,4

0,2

0,0

2,1

0,0

0,0

15-19

1,2

24,4

8,3

0,2

29,9

0,0

3,8

20-24

2,3

4,9

19,6

2,6

18,0

4,7

20,4

25-29

9,6

4,9

26,5

9,3

20,6

5,5

15,9

30-34

9,7

7,3

21,5

28,6

15,7

11,0

15,9

35-39

15,8

9,8

12,7

40,1

7,7

21,3

14,6

40-44

17,1

12,2

6,1

12,1

3,4

9,4

14,0

45-49

13,2

7,3

3,3

3,9

1,8

11,0

3,8

50-54

12,7

4,9

1,3

2,2

0,7

10,2

3,8

55-59

9,5

12,2

0,5

0,5

0,2

10,2

2,5

60-64

5,0

4,9

0,0

0,5

0,0

7,9

3,2

≥65

3,9

4,9

0,0

0,1

0,0

8,7

1,9

Průměrný věk

43,5

37,5

29,6

35,7

25,4

45,4

34,3

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Kromě základních informací o užívaných látkách, pohlaví, věku, bydlišti se v NRLUD povinně sleduje informace o tom, kdo doporučil klientovi léčbu nebo z jakého zařízení byl odeslán. Z dat vyplývá, že nejčastěji klienti přicházejí sami, a to 35 % uživatelů alkoholu, 47 % uživatelů tabáku a 54 % patologických hráčů. Mezi uživateli ostatních drog je podíl těch, kteří sami nastoupili léčbu, ještě vyšší, a to téměř polovina uživatelů pervitinu, 71 % uživatelů opioidů, polovina uživatelů sedativ a hypnotik a více než třetina uživatelů konopných látek. Mezi další, kdo nejčastěji klientovi doporučil léčbu, patří rodina či blízké osoby, praktický lékař či ostatní zdravotnické nebo adiktologické služby. Podrobné informace uvádí graf 5 -110.

graf 5-110: Struktura žadatelů o léčbu podle skupin užívaných drog (problému) a podle zdroje doporučení léčby v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Další informace o rodinném stavu, národnosti, vzdělání, zaměstnání a bydlení žadatelů o léčbu jsou uvedeny v kapitole Socioekonomické charakteristiky uživatelů drog (str. 219).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist