Klienti lůžkových zařízení

Muži tvoří přibližně dvě třetiny klientů rezidenčních programů. Podíl dětí a mladistvých je s výjimkou dětských psychiatrických léčeben nižší než 10 % - tabulka 5 -46.

tabulka 5-46: Uživatelé návykových látek v rezidenčních adiktologických programech v r. 2015

Typ zařízení

Počet klientů

Podíl v %

Ženy

Osoby do 20 let

Detoxifikace

  • lůžková zdravotnická zařízení

11 632

33

7

  • věznice

147

19

n. a.

Psychiatrická lůžková péče

  • psychiatrické nemocnice (léčebny) pro dospělé

11 288

29

3

  • psychiatrické nemocnice (léčebny) pro děti

25

32

100

  • psychiatrická oddělení nemocnic

4 467

39

9

  • ostatní lůžková zařízení s psychiatrickým oddělením

65

29

0

Terapeutické komunity*

394

32

n. a.

Zařízení speciálního školství**

179

17

100

Pozn.: * Údaj z 10 programů podpořených v dotačním řízení RVKPP v r. 2015. ** 5 z 6 zařízení jsou určena pouze pro chlapce

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016h), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016c), MŠMT (2016)

Pro detoxifikaci od návykových látek bylo v r. 2015 hospitalizováno celkem 11 632 pacientů - téměř stejně jako v předchozím roce (11 283 v r. 2014), z nichž téměř třetinu tvořily ženy a více než 7 % děti a mladiství ve věku do 20 let. Pro detoxifikaci od alkoholu bylo hospitalizováno 7048 (61 %) pacientů. Od nealkoholových drog bylo detoxifikováno 4846 pacientů (39 %), z toho od kombinace dvou a více látek 1447 (30 % uživatelů nealkoholových drog), 1375 (28 %) od jiných stimulancií, 458 pacientů (9 %) od opioidů - graf 5 -113.

graf 5-113: Struktura pacientů hospitalizovaných pro detoxifikaci od návykových látek podle drogy v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016h)

V r. 2015 bylo evidováno 15 845 hospitalizací pro poruchy způsobené užíváním návykových látek, z toho 9522 (60 %) hospitalizací bylo pro poruchy způsobené alkoholem, 6322 (40 %) pro poruchy způsobené nealkoholovými drogami a 1 osoba byla hospitalizována pro závislost na tabáku. Téměř třetinu hospitalizovaných tvořily ženy a necelých 5 % děti a mladiství do 20 let. Necelé tři čtvrtiny hospitalizací se uskutečnily v psychiatrických léčebnách/nemocnicích, více než čtvrtina byla na psychiatrických odděleních nemocnic. U hospitalizací uživatelů nealkoholových drog bylo nejčastější příčinou užívání kombinace látek (50 % všech případů hospitalizace pro nealkoholové drogy), dále užívání stimulancií mimo kokain (34 %). Sedativa a hypnotika, opioidy a konopné látky se na hospitalizacích pro nelegální drogy podílely v 6 %, 5 %, resp. 4 % - graf 5 -114.

graf 5-114: Struktura pacientů v lůžkové psychiatrické péči podle drogy v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016c)

Klientelu terapeutických komunit tvoří z jedné třetiny ženy. Většina jejich klientů byli v r. 2015 injekční uživatelé drog (84 %), přičemž největší skupinu tvořili opět uživatelé stimulancií, resp. pervitinu (81 %). Uživatelé opioidů a konopných látek byli zastoupeni v nižší míře (11 %, resp. 5 %). Klienti závislí na alkoholu a patologičtí hráči jsou vzácnými klienty terapeutických komunit - v r. 2015 tvořili závislí na alkoholu 3 %, kvůli patologickému hráčství se v terapeutické komunitě neléčila žádná osoba.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist