Klienti ambulantních programů

Přibližně dvě třetiny klientů ambulantních adiktologických programů tvoří muži - relativně nejvíce mužů bylo mezi klienty záchytných stanic (83 %) a nejméně v krizových centrech (61 %) a psychoterapeutických stacionářích (až dvě třetiny). Podíl dětí a mladistvých do 20 let je velmi nízký - pod 5 % téměř ve všech typech programů - tabulka 5 -45. Podíl klientů podle primární (základní) návykové látky se významně liší v závislosti na typu programu.

tabulka 5-45: Uživatelé návykových látek v ambulantních adiktologických programech v r. 2015

Typ zařízení

 

Počet klientů

Podíl v %

Ženy

Osoby
do 20 let

Nízkoprahová kontaktní centra

17 029

34

n. a.

Záchytné stanice

 

21 722

17

2

Ambulantní léčba

 • ambulantní zdravotnická zařízení oboru psychiatrie

35 405

36

4

 • ambulantní (nezdravotnické) programy*

1 471

41

n. a.

Substituční léčba

 • registr substituční léčby

2 248

29

0

 • roční výkaz psychiatrů

2 253

32

n. a.

 • roční výkaz praktických lékařů**

494

30

n. a.

Věznice

 • poradny drogové prevence

7 974

n. a.

n. a.

 • substituční léčba

53

n. a.

n. a.

 • dobrovolná léčba

494

0

n. a.

 • ochranná léčba

215

26

n. a.

 • bezdrogové zóny***

3 812

3

n. a.

 • programy NNO

7 753

n. a.

n. a.

Krizová centra

 

64

39

9

Psychoterapeutické stacionáře+

 

309

68

n. a.

Speciální programy následné péče++

 

2 880

34

n. a.

Centra pro závislé na tabáku+++

 

1 800

-

-

Pozn.: * programy dotované RVKPP (z programů ambulantní léčby ty, které nemají statut zdravotnického zařízení), ** údaj se týká r. 2013, *** 3616 osob v bezdrogových zónách standardních a 196 osob v bezdrogových zónách s terapeutickým režimem, + údaje se týkají jednoho stacionáře podpořeného v dotačním řízení RVKPP v r. 2015, ++ odhad získaný extrapolací dat o programech dotovaných RVKPP, +++ odhad získaný na základě průměrného počtu pacientů na jedno centrum a počtu center

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016h), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d), Generální ředitelství Vězeňské služby ČR (2016b), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f), Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (2016), Králíková et al. (2014)

V nízkoprahových kontaktních centrech bylo v r. 2015 hlášeno 17 029 uživatelů návykových látek (17 578 v r. 2014 a 18 149 v r. 2013), z toho 11 263 uživatelů pervitinu (11 671 v r. 2014, 12 648 v r. 2013), 3503 opioidů (2852 v r. 2014 a 3395 v r. 2013), uživatelů alkoholu bylo v nízkoprahových zařízeních vykázáno 346 (306 v r. 2014 a 592 v r. 2013). Ženy tvořily 34 % klientů.

V psychiatrických ambulancích bylo v r. 2015 léčeno 35 405 pacientů s problémy s návykovými látkami, z nich nejvíce s poruchami způsobenými užíváním alkoholu, a to 21 110 pacientů, tj. téměř 60 %. Pacientů s poruchami způsobenými užíváním nealkoholových drog (bez tabáku) bylo 13 299 (téměř 38 %), uživatelů tabáku 996 (necelá 3 %). Nejvíce uživatelů nealkoholových drog bývá ročně léčeno pro poruchy způsobené užíváním stimulancií mimo kokainu (26 %), především pervitinu (20 %), dále pro užívání opioidů (25 %) a více drog současně (22 %). Podíl pacientů léčených pro užívání konopných látek dosáhl 12 % a pro užívání sedativ a hypnotik 13 %. Počet a podíl uživatelů ostatních drog byl velmi nízký - graf 5 -111. U všech sledovaných návykových látek bývá každý rok vyšší podíl mužů než žen, výjimku představují sedativa a hypnotika, kde ženy dlouhodobě tvoří téměř 60 %. Dětí a mladistvých se v r. 2015 léčilo celkem 1407 (necelá 4 %). V síti 75 zařízení, které je možno označit za specializované AT ambulance, bylo evidováno 19 502 pacientů, tj. 55 % z celkového počtu 35 405 léčených pacientů s poruchami způsobenými návykovými látkami.

graf 5-111: Struktura pacientů v ambulantní psychiatrické péči podle skupin drog v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016h)

graf 5-112: Struktura pacientů v ambulantní psychiatrické péči podle jednotlivých látek ve skupinách drog v r. 2015

Pozn.: * Kategorie „ostatní" vzniká tak, že zdravotnické zařízení vyplní počty u nadřazené kategorie, např. kategorie F15 jiná stimulancia (mimo kokain), a nikoliv již konkrétní podkategorii, kterou výkaz nabízí (např. pervitin).

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016h)

Během r. 2015 bylo v Národním registru léčby uživatelů drog evidováno 2248 léčených osob v substituční léčbě (2314 v r. 2014), více než 29 % tvořily ženy. Více než 69 % z celkového počtu pacientů ve sledovaném roce bylo ve věku 30-39 let a 12 % ve věku 20-29 let. Mladistvých ve věku 15-19 let bylo necelé 1 %. V r. 2015 byla 1566 (70 %) pacientů poskytována substituční léčba buprenorfinem a 682 (30 %) metadonem. Z 1566 osob léčených buprenorfinem užívalo 960 (61 %) monopřípravky (především Subutex®) a 606 (39 %) kombinovaný přípravek Suboxone®.

Z ročního výkazu o činnosti psychiatrických ambulancí vyplývá, že substituční léčba v psychiatrických ambulantních zařízeních byla poskytnuta 2253 pacientům, z nichž bylo 32 % žen. Data z ročního výkazu o činnosti praktických lékařů pro dospělé, který rovněž obsahuje položky týkající se poskytování substituční léčby, nejsou za r. 2015 k dispozici.

Záchytné stanice v r. 2015 vykázaly 21 722 osob, z toho bylo 316 (necelá 2 %) intoxikováno nealkoholovými drogami. Ženy tvořily 17 %, mladiství do 20 let 2 % a osoby starší 65 let 7 %.

Krizová centra v r. 2015 hlásila 64 osob s problémy způsobenými užíváním návykových látek, ženy tvořily 39 %, mladiství 9 %. V dotačním řízení RVKPP byl podpořen jeden denní stacionář, který v r. 2015 poskytl služby celkem 626 osobám (ženy tvořily dvě třetiny), z toho bylo 309 uživatelů (nealkoholových) drog (především pervitinu) s průměrným věkem 28 let. Celkem 77 % tvořily první kontakty.

Klienty nízkoprahových zařízení pro uživatele drog blíže popisuje kapitola Nízkoprahové harm reduction programy (str. 206), služeb následné péče kapitola Následná péče a sociální reintegrace (str. 233) a adiktologických služeb ve věznicích kapitola Prevence a léčba užívání drog ve vězení (str. 256).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist