Zadluženost uživatelů drog

Klienti dluhových poraden v souvislosti s užíváním drog

V r. 2015 analyzovalo NMS data 21 poraden Asociace občanských poraden (AOP) zapojených do projektu Dluhové poradenství.1 Z celkového počtu 6608 řešených případů v r. 2015 byly stejně jako v předchozích 2 letech jako nejčastější příčina zadlužení uváděny nadměrné půjčky nebo úvěry (spotřební, nákup zboží na splátky apod.), a to téměř ve čtvrtině případů (1489), s průměrnou celkovou výší závazků 685 tis. Kč. Druhá nejčastější příčina (738 případů) zadlužení byla ztráta nebo snížení příjmu v důsledku nezaměstnanosti, nemoci apod.; následovala změna životní situace v důsledku rozchodu, rozvodu, ovdovění apod. (410). Užívání návykových látek včetně alkoholu bylo uvedeno jako příčina nebo jedna z příčin zadlužení ve 108 případech, tj. 1,6 % z celkového počtu případů, což je téměř totožný podíl jako v r. 2014 (114 případů, 1,5 %). Z toho v 93 (86,1 %) případech se na dluhové poradny obrátili dlužníci sami, ve 14 (13,0 %) případech osoby blízké.2 Ve skupině klientů, kteří uvedli jako příčinu či jednu z příčin zadlužení užívání návykových látek včetně alkoholu, mírně převažovali muži nad ženami (66, resp. 42),3 klienti byli nejčastěji ve věku 20-40 let (77). Nejčastěji byl uveden příjem v kategorii 8001-13 200 Kč (31 případů) a v kategorii 13 201-18 400 Kč (29), v 19 případech v kategorii do 8 tis. Kč (ve 24 případech příjem nebyl uveden). Celková výše závazků byla uvedena v 68 případech, z toho ve 33 případech přesahovala 500 tis. Kč (max. 4,5 mil. Kč), ve 32 případech byla v rozmezí 100 001 až 500 tis. Kč, v 1 případě v rozmezí 50 001 až 100 tis. a ve 2 případech byla do 20 tis. Kč. Výše dluhu po splatnosti byla známa ve 23 případech a dosahovala průměrně 525 tis. Kč (medián 475 tis. Kč, min. 98 tis. Kč, max. 2 mil. Kč). Počet věřitelů se pohyboval od 1 do 25 a patřili mezi ně především nebankovní poskytovatelé půjček a jiní věřitelé, jako jsou např. dopravní podniky, zdravotní pojišťovny, telekomunikační společnosti, Česká správa sociálního zabezpečení, nemocnice, fyzické osoby (obě kategorie shodně 59 případů) a dále banky (48). V 81 případech (75 %) čelili hráči či jejich blízcí exekucím a ve 13 případech se zajímali o možnost povolení oddlužení.

Podíl klientů dluhových poraden, jejichž zadlužení je dáváno do souvislosti s problémy s návykovými látkami, je poměrně nízký pravděpodobně proto, že uživatelé návykových látek tuto skutečnost neuvádějí z obav ze stigmatizace.

Podle průzkumu zaměřeného na zadluženost klientů mezi pracovníky adiktologických služeb provedeného NMS na jaře 2015 má většina (až 95 %) klientů adiktologických služeb dluhy a především problémoví uživatelé nelegálních drog neznají podrobně svou dluhovou situaci. Výše dluhu dosahuje u většiny uživatelů drog do 250 tis. Kč. Zatímco u problémových uživatelů drog jsou nejvýznamnější příčinou zadlužení neuhrazené platby za zdravotní pojištění a pokuty, u problémových uživatelů alkoholu a patologických hráčů to jsou především bankovní půjčky a spotřebitelské úvěry. Pro významnou část problémových uživatelů drog je zadluženost obtížně řešitelná nebo zcela neřešitelná i přes využití všech možností a svou situaci většinou neřeší. Problémoví uživatelé drog velmi často nedosáhnou na podmínky osobního bankrotu. Značná část problémových uživatelů drog má na svůj majetek či mzdu uvalenu exekuci a potom je pro ně výhodnější pracovat nelegálně nebo nepracovat vůbec. Pro významnou část problémových uživatelů drog tak zadluženost představuje bariéru návratu do společnosti a k životu bez drog (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti a ppm factum research, 2015b).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist