Socioekonomické charakteristiky uživatelů drog

Charakteristiky uživatelů drog, včetně popisu jejich sociální situace a ekonomických ukazatelů, jsou získávány z Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD) - blíže viz VZ 2014 a kapitolu Národní registr léčby uživatelů drog (str. 159). Vzhledem k problémům provázejícím spuštění registru (mění se technologická platforma pro všechny národní zdravotní registry) chybí dosud v registru data z významné části léčebné sítě za r. 2015 i 2016.

Údaje o léčených klientech v r. 2015 nahlásilo do registru celkem 148 programů a evidováno bylo 7641 klientů, z nichž 1895 zahájilo léčbu poprvé v životě (prvožadatelé). V novém registru NRLUD se evidují kromě uživatelů nelegálních drog také uživatelé alkoholu, tabáku a patologičtí hráči. Při posuzování socioekonomických charakteristik jednotlivých skupin žadatelů o léčbu je potřeba zohlednit jejich rozdílné demografické charakteristiky (pohlaví a věk).

U uživatelů alkoholu bylo 41 % osob svobodných, 30 % osob rozvedených a více než čtvrtina byla ženatých nebo vdaných. Více než polovina hlášených kuřáků byla svobodných, patologických hráčů bylo svobodných téměř 56 % a stejný podíl (18 %) měli rozvedení hráči a hráči žijící v manželství.

Mezi uživateli nelegálních drog byla převážná část svobodných, a to 89 % u uživatelů pervitinu, 78 % uživatelů opioidů a 94 % uživatelů konopných látek. U uživatelů sedativ a hypnotik byli uživatelé rozděleni stejným dílem (po cca 1/3) mezi svobodné, rozvedené a ženaté (vdané) - graf 8 -133.

graf 8-133: Struktura žadatelů o léčbu podle skupin užívaných drog (problému) a podle rodinného stavu v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Základní vzdělání převládalo u uživatelů nelegálních drog, zejména u uživatelů pervitinu (52 %) a konopných látek (61 %). Další významná část těchto uživatelů drog měla středoškolské vzdělání nebo byla vyučena. Většina uživatelů sedativ a hypnotik měla středoškolské vzdělání s maturitou (37 %) nebo vysokoškolské vzdělání (31%).

U uživatelů alkoholu převládalo středoškolské vzdělání bez maturity (43 %), následovali uživatelé se středoškolským vzděláním s maturitou (28 %). Patologičtí hráči měli převážně středoškolské vzdělání bez maturity (36 %) nebo s maturitou (37 %) - graf 8 -134.

graf 8-134: Struktura žadatelů o léčbu podle skupin užívaných drog (problému) a podle vzdělání v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Více než 38 % uživatelů alkoholu mělo pravidelné a 7 % příležitostné zaměstnání, více než třetina jich byla bez zaměstnání. Více než dvě třetiny patologických hráčů (68 %) mělo pravidelné zaměstnání, nezaměstnaných bylo pouze 14 %.

Nezaměstnaní převládali mezi uživateli pervitinu (56 %), opioidů (48 %) a konopných látek (39 %). Pravidelné či příležitostné zaměstnání mělo 43 % uživatelů opioidů, 27 % uživatelů pervitinu a 23 % uživatelů konopných látek. Mezi uživateli sedativ a hypnotik převládaly osoby s pravidelným zaměstnáním (37 %) a osoby s invalidním či starobním důchodem (33 %) - graf 8 -135.

graf 8-135: Struktura žadatelů o léčbu podle skupin užívaných drog (problému) a podle zaměstnání v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Většina uživatelů alkoholu, dalších drog i patologických hráčů měla českou nebo moravskou národnost, jinou národnost uvedla 4 % uživatelů, a to romskou (2 % uživatelů nelegálních drog) a slovenskou (1 % všech uživatelů drog) - graf 8 -136.

graf 8-136: Struktura žadatelů o léčbu podle skupin užívaných drog (problému) a podle národnosti v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Dalším povinně sledovaným ukazatelem v NRLUD je charakter bydlení, který popisuje stabilitu životní situace klienta. Mezi léčenými uživateli alkoholu, tabáku, sedativ/hypnotik i patologickými hráči výrazně převládá stálé bydlení, a to u 74 % uživatelů alkoholu a uživatelů tabáku, 87 % sedativ a hypnotik, 71 % patologických hráčů. U uživatelů ostatních drog bylo stálé bydlení evidováno méně často - u 56 % uživatelů pervitinu, 72 % uživatelů opioidů, 66 % uživatelů konopných látek; mezi uživateli těchto látek je také výrazný podíl těch, kteří uvádějí střídavé bydlení. U uživatelů alkoholu a nelegálních drog byl také poměrně vysoký podíl bezdomovců - graf 8 -137.

graf 8-137: Struktura žadatelů o léčbu podle skupin užívaných drog (problému) a podle charakteru bydlení v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Nepovinně sledovanou položkou v NRLUD je informace o tom, s kým klient v době nástupu do léčby žije. Mezi uživateli nelegálních drog je ve srovnání s ostatními uživatelskými skupinami vyšší podíl těch, kteří žijí s přáteli nebo jinými osobami - graf 8 -138.

graf 8-138: Struktura žadatelů o léčbu podle skupin užívaných drog (problému) a podle toho, s kým bydleli v r. 2015

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Dalšími nepovinně sledovanými položkami, které informují o životních podmínkách uživatelů, jsou informace o tom, zda klient má vlastní děti a zda s dětmi žije. Kromě uživatelů alkoholu a sedativ či hypnotik, u kterých cca dvě třetiny mají vlastní děti, většina uživatelů drog nemá vlastní děti. Většina uživatelů drog i patologických hráčů však s dětmi žije - tabulka 5 -45.

tabulka 8-80: Podíl žadatelů o léčbu podle skupin užívaných drog (problému) a toho, zda klient má děti nebo žije s dětmi v r. 2015, v %

Odpověď

Alkohol

Tabák

Pervitin

Opioidy

Konopí

Sedativa, hypnotika

Patologické hráčství

Klient má vlastní děti

Ano

64,1

42,3

34,8

47,4

16,7

66,0

53,5

Ne

35,9

57,7

65,2

52,6

83,3

34,0

46,5

Klient žije s dětmi

Ano

67,7

85,7

76,7

60,3

82,2

64,9

61,8

Ne

32,3

14,3

23,3

39,7

17,8

35,1

38,2

Zdroj: Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist