Legislativní rámec služeb následné péče

Následnou péči vymezuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jako ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují. Služba obsahuje sociálněterapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Poskytování pobytových služeb v zařízeních následné péče zahrnuje také poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, zavádí pojem následná lůžková péče, která je definována jako péče poskytovaná pacientovi, u kterého byla stanovena základní diagnóza a došlo ke stabilizaci jeho zdravotního stavu, zvládnutí náhlé nemoci nebo náhlého zhoršení chronické nemoci a jehož zdravotní stav vyžaduje doléčení nebo poskytnutí zejména léčebně rehabilitační péče. Jako následnou lůžkovou péči nabízí lůžková psychiatrická zařízení poskytující léčbu závislostí tzv. stabilizační pobyty abstinujícím pacientům v případě zvýšeného rizika relapsu.

Standardy odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby v rámci certifikačního systému RVKPP definují programy následné péče, resp. doléčovací programy, jako strukturované programy intenzivního doléčování určené abstinujícím osobám s anamnézou závislosti na návykových látkách nebo problematikou patologického hráčství s doporučenou minimální dobou abstinence 3 měsíce. Doléčovací programy jsou částečně založeny na formě odpoledních stacionářů, v délce minimálně 6 měsíců. Programy jsou zaměřené na podporu a udržení abstinence klientů/pacientů po léčbě v základním léčebném programu a pomáhají jim v navrácení do podmínek běžného života. Programy poskytují podpůrnou individuální a skupinovou psychoterapii, sociální práci, prevenci relapsu, nabídku volnočasových aktivit a podle svých možností i chráněné bydlení a chráněná pracovní místa a rekvalifikaci.

 


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist