Doléčovací programy

Základním prvkem všech služeb následné péče je ambulantní doléčovací program. Struktura ambulantního programu je vytvářena na základě individuálních potřeb konkrétního klienta s ohledem na to, z jakého typu programu přichází. Doporučená délka ambulantního doléčovacího programu je 6 měsíců. Doléčovací programy zahrnují zdravotní, sociální a pracovní rehabilitaci, tj. především strukturované programy intenzivního ambulantního doléčování, ale některé také chráněné/podporované bydlení a pracovní programy.

Z registru poskytovatelů sociálních služeb vyplývá, že služby následné péče poskytovaly v r. 2015 desítky adiktologických zařízení a programů.1 V červenci 2016 (stejně jako v srpnu 2015) bylo v Registru poskytovatelů sociálních služeb2 MPSV 35 poskytovatelů služeb následné péče, jejichž cílovou skupinu tvořily osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, kteří provozovali celkem 44 center následné péče - tabulka 8 -82.

Nejvíce programů následné péče bylo v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji (shodně 7 programů). V Karlovarském kraji se v r. 2015 služba následné péče pro uživatele návykových látek nevyskytovala vůbec - tabulka 8 -82.

tabulka 8-82: Služby následné péče v Registru poskytovatelů sociálních služeb

Kraj

Počet poskytovatelů

Počet center

z toho počet

pobytových programů

ambulantních programů

certifikovaných programů*

Hl. m. Praha

5

5

2

5

3

Středočeský

2

4

2

3

1

Jihočeský

2

2

1

2

1

Plzeňský

2

2

2

2

2

Karlovarský

0

0

0

0

0

Ústecký

3

3

2

3

2

Liberecký

1

2

1

1

1

Královéhradecký

1

1

0

1

0

Pardubický

0

1

0

1

0

Vysočina

3

4

1

3

1

Jihomoravský

5

7

4

4

5

Olomoucký

4

5

2

4

2

Zlínský

1

1

0

1

0

Moravskoslezský

6

7

3

4

1

Celkem

35

44

20

34

19

Pozn.: * systém certifikace RVKPP

Zdroj: http://iregistr.mpsv.cz/, zpracováno NMS

Ze 44 programů následné péče mělo v r. 2015 certifikaci RVKPP 19 programů a 11 z nich bylo podpořeno v rámci dotačního řízení RVKPP.

V r. 2015 využilo služeb následné péče v rámci 11 programů dotovaných RVKPP celkem 849 klientů - tabulka 8 -83. Z 849 klientů bylo 129 klientů neuživatelů, rodinných příslušníků a blízkých osob. Z celkových 720 uživatelů návykových látek bylo 474 mužů (66 %) a 246 žen (34 %). Primární drogou byl u většiny klientů pervitin - 485 osob (67 %). Heroin byl základní drogou 68 osob (9 %). Alkohol uvedlo jako primární drogu 118 (16 %) klientů - graf 8 -143. Průměrný věk uživatelů alkoholu v programech následné péče byl 41,1 roku, uživatelů ostatních drog 31,3 roku.

Celková kapacita programů v r. 2015 byla 272 míst, kapacita chráněného bydlení 10 programů byla 127 míst. V r. 2015 úspěšně ukončilo léčbu 159 klientů, 157 klientů opustilo program předčasně, průměrná délka programu na jednoho klienta trvala 183 dnů. Počet klientů ve strukturovaném programu dosáhl 503 osob, v nestrukturovaném programu 313 osob.

Z celkem 11 programů následné péče podporovaných v dotačním řízení RVKPP poskytovalo v r. 2015 chráněné bydlení 10 programů.

tabulka 8-83: Programy následné péče dotované RVKPP v l. 2007-2015

Ukazatel

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Počet programů

18

18

15

16

15

11

11

11

11

Počet klientů v následné péči

883

1 041

986

987

1 095

1 134

1 412

970

849

Kapacita chráněného bydlení
(počet míst)

126

283

134

127

129

108

99

120

127

Počet klientů v chráněném zaměstnání

44

25

29

25

20

4

-

9

16

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)

graf 8-143: Primární droga u klientů programů následné péče dotovaných RVKPP v r. 2015, v %

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)

Programy následné péče poskytují zejména terapeutické a poradenské služby, sociální práci a socioterapii - tabulka 8 -84. V r. 2015 celkem 11 zařízení vykázalo 44 734 kontaktů s klienty.

tabulka 8-84: Vybrané služby programů následné péče a počty výkonů provedených v l. 2014 a 2015

Poskytovaná služba

Počet výkonů

2014

2015

Individuální poradenství

6 241

7 579

Individuální psychoterapie

7 746

6 637

Informační servis

7 294

6 299

Socioterapie

3 516

4 649

Sociální práce

4 337

4 066

Telefonické, písemné a internetové poradenství

4 123

3 407

Testy na přítomnost drog

1 963

2 862

Skupinová psychoterapie

2 711

2 444

Skupinové poradenství

1 106

1 568

Krizová intervence

152

248

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)

Programy následné péče byly RVKPP v r. 2015 podpořeny rovněž v 2. dotačním okruhu určeném pro cílovou skupinu patologických hráčů (4 programy) - blíže viz Výroční zprávu o hazardním hraní v ČR v r. 2015 (Mravčík et al., 2016c).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist