Regionální analýzy výskytu problémového užívání drog

Ze souhrnné analýzy výročních zpráv krajů za r. 2015 (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016c) vyplývá, že v Praze, Plzeňském, Moravskoslezském a Karlovarském kraji narůstá problém injekční aplikace opioidního analgetika fentanylu, resp. roztoku vzniklého vyvařením použitých fentanylových náplastí ze zdravotnického odpadu nebo získaných přímo od (onkologických) pacientů či jejich příbuzných. Fentanyl se stává primární drogou některých klientů. Experimenty s fentanylem byly nově zaznamenány ve Středočeském kraji (Kralupy nad Vltavou a Mladá Boleslav) a v Libereckém kraji.

Ze zpráv krajů rovněž vyplývá, že v Praze, Jihočeském, Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském kraji pokračoval vzestupný trend injekčního užívání opioidního analgetika Vendal® Retard, obsahujícího morfin. Noví klienti Substitučního centra Spolku Ulice v Plzni užívali Vendal® Retard v 81 % jako primární drogu a v Plzni jde po pervitinu o druhou nejčastější primární drogu mezi problémovými uživateli drog. V Plzeňském a Ústeckém kraji se nadále objevuje injekční užívání opioidního analgetika Palladone® (účinná látka hydromorfon). V Jihomoravském kraji (na Hodonínsku a Kyjovsku) se nově objevilo injekční užívání opioidního analgetika OxyContin® (účinná látka oxykodon). Sběr surového opia na makových polích a jeho užívání během letních měsíců bylo zaznamenáno ve Zlínském, Jihomoravském, Olomouckém, Pardubickém a Středočeském kraji (Benešovsko).

Kraje ve svých zprávách hlásily vzrůstající trend polymorfního užívání či nahrazování pervitinu jinými látkami - alkoholem (Praha, Jihomoravský, Středočeský, Olomoucký, Plzeňský kraj), těkavými látkami (Pardubický, Plzeňský, Středočeský kraj - Mladoboleslavsko a Jihomoravský kraj - Kyjovsko), marihuanou (Jihomoravský, Olomoucký, Středočeský, Liberecký a Plzeňský kraj), novými syntetickými drogami (Praha a Jihočeský kraj), benzodiazepiny (Praha, Jihočeský, Olomoucký, Jihomoravský, Ústecký, Plzeňský a Středočeský kraj). Mezi hlavní trendy ve Středočeském kraji v r. 2015 patřil nárůst míry užívání heroinu na Mladoboleslavsku, které bylo dosud téměř heroinu prosté. Návrat heroinu na drogovou scénu je spojován s jeho vyšší dostupností a kvalitou. Zvýšená kvalita heroinu byla zaznamenána také na dalších místech Středočeského kraje. Nárůst počtu uživatelů heroinu byl hlášen rovněž z Jihočeského kraje (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016c).

V krajích se projevuje stárnutí uživatelů drog (uvádí je např. Praha, Ústecký, Liberecký a Královéhradecký kraj) spojené se zhoršováním jejich zdravotního stavu i socioekonomické situace (projevilo se mimo jiné zpřísnění pravidel pro výkup sběrných surovin). Zhoršující se ekonomická situace rovněž vede k odklonu od nelegálních drog směrem k užívání alkoholu, který je levnější a dostupnější. Lokálně (např. na Sedlčansku ve Středočeském kraji) byl hlášen nárůst počtu mladších injekčních uživatelů drog.

Kraje oproti předchozím letům hlásí pokles míry užívání nových syntetických látek. Výjimku představuje Praha, kde se terénní pracovníci i nadále setkávají s klienty, kteří v důsledku kolísající kvality a dostupnosti pervitinu užívají syntetické katinony (funky), které jsou ve srovnání s pervitinem levnější a často jsou za pervitin prodejci zaměňovány.

Výroční zprávy Královéhradeckého, Pardubického a Jihomoravského kraje za r. 2015 upozorňují na nárůst počtu klientů, jejichž primární drogou je marihuana. Ve Středočeském kraji byl zaznamenán nárůst uživatelů marihuany mezi dětmi, které se dostávají do kontaktu se službami. V Jihočeském kraji a v Praze se nárazově, ale s mnohem větší intenzitou než v předchozích letech objevují informace o užívání kokainu. Zpráva Libereckého kraje upozorňuje na to, že velkou skupinu na místní drogové scéně tvoří uživatelé pervitinu ve věku kolem 19 let, kteří užívají pervitin šňupáním v prostředí nočního života (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016c).

Z komplexní analýzy drogové scény v Ostravě vyplývá, že dostupnost drog je vysoká na specifických místech, jako jsou ubytovny, herny, vyloučené lokality a Stodolní ulice (místní centrum noční zábavy). Nelegální výrobu pervitinu usnadňuje snadný přístup k lékům obsahujícím pseudoefedrin z blízkého Polska. Ostravská policie odhaduje vyšší podíl uživatelů drog na majetkové kriminalitě než průměrně v ČR. Podle kvalitativního průzkumu mezi respondenty stojí za zvýšenou kriminalitou tzv. byznys přístup k drogám, kdy stále více uživatelů kupuje pervitin na komerčním trhu od dealerů, což s sebou nese vyšší cenu drogy, než když byl pervitin vyráběn v menších uzavřených skupinách pro potřeby členů skupiny. Kromě majetkové kriminality se objevuje kriminalita i uvnitř subkultury uživatelů, jako jsou podvody nebo násilí (Černý a Szotáková, 2015).

Na analýzu drogové scény, resp. výskytu problémového užívání drog, v pražské lokalitě Michle, kde nepůsobí žádný nízkoprahový program typu kontaktní centrum nebo terénní program, se zaměřila studie využívající metodiku Rapid Assessment and Response. Byla analyzována dostupná data a materiály (výroční zprávy pomáhajících organizací, materiály pražské protidrogové politiky), provedeny polostrukturované rozhovory a vedena e-mailová komunikace s klíčovými informanty, kterými byli problémoví uživatelé drog (19 osob), zástupci institucí (7), pracovníci pražských nízkoprahových služeb (osloveno všech 8 programů), místní obyvatelé a informanti z oblasti služeb, zábavy, pouliční prodejci, trafikanti, zaměstnanci zastaváren, taxikáři. Bylo zjištěno, že problémové užívání drog se ve čtvrti vyskytuje a má své specifické charakteristiky (vysoký podíl uživatelů buprenorfinu, menší anonymita než v centru města, obydlování opuštěných objektů), podle zjištěných informací však nepřekračuje míru výskytu tohoto jevu v jiných částech Prahy. Otevřená drogová scéna se zde nevyskytovala. Analýza ukázala, že stávající pokrytí a dostupnost nízkoprahových služeb v Praze není ideální a že jejich působení v Michli by bylo vhodné. Jako vhodný se jeví vznik kontaktního centra na východní straně Prahy, které by svou činností pokrývalo více dosud nepokrytých městských částí (Jičinská, 2015).


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist