Problémové užívání pervitinu a opioidů

Odhad počtu problémových uživatelů pervitinu a opioidů v ČR multiplikační metodou z dat nízkoprahových zařízení

Národní odhad počtu problémových uživatelů drog (PUD), resp. problémových uživatelů pervitinu a opioidů (PUPO), je každoročně od r. 2002 prováděn multiplikační metodou (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016b). Odhad multiplikační metodou vzniká jako podíl velikosti známé populace uživatelů (tj. počtu PUPO v kontaktu s nízkoprahovými programy v kalendářním roce) a hodnoty multiplikátoru. Multiplikátor vyjadřuje podíl problémových uživatelů, kteří jsou v kontaktu s nízkoprahovými programy, na všech problémových uživatelích. Zbytek je skrytá část populace problémových uživatelů drog.1 Odhad je proveden pro jednotlivé kraje, národní odhad vzniká jako součet odhadů pro jednotlivé kraje.

Zdrojem údajů o počtu problémových uživatelů drog v kontaktu jsou každoročně závěrečné zprávy projektů dotovaných RVKPP (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016f) a průzkum mezi programy, které nebyly podpořeny v dotačním řízení, a není tudíž k dispozici závěrečná zpráva.

Zdrojem pro výpočet multiplikátoru pro odhady za r. 2015 byla dotazníková studie mezi klienty nízkoprahových kontaktních center Multiplikátor 2016 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016a) - blíže viz kapitolu Průzkum mezi problémovými uživateli pervitinu a opioidů - Multiplikátor 2016 (str. 128). Hodnota multiplikátoru je zjišťována tzv. nominační technikou.2 Validní odpovědi v r. 2016 poskytlo 658 respondentů.3 Hodnoty multiplikátoru pro jednotlivé kraje získané v průzkumech Multiplikátor 2008, 2010, 2013 a 2016 uvádí tabulka 4 -20.

tabulka 4-20: Hodnoty multiplikátoru pro jednotlivé kraje v l. 2008, 2010, 2013 a 2016

Kraj

2008

 

2010

 

2013

 

2016

Střední odhad

95% CI

Střední odhad

95% CI

Střední odhad

95% CI

Střední odhad

95% CI

Hl. m. Praha

0,76

0,63

0,90

 

0,80

0,69

0,91

 

0,78

0,61

0,96

 

0,82

0,76

0,88

Středočeský

0,81

0,73

0,88

 

0,69

0,52

0,87

 

0,73

0,56

0,90

 

0,70

0,61

0,79

Jihočeský

0,78

0,71

0,86

 

0,77

0,67

0,86

 

0,64

0,49

0,80

 

0,55

0,47

0,63

Plzeňský

0,74

0,65

0,83

 

0,62

0,44

0,79

 

0,81

0,64

0,98

 

0,68

0,53

0,84

Karlovarský

0,68

0,65

0,71

 

0,91

0,65

1,17

 

0,60

0,45

0,75

 

0,67

0,57

0,77

Ústecký

0,65

0,58

0,71

 

0,62

0,56

0,68

 

0,70

0,56

0,85

 

0,79

0,72

0,86

Liberecký

0,63

0,45

0,80

 

0,31

0,00

4,30

 

0,57

0,40

0,73

 

0,66

0,55

0,77

Královéhradecký

0,65

0,57

0,74

 

0,62

0,51

0,73

 

0,67

0,45

0,75

 

0,73

0,66

0,80

Pardubický

0,68

0,65

0,71

 

0,81

0,64

0,97

 

0,49

0,30

0,68

 

0,69

0,55

0,84

Vysočina

0,64

0,44

0,84

 

0,65

0,46

0,84

 

0,58

0,46

0,69

 

0,67

0,60

0,75

Jihomoravský

0,58

0,47

0,70

 

0,53

0,43

0,64

 

0,76

0,61

0,92

 

0,74

0,63

0,84

Olomoucký

0,84

0,45

1,22

 

0,53

0,40

0,66

 

0,64

0,49

0,79

 

0,70

0,59

0,80

Zlínský

0,68

0,65

0,71

 

0,48

0,09

0,87

 

0,56

0,53

0,58

 

0,66

0,59

0,73

Moravskoslezský

0,65

0,57

0,73

 

0,77

0,70

0,84

 

0,67

0,49

0,86

 

0,57

0,49

0,64

ČR bez Prahy

0,68

0,65

0,71

 

0,67

0,63

0,70

 

0,65

0,49

0,80

 

0,68

0,65

0,70

Celkem ČR

0,69

0,66

0,72

 

0,68

0,65

0,71

 

0,66

0,50

0,81

 

0,69

0,67

0,71

Zdroj: Mravčík et al. (2013b), Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2016)

V r. 2015 bylo v ČR odhadnuto 46,9 tis. PUPO (95% CI: 45,2-48,6 tis.), z toho 34,2 tis. (33,6-34,8 tis.) uživatelů pervitinu, 4,5 tis. (3,3-4,7 tis.) uživatelů heroinu a 7,1 tis. (6,8-7,3 tis.) uživatelů buprenorfinu (především Subutexu®). Za r. 2015 je poprvé k dispozici odhad problémových uživatelů jiných opioidů, který dosáhl 1150 (1100-1200). Uživatelů opioidů bylo tedy odhadnuto celkem 12,7 tis. (12,3-13,2 tis.). Odhadovaný počet injekčních uživatelů drog (IUD) dosáhl 43,9 tis. (43,0-44,8 tis.). V r. 2015 dosáhla prevalence problémového užívání drog v ČR 0,67 % obyvatel ve věku 15-64 let, což je stejná relativní prevalence jako v r. 2014. Trendy v l. 2002-2015 prezentuje tabulka 4 -21 a graf 4 -104.

Počet PUPO se v r. 2015 mírně snížil, pokles se týká zejména uživatelů pervitinu, u uživatelů opioidů došlo k nárůstu. Na trendy v odhadovaných počtech problémových uživatelů drog mají vliv oba vstupní údaje: ve vztahu k počtu klientů nízkoprahových služeb platí přímá úměra, zatímco multiplikátor ovlivňuje odhady nepřímo úměrně (čím je vyšší podíl osob v kontaktu, tím nižší je celkový odhadovaný počet PUD). Multiplikátor v r. 2016 dosáhl za celou ČR jedné z nejvyšších hodnot a v Praze zatím nejvyšší hodnoty (0,82, tj. 82 %), což naznačuje zvyšující se dostupnost harm reduction programů a jejich schopnost kontaktovat (dosud skryté) problémové uživatele drog. Současně došlo k poklesu počtu vykázaných uživatelů pervitinu v kontaktu, který se v ČR zásadně promítá do odhadů PUD celkem.

Pravděpodobný je však také vliv faktorů vedoucích spíše k nadhodnocení odhadů. Za r. 2015 byly závěrečné zprávy projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP, které jsou zdrojem dat pro odhady, rozšířeny o výkaz uživatelů primárně jiných opioidů než heroinu a buprenorfinu, kteří jsou do odhadů započítáni vůbec poprvé. Zdrojem dat o klientech v kontaktu jsou především závěrečné zprávy, které primárně slouží pro hodnocení (efektivity) projektů, a do počtu klientů v kontaktu jsou v posledních letech započítáváni i neidentifikovaní (anonymní) klienti, což může vést k nadhodnocení klientů v kontaktu, a tedy i odhadů. Současně je odhad zatížen výběrovou systematickou chybou, neboť multiplikátor je získáván od souboru respondentů, kteří jsou klienty nízkoprahových zařízení, což vede k podhodnocení velikosti skryté populace, a potažmo odhadovaného celkového počtu PUPO.

tabulka 4-21: Střední hodnoty prevalenčních odhadů problémového užívání pervitinu a opioidů provedených multiplikační metodou za použití dat z nízkoprahových programů v l. 2002-2015

Rok

Problémoví uživatelé celkem

Uživatelé opioidů

Uživatelé pervitinu

Injekční uživatelé drog

Počet

Na 1 000 os. 
15-64 let

Uživatelé heroinu

Uživatelé buprenorfinu

Uživatelé jiných opioidů*

Celkem

Na 1 000 os. 
15-64 let

Počet

Na 1 000 os. 
15-64 let

Počet

Na 1 000 os. 
15-64 let

2002

35 100

4,89

-

-

-

13 300

1,85

21 800

3,04

31 700

4,41

2003

29 000

4,02

-

-

-

10 200

1,41

18 800

2,61

27 800

3,86

2004

30 000

4,14

-

-

-

9 700

1,34

20 300

2,80

27 000

3,73

2005

31 800

4,37

-

-

-

11 300

1,55

20 500

2,82

29 800

4,10

2006

30 200

4,13

6 200

4 300

-

10 500

1,44

19 700

2,69

29 000

3,97

2007

30 900

4,20

5 750

4 250

-

10 000

1,36

20 900

2,84

29 500

4,01

2008

32 500

4,39

6 400

4 900

-

11 300

1,52

21 200

2,87

31 200

4,21

2009

37 400

5,04

7 100

5 100

-

12 100

1,63

25 300

3,40

35 300

4,75

2010

39 200

5,30

6 000

5 000

-

11 000

1,48

28 200

3,81

37 200

5,03

2011

40 200

5,51

4 700

4 600

-

9 300

1,27

30 900

4,24

38 600

5,29

2012

41 300

5,71

4 300

6 300

-

10 600

1,47

30 700

4,25

38 700

5,35

2013

45 200

6,32

3 500

7 200

-

10 700

1,50

34 500

4,82

44 400

6,22

2014

47 700

6,73

4 100

7 200

-

11 300

1,59

36 400

5,13

45 600

6,43

2015

46 900

6,68

4 500

7 100

1 150

12 700

1,81

34 200

4,87

43 900

6,25

Pozn.: * Za r. 2015 je nově k dispozici odhad problémových uživatelů jiných opioidů než heroinu a buprenorfinu (opium, morfium, fentanyl, tramadol apod.), neboť se změnila struktura závěrečných zpráv projektů, které jsou zdrojem dat.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016b)

graf 4-104: Střední hodnoty a 95% interval spolehlivosti odhadů počtu problémových uživatelů pervitinu a opioidů provedených multiplikační metodou za použití dat z nízkoprahových programů v l. 2002-2015

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016b)

Odhadovaný počet PUPO podle krajů ukazuje tabulka 4 -22, mapa 4 -4 a vývoj v časové řadě od r. 2006 tabulka 4 -23. Nejvyšší relativní počet problémových uživatelů drog je tradičně odhadován v Praze a Ústeckém kraji, tedy současně v oblastech s vysokým výskytem problémových uživatelů opioidů. Nadprůměrný výskyt PUPO na počet obyvatel vykazují také kraje Karlovarský, Liberecký a Jihočeský. K největšímu nárůstu došlo v posledních 10 letech v Praze, v krajích Ústeckém, Jihočeském, Libereckém a Vysočina. Největší relativní meziroční nárůst v r. 2015 se týká kraje Moravskoslezského.

tabulka 4-22: Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v ČR v r. 2015 podle krajů - střední hodnoty

Kraj

Celkem PUD

 

Uživatelé opioidů

Uživatelé pervitinu

IUD

Počet

Na

1 000 osob
15-64 let

 

Heroin

Buprenorfin

Jiné opioidy

Celkem

Hl. m. Praha

14 900

17,58

 

3 000

5 300

400

8 600

6 300

13 500

Středočeský

2 400

2,72

 

100

500

<50

600

1 800

2 100

Jihočeský

2 900

6,80

 

100

300

200

500

2 400

2 800

Plzeňský

2 000

5,21

 

100

100

200

300

1 700

2 300

Karlovarský

1 500

7,42

 

<50

<50

<50

100

1 400

1 400

Ústecký

6 000

10,90

 

400

400

<50

900

5 100

5 800

Liberecký

2 500

8,58

 

<50

<50

<50

<50

2 500

2 300

Královéhradecký

1 000

2,64

 

<50

100

<50

100

800

1 400

Pardubický

400

1,25

 

<50

<50

<50

<50

400

400

Vysočina

1 000

2,82

 

<50

<50

<50

100

900

800

Jihomoravský

3 300

4,26

 

600

<50

100

700

2 600

2 800

Olomoucký

2 600

6,05

 

100

<50

<50

100

2 500

2 200

Zlínský

1 900

4,88

 

<50

<50

100

100

1 800

1 700

Moravskoslezský

4 700

5,75

 

200

300

100

700

4 100

4 400

Celkem ČR

46 900

6,68

 

4 500

7 100

1 100

12 700

34 200

43 900

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016b)

mapa 4-4: Odhadovaný počet problémových uživatelů drog na 1000 obyvatel ve věku 15-64 let v ČR v r. 2015 podle krajů - střední hodnoty

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016b)

m apa 4-5: Odhadovaný počet problémových uživatelů drog v r. 2015 podle drog a krajů

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016b)

tabulka 4-23: Odhadovaný počet problémových uživatelů pervitinu a opioidů v ČR v l. 2006-2015 podle krajů, střední hodnoty

Kraj

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hl. m. Praha

8 400

10 000

11 500

10 400

11 350

10 900

14 600

14 300

15 700

14 900

Středočeský

2 450

1 700

1 750

2 400

2 150

2 100

2 500

3 100

2 300

2 400

Jihočeský

1 750

1 500

1 550

1 500

1 400

1 300

2 000

2 800

2 800

2 900

Plzeňský

1 350

1 300

1 650

2 400

2 000

1 900

1 250

1 400

1 400

2 000

Karlovarský

1 250

900

1 000

1 200

900

1 200

1 950

1 700

1 900

1 500

Ústecký

4 450

4 100

4 150

5 300

4 900

6 200

4 600

5 900

6 800

6 000

Liberecký

500

500

1 500

1 300

2 650

2 800

1 750

2 500

2 900

2 500

Královéhradecký

1 050

1 750

1 100

1 000

950

1 100

1 050

1 100

1 100

1 000

Pardubický

350

450

450

500

400

400

1 000

600

600

400

Vysočina

350

700

500

600

600

600

750

1 300

1 300

1 000

Jihomoravský

3 150

3 400

3 250

3 400

3 900

4 000

2 650

3 100

3 100

3 300

Olomoucký

2 350

1 650

1 600

3 000

3 300

3 200

2 350

3 000

2 900

2 600

Zlínský

1 300

1 850

1 350

2 400

2 350

2 500

1 850

1 900

2 100

1 900

Moravskoslezský

1 450

1 100

1 150

2 000

2 350

2 000

3 000

2 500

2 800

4 700

Celkem ČR

30 200

30 900

32 500

37 400

39 200

40 200

41 300

45 200

47 700

46 900

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016b)

Meziroční změny na krajské úrovni je potřeba hodnotit opatrně, neboť mimo výše popsaných vlivů jsou odhady dále ovlivněny malou velikostí souboru pro odhad multiplikátoru v jednotlivých krajích a dalšími (arteficiálními) vlivy, které ovlivňují počet evidovaných klientů v kontaktu.

Odhad problémového užívání opioidů v ČR multiplikační metodou z dat substituční léčby

Kromě odhadu celkového počtu PUPO byl za r. 2015 proveden rovněž odhad problémových uživatelů opioidů (PUO) multiplikační metodou za použití dat o registrovaných pacientech v substituční léčbě. Data pro výpočet multiplikátoru byla také v tomto případě získána nominační technikou v průzkumu Multiplikátor 2016 (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016a) - blíže viz kapitolu Průzkum mezi problémovými uživateli pervitinu a opioidů - Multiplikátor 2016 (str. 128), přičemž první otázka se týkala pouze uživatelů opioidů a druhá otázka zjišťovala jejich zapojení do substituční léčby. Validní odpovědi poskytlo 588 respondentů. Počet klientů substituční léčby byl získán z Národního registru léčby uživatelů drog (NRLUD). Jelikož do registru nejsou hlášeni všichni léčení pacienti, byl multiplikován upravený počet pacientů substituční léčby získaný odhadem.4 Výsledky uvádí tabulka 4 -24.

Celkový odhadovaný počet PUO se poměrně dobře shoduje s odhadem získaným multiplikační metodou z dat nízkoprahových zařízení, krajská distribuce je však jiná - méně PUO bylo odhadnuto v Praze, poměrně více v ostatních krajích.

tabulka 4-24: Odhadovaný počet problémových uživatelů opioidů v ČR v r. 2015 podle krajů - odhad multiplikační metodou z dat NRLUD

Kraj

Registrovaní klienti*

Odhad počtu klientů v substituci

Multiplikátor (střední odhad)

Odhad uživatelů opioidů

Střední odhad

95% CI

Střední odhad na 1000 osob
15-64 let

Hl. m. Praha

1 322

2 247

0,48

4 700

4 100

5 300

5,55

Středočeský

134

228

0,29

800

600

1 000

0,91

Jihočeský

49

83

0,26

300

200

400

0,76

Plzeňský

38

65

0,09

700

200

1 300

1,95

Karlovarský

7

12

0,25

<50

<50

100

0,24

Ústecký

343

583

0,21

2 800

2 000

3 500

5,03

Liberecký

22

37

0,15

300

<50

500

0,87

Královéhradecký

80

136

0,46

300

200

300

0,82

Pardubický

0

0

0,42

<50

<50

<50

0,00

Vysočina

20

34

0,35

100

100

100

0,29

Jihomoravský

118

201

0,33

600

400

800

0,78

Olomoucký

42

71

0,10

700

300

1 100

1,68

Zlínský

5

9

0,03

300

<50

800

0,85

Moravskoslezský

68

116

0,13

900

500

1 300

1,08

Celkem ČR

2 248

3 822

0,28

12 600

11 200

14 000

1,79

Pozn.: * podle sídla zařízení

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016c)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist