Preventivní působení prostředí – environmentální prevence

Příznivé nastavení faktorů prostředí má preventivní účinek. Označuje se jako environmentální prevence nebo environmentální strategie a je považováno za čtvrtý preventivní pilíř vedle prevence všeobecné, selektivní a indikované (Burkhart, 2011). V oblasti návykových látek jde zejména o opatření snižující místní, časovou a finanční dostupnost alkoholu (tj. daňová a jiná opatření zvyšující cenu), regulace reklamy a marketingu, pravidla na lokální úrovni (obecní vyhlášky), ve školách (školní řády) apod.

Dostupnost alkoholických nápojů pro nezletilé v ČR je dlouhodobě vysoká a týká se to jak subjektivně vnímané dostupnosti hlášené v dotazníkových studiích - blíže viz kapitolu Užívání drog ve školní populaci (str. 76), tak dostupnosti objektivně zjišťované v místech prodeje a podávání alkoholických nápojů a tabákových výrobků.

Zapsaný ústav společenské zodpovědnosti provedl v r. 2015 dvě vlny kontrolních nákupů (mystery shopping), při kterých bylo sledováno, zda personál prodejen prodá alkohol nezletilým.1 Prvního nákupu se účastnili 3 figuranti (2 dívky ve věku 15 a 16 let a 1 chlapec ve věku 16 let), druhého rovněž 3 figuranti (2 dívky ve věku 15 a 16 let a chlapec ve věku 17 let). První akce probíhala v supermarketech všech hlavních obchodních řetězců a ve dvou „lepších" restauracích. Z 12 pokusů o koupi v supermarketech bylo 6 úspěšných (50 %); pouze v supermarketech sítě Lidl byly všechny (4) pokusy neúspěšné. Ze dvou pokusů v restauracích byly oba úspěšné. Druhá vlna pokusů o nákup alkoholu nezletilými v supermarketech a restauracích proběhla s podobným výsledkem - 50 % nákupů bylo úspěšných.

Rovněž na prodej alkoholu nezletilým byl zaměřen výzkum, který provedla Červenková (2016), ve kterém provedla mystery shopping ve 20 večerkách (tj. malých prodejnách otevřených do pozdních večerních hodin nebo nonstop) nacházejících se podél trasy tramvaje linky č. 10 vedoucí z pražských Ďáblic do Řep přes Kobylisy, Holešovice, Libeň, Žižkov, Vinohrady, Nové Město, Smíchov, Košíře. Figurantkami byly 2 nezletilé dívky ve věku 12 a 17 let. Z 20 navštívených prodejen bylo 17 s pravděpodobně vietnamským prodejcem, ve dvou prodejnách byl prodejcem pravděpodobně Čech a v jedné pravděpodobně Arab. Scénář byl takový, že nejdříve se o nákup pokusila 17letá a chvíli poté, co odešla z prodejny, rovněž 12letá dívka. Nakupovaným alkoholickým nápojem bylo 0,5 l piva. Výsledky ukazují mimořádně vysokou dostupnost alkoholu - 17letá dívka byla úspěšná v 18 z 20 (90 %) a 12letá ve 13 z 20 pokusů (65 %). Starší dívky se prodejce ve 4 případech zeptal, zda je plnoletá, z toho ve 2 případech mu stačilo slovní ujištění, v dalších 2 případech požadoval občanský průkaz a alkohol poté neprodal. U 12leté díky došlo ve 3 případech k nekompromisnímu odmítnutí prodeje, ve 4 dalších případech se prodejce dotázal na věk a poté alkohol neprodal. Z výsledků tedy vyplývá, že ve 29 z celkem 40 pokusů (72 %) byl alkohol prodán bez jakýchkoli problémů či dotazů. Za zmínku stojí také reakce svědků nákupu - dalších zákazníků. Celkem 33 nákupů proběhlo za přítomnosti svědka, pouze 2krát jiný zákazník na nákup výrazně reagoval - v obou případech šlo o nákup 12letou dívkou. Obě reakce vedly k odmítnutí prodeje alkoholu nezletilé figurantce.

Podobnou akci, tentokrát zaměřenou na prodej tabákových výrobků nezletilým, zorganizovala iniciativa Zastupitelstvo mládeže2 v říjnu 2015 v Litoměřicích.3 Nezletilí zkoušeli na různých místech, kde se prodávají tabákové výrobky, koupit cigarety, přičemž se jim to povedlo ve 4 z celkem 7 případů.

Na vysokou dostupnost návykových látek v ČR a společenskou toleranci k nim reaguje návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který by měl nahradit zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami - blíže viz kapitolu Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (str. 27). Nový zákon by měl zavést:

  • úplný zákaz kouření ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek, nebo ve vnitřních zábavních prostorech,

  • zákaz prodeje tabákových a souvisejících výrobků ve zdravotnických zařízeních, ve školách a školských zařízeních,

  • zákaz prodeje tabákových výrobků, elektronických cigaret a alkoholických nápojů prostřednictvím prodejních automatů, v pojízdných prodejnách apod.,

  • povinnost prodávat v provozně stravovacích služeb nebo stánku s občerstvením alespoň jeden nealkoholický nápoj levněji než alkoholický,

  • posílení kontrolní pravomoci státních orgánů, např. oprávnění inspektora České obchodní inspekce nařídit uzavření provozovny až na 2 dny v případě porušení zákazu prodeje nebo podávání alkoholických nápojů osobě mladší 18 let, a to jak prodejny, tak stánku s občerstvením, provozovny stravovacích služeb, ubytovacího zařízení nebo prodeje v dopravním prostředku, nebo

  • rozšíření pravomoci České školní inspekce na kontrolu zákazu prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků ve školách či dodržování zákazu kouření ve školských zařízeních.

Vzhledem k alarmující vysoké míře konzumace alkoholu dětmi a mládeží proběhly na podzim 2015 rozsáhlé kontroly zaměřené na dodržování zákazu prodeje alkoholu dětem a mladistvým v provozovnách po celé ČR, které inicioval národní protidrogový koordinátor a kterých se účastnily Policejní prezidium Policie ČR, ministerstvo vnitra, Česká obchodní inspekce, živnostenské úřady, hasiči, celní správa. Přes 5 tis. příslušníků policie a 2 tis. úředníků státní správy a samosprávy zkontrolovalo od října do prosince 2015 téměř 4 tis. provozoven a 18 tis. osob. Z toho bylo při kontrolách zjištěno 660 osob mladších 18 let, které požily alkoholický nápoj. Policie byla nucena téměř 180 z nich omezit na osobní svobodě.4

V listopadu 2015, v lednu a dubnu 2016 svolal národní protidrogový koordinátor jednání pracovní skupiny týkající se dostupnosti legálních návykových látek, kterých se zúčastnili zástupci státní správy, neziskových organizací a výrobců a distributorů alkoholických nápojů. Byly prezentovány informace týkající se zejména vysoké dostupnosti alkoholu pro děti a mladistvé v ČR a diskutována opatření snižující dostupnost a míru rizikového pití alkoholu, zejména u dětí, mládeže a mladých dospělých. Zástupci distributorů a výrobců alkoholu prezentovali své aktivity v oblasti snížení dostupnosti a prevence rizikového pití alkoholu.

V červnu 2016 se uskutečnilo úvodní meziresortní pracovní setkání ke koordinaci aktivit státu vůči černému trhu s alkoholem v rámci plnění aktivity Akčního plánu k omezení škod působených alkoholem v ČR na období 2015-2018. Hlavním bodem tohoto úvodního setkání bylo zmapování kompetencí a aktualizace aktivit jednotlivých orgánů státní správy v oblasti zamezení produkce a distribuce nelegálně vyráběného alkoholu.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist