Programy v prostředí zábavy

Specifické preventivní programy na tanečních a hudebních akcích nejsou v ČR rozšířené, což souvisí s velmi limitovanou finanční podporou těchto aktivit a absencí vhodného prostředku pro navázání kontaktu s touto specifickou populací, který by nahradil v minulosti realizované intervence kvalitativního testování tablet. Služby se preventivním aktivitám v prostředí noční zábavy věnují okrajově v rámci stávajících programů, zejména terénních.

Ze závěrečných zpráv dotačního řízení RVKPP nicméně vyplývá, že počet programů a počet pokrytých akcí roste. V r. 2015 poskytovalo služby na tanečních akcích celkem 11 programů, které navštívily 110 akcí. Pravidelnou spolupráci uvedly se 40 organizátory akcí, celkem programy vykázaly 11 827 kontaktů (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016f). V r. 2014 to byly pouze 4 programy, které navštívily 11 akcí; pravidelnou účast uvedly na 8 akcích, přičemž služby využilo přibližně 1700 návštěvníků - viz VZ 2014.

V r. 2015 realizovaly preventivní aktivity na letních hudebních festivalech v Olomouckém kraji Terénní programy Olomouc (Společnost Podané ruce) a ojediněle také Terénní programy Šumpersko (Společnost Podané ruce) a Terénní program organizace KAPPA-HELP. Terénní programy Magdaléna v rámci letních hudebních festivalů působily v okresech Beroun, Benešov, Příbram, Rakovník a Praha-západ. Organizace SANANIM poskytovala informace a testování na přítomnost alkoholu v dechu na 13 festivalech. V Jihočeském kraji služby nárazově mapují situaci na festivalech, slavnostech a koncertech. Organizace POINT 14 v Plzeňském kraji plánovala od června 2016 spuštění pilotního projektu intervencí v prostředí noční zábavy. Na brněnské a pražské klubové scéně působí program Terénních programů Brno Společnosti Podané ruce - terénní práce v prostředí noční zábavy, které realizují projekt Hard & Smart, který pracuje s provozovateli klubů směrem ke snížení rizik noční zábavy a zahrnuje certifikaci provozovny splňující kritéria bezpečného klubu - blíže viz VZ 2014. Nabízené intervence probíhají prostřednictvím informačního stánku1 a tzv. klidových zón. V r. 2015 navštívili terénní pracovníci 10 akcí brněnské klubové scény a 4 letní venkovní akce (Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, 2016d).

Přádová (2015) ve své diplomové práci analyzovala potřeby rekreačních uživatelů drog v okrese Mělník. Provedla 14 polostrukturovaných rozhovorů s rekreačními uživateli, 4 s provozovateli restauračních zařízení a klubů, 2 s pracovníky adiktologických služeb a 4 rozhovory se zástupci správy města (protidrogovou koordinátorkou a zástupci městské a státní policie). Z výsledků práce vyplynulo, že většina dotazovaných považovala rekreační užívání drog v okrese za problém a uvítali by službu zaměřenou na tuto cílovou skupinu. Respondenti se většinou shodli v preferenci mobilní/terénní formy programu, který by reagoval na aktuální situaci a přizpůsoboval by se potřebám rekreačních uživatelů. Služba by měla poskytovat intervence zejména informačního a harm reduction charakteru. Respondenti uvedli přístup pracovníků pomáhajících služeb jako klíčový pro účinné intervence. Uvítali by mladé lidi, kteří by nemoralizovali a nehodnotili. Z nabízených možností by respondenti uvítali zejména nabídku alkohol-testerů, dále poskytování informací, službu krizové intervence, distribuci kondomů a službu kvalitativní analýzy drog. Představa provozovatelů restauračních zařízení a klubů o účinných službách zahrnuje poskytování informací o účincích a rizicích drog, poskytování první pomoci či zklidňování zákazníků, kteří jsou pod vlivem, a měření hladiny alkoholu v krvi. Terénní adiktologická služba projevila zájem zaměřit se na rekreační užívání drog, potřebovala by však k tomu rozšířit tým pracovníků a získat finance.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist