Výměnné programy injekčních jehel a stříkaček

Distribuci stříkaček, jehel a dalších parafernálií v r. 2015 realizovalo 104 nízkoprahových programů.1 Množství distribuovaného materiálu dlouhodobě roste, ale v r. 2015 byl historicky vůbec poprvé zaznamenán pokles počtu vydaných injekčních setů (z 6,6 mil. kusů v r. 2014 na 6,4 mil. kusů v r. 2015) (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016f). Vývoj počtu programů a distribuovaných injekčních stříkaček ukazuje tabulka 7 -71, počet vydaných stříkaček podle krajů ukazují tabulka 7 -72 a mapa 7 -8.

Injekční uživatelé, kteří navštívili nízkoprahová zařízení v r. 2015, si vyměnili průměrně 171 kusů injekčního náčiní na jednoho klienta, což je podle WHO v rámci prevence přenosu HIV hodnoceno jako pásmo středního pokrytí (WHO et al., 2013).2 Množství injekčního materiálu distribuovaného v jednotlivých krajích odpovídá relativnímu počtu injekčních, resp. problémových uživatelů drog.

tabulka 7-71: Počet výměnných programů a vydaných jehel a stříkaček v ČR v l. 1998-2015

Rok

Počet výměnných programů

Počet vydaných jehel a stříkaček 

1998

42

486 600

1999

64

850 285

2000

80

1 152 334

2001

77

1 567 059

2002

88

1 469 224

2003

87

1 777 957

2004

86

2 355 536

2005

88

3 271 624

2006

93

3 868 880

2007

107

4 457 008

2008

98

4 644 314

2009

95

4 859 100

2010

96

4 942 816

2011

99

5 292 614

2012

103

5 356 318

2013

110

6 175 118

2014

105

6 594 069

2015

104

6 403 404

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)

tabulka 7-72: Počet distribuovaných jehel a stříkaček ve výměnných programech v l. 2005-2015 podle krajů, v tis.

Kraj

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Hl. m. Praha

1 697,6

1 850,3

2 071,8

2 060,6

2 130,7

2 130,4

2 198,7

2 266,9

2 516,1

2 634,3

2 479,4

Středočeský

110,3

168,2

215,6

309,6

345,2

350,1

332,8

414,1

486,6

439,8

440,3

Jihočeský

124,5

141,8

212,8

228,9

239,7

183,3

202,5

206,8

253,9

318,5

311,4

Plzeňský

116,6

157,3

189,9

207,9

188,4

190,6

181,4

204,1

247,6

270,7

261,8

Karlovarský

58,7

66,4

83,5

79,8

102,5

141,4

177,8

151,5

150,3

211,8

181,9

Ústecký

479,4

612,3

655,9

637,9

678,0

604,2

735,9

616,6

830,7

941,8

932,4

Liberecký

32,8

47,8

64,0

129,9

87,3

130,0

150,8

174,7

220,2

207,7

252,8

Královéhradecký

86,2

98,3

139,1

173,4

183,2

200,6

253,3

217,8

245,6

266,8

235,4

Pardubický

38,7

48,1

29,9

52,7

62,5

85,0

88,9

93,8

87,8

92,3

88,7

Vysočina

61,4

68,7

99,4

65,3

81,1

89,8

86,1

79,5

136,7

145,2

116,4

Jihomoravský

173,1

227,8

269,2

264,9

252,1

286,3

331,1

311,6

318,8

336,1

352,5

Olomoucký

96,4

150,0

134,4

137,3

164,7

197,8

199,9

175,9

199,5

213,5

194,1

Zlínský

52,2

69,0

115,7

89,9

111,1

96,3

91,5

88,9

97,8

112,3

129,2

Moravskoslezský

143,8

162,8

175,7

206,1

232,5

257,0

261,9

354,1

383,4

403,3

427,1

Celkem ČR

3 271,6

3 868,9

4 457,0

4 644,3

4 859,1

4 942,8

5 292,6

5 356,3

6 175,1

6 594,1

6 403,4

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)

mapa 7-8: Počet distribuovaných jehel a stříkaček v krajích ČR v r. 2015 na 1000 obyvatel ve věku
15-64 let

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)

Výdejní automaty na stříkačky a injekční materiál byly v r. 2015 umístěny při kontaktních centrech v Plzni (Plzeňský kraj), Kolíně (Středočeský kraj) a Strakonicích (Jihočeský kraj). Celkem bylo v těchto 3 automatech vydáno 17 691 kusů stříkaček.

V celé ČR zajistily nízkoprahové programy sběrem ve veřejném prostoru celkem 51 3313 kusů injekčních jehel. V Praze realizuje organizace Progressive od r. 2012 projekt FIXPOINT, který zajišťuje instalaci a správu kontejnerů na použitý injekční materiál ve veřejném prostoru. V r. 2015 bylo prostřednictvím 12 kontejnerů na území městských částí Praha 5, 7 a 3 bezpečně zlikvidováno celkem 1135 kusů injekčních stříkaček. V r. 2016 se zvýšil počet kontejnerů na 15 (Praha 1, 3, 5, 7 a 8) a v prvním pololetí r. 2016 bylo sebráno 1607 stříkaček. Městská policie v Praze za r. 2015 vykázala sběr 16 522 kusů injekčních stříkaček, jehel a dalšího kontaminovaného materiálu.4

obrázek 7-4: Kontejner na použité injekční náčiní v Praze

Zdroj: PROGRESSIVE (2016)

Výměna injekčních stříkaček a jehel je v nízkoprahových programech doplňována distribucí aluminiové fólie určené ke kouření heroinu a želatinových kapslí určených k perorální aplikaci jako alternativy injekčního užívání drog, především pervitinu. Součástí nabídky služeb harm reduction programů je rovněž distribuce kondomů. K distribuci kondomů ve věznicích viz blíže kapitolu Uživatelé drog ve vězení (str. 252).

Velagyiová (2015) se v diplomové práci zabývala hodnocením sociálních služeb z pohledu uživatelů drog. Dotazníkový průzkum byl realizován mezi 226 klienty nízkoprahových služeb v Libereckém kraji (164 klientů) a v Praze (62 klientů). Zatímco v Praze se 81 % respondentů o službě dozvědělo od přátel, známých či jiného uživatele, v Libereckém kraji to bylo 67 %. Oslovením ze strany pracovníků nebo z letáčku se respondenti o službě dozvěděli častěji v Libereckém kraji (26 %) než v Praze (9 %). Nejčastějším důvodem první návštěvy nízkoprahové služby (bylo možné zaškrtnout více odpovědí) byla výměna injekčního materiálu (66 % všech prvokontaktů) a návštěva kontaktní místnosti, kde je možnost využití sprchy, kávy zdarma apod. (38 %). Kromě výměny injekčního materiálu (70 %) a kontaktní místnosti (34 %) byly nejčastějšími využívanými službami testování (30 %) a zdravotní ošetření (25 %). Většina respondentů navštěvuje zařízení pravidelně (77 % v Libereckém kraji a 87 % v Praze). S nabídkou služeb nízkoprahových organizací, které navštěvovali, bylo spokojeno 98 % respondentů a pro 95 % je ve vztahu s pracovníky nízkoprahových center důležitá důvěra. Největší podíl v obou městech tvoří klientela, která služby využívá 5 a více let - tabulka 7 -73. Klienti z Prahy a Libereckého kraje se lišili co do primární drogy - problémoví uživatelé drog v Praze uváděli častěji látky ze skupiny opioidů - tabulka 7 -74.

tabulka 7-73: Doba využívání služeb nízkoprahových organizací - srovnání Liberecký kraj a Praha, v %

Počet let navštěvování služby

Liberecký kraj

Praha

<1

24,4

16,1

2-3

24,4

9,7

4-5

17,1

9,7

>5

32,9

58,1

Neodpověděl/a

1,2

6,5

Zdroj: (Velagyiová, 2015)

tabulka 7-74: Primární droga klientů nízkoprahových center v Libereckém kraji a Praze, v %

Primární droga

Liberecký kraj

Praha

Pervitin

84,1

35,5

Subutex®

0,0

12,9

Konopné látky

14,6

6,5

Kokain

0,0

9,7

Heroin

1,2

3,2

Jiná droga

0,0

32,3*

Celkem

100,0

100

Pozn.: * Klienti neoznačili jednu primární drogu, jde o polyvalentní uživatele bez preference jedné primární drogy, látky jsou užívány podle dostupnosti. Klienti uváděli odpovědi: kombinace pervitinu a heroinu, jiné opiáty, Rivotril®, funky apod.

Zdroj: Velagyiová (2015)

Některá nízkoprahová zařízení používají při práci s klienty tzv. incentivní terapii (terapie za použití peněžitých i nepeněžitých pobídek - incentiv). Současné podobě incentivní terapie u těhotných uživatelek návykových látek ve vybraných adiktologických zařízeních se ve své diplomové práci věnovala Meruňková (2015). Data byla získána pomocí polostrukturovaných rozhovorů se 4 pracovníky nízkoprahových zařízení (Terénní program SANANIM v Praze a Centrum U Větrníku v Jihlavě). Vybraná adiktologická zařízení mají jasně definovaný systém incentiv, avšak liší se od sebe formou i způsobem odměňování klientů (finanční a materiální odměny). Zatímco SANANIM odměňuje klienty za práci vykonanou pro zařízení, jihlavské centrum je odměňuje i za každé pozitivní chování a účast na sezení. S klientkami pracují na základě individuálních potřeb, které jsou pružné a v průběhu se mění, cíl programu se odvíjí od individuálních potřeb klientky. Nedostatky při používání incentivní terapie jsou spatřovány v návazné péči a v nedostatku financí.


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist