Testování infekcí

V monitoringu testování a prevence infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových programech za r. 2015 odpovědělo celkem 33 nízkoprahových programů (viz také kapitolu Infekce spojené s užíváním drog, str. 177). Z nich nabízelo želatinové kapsle 28 programů (85 %) a vydalo 70 tis. kapslí (v průměru 2,5 tis. na jedno zařízení) - tabulka 7 -75. V průzkumu Sčítání adiktologických služeb 2014 (blíže viz VZ 2014) odpovědělo 128 nízkoprahových zařízení, z nichž distribuovalo želatinové kapsle 84 (66 %) a aluminiovou fólii 73 (57 %) zařízení. Odhadem tedy 84 nízkoprahových zařízení vydá cca 200 tis. kapslí ročně. Distribuce želatinových kapslí se stala standardní součástí nabídky nízkoprahových programů pro uživatele drog v ČR a část klientů programů kapsle využívá jako alternativu injekčního užívání (viz např. Nezdarová, 2011, Mravčík et al., 2011b).

tabulka 7-75: Distribuce želatinových kapslí v nízkoprahových programech v l. 2008-2015

Rok

Počet programů, které odpověděly na dotazník

Programy distribuující kapsle

Počet distribuovaných kapslí (tis.)

Počet

Podíl (%)

2008

50

16

32,0

23,9

2009

20

14

70,0

28,6

2010

43

30

69,8

56,9

2011

52

42

80,8

72,6

2012

38

27

71,1

46,8

2013

49

44

89,7

112,8

2014

57

47

82,5

123,1

2015

33*

28

84,8

69,8

Pozn.: * Dotazníků bylo vyplněno celkem 33, 9 dotazníků bylo vyplněno za 2 či více programů.

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)

Počet všech testujících programů a počet provedených testů v nízkoprahových zařízeních zjišťuje NMS ze závěrečných zpráv projektů podpořených v dotačním řízení RVKPP. Výsledky testování v nízkoprahových programech jsou k dispozici z jiného zdroje - blíže viz kapitolu Testování infekčních onemocnění v nízkoprahových programech (str. 182).

V r. 2015 nabízelo možnost testování na HIV 67 programů, na VHB 51, na VHC 74 a na syfilis 50 programů - tabulka 7 -76. Od r. 2008 je patrný dlouhodobý nárůst počtu provedených testů, zejména na HIV a VHC, v r. 2015 však byl zaznamenán u obou typů testů mírný meziroční pokles.

tabulka 7-76: Počet testů na infekční nemoci a počet testujících nízkoprahových programů
v l. 2003-2015

Rok

HIV

VHB

VHC

Syfilis

Programy

Testy

Programy

Testy

Programy

Testy

Programy

Testy

2003

64

2 629

21

739

60

2 499

4

209

2004

58

2 178

25

932

53

2 582

1

84

2005

54

2 425

28

1 370

55

2 664

2

54

2006

46

1 253

56

693

62

1 133

3

209

2007

53

609

19

370

24

401

4

62

2008

50

1 120

18

399

40

862

3

124

2009

47

1 592

23

560

43

1 501

4

143

2010

58

1 821

40

1 200

59

2 134

20

771

2011

78

2 833

69

1 598

80

3 158

66

1 516

2012

64

2 892

48

1 468

67

3 011

46

1 969

2013

72

2 952

52

1 756

78

3 278

51

1 811

2014

74

3 028

54

1 889

79

3 359

57

1 829

2015

67

2 964

51

1 713

74

2 975

50

1 845

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016f)

Z pravidelného monitoringu testování infekcí u uživatelů drog v nízkoprahových programech (blíže viz kapitolu Infekce spojené s užíváním drog, str. 177) za r. 2015 vyplynulo, že klienti většiny služeb mají o testování na infekční choroby zájem, někdy však pouze verbální. Některá zařízení popsala, že nižší zájem o testování projevují klienti v horší sociální situaci. S žádostí o testování přicházejí také blízcí uživatelů drog. Ve 27 programech, které poskytují testování na infekční choroby, prováděli testování 92 pracovníci, což představovalo 65 % všech pracovníků zařízení (v rozmezí 11-100 %). Polovina programů nabízela testování po celou otevírací dobu programu, 15 % programů nabízelo testování během méně než poloviny času otevírací doby. Tři programy (12 %) vyžadovaly osobní údaje pro testování na HIV, dva (8 %) na VHC, pět (22 %) na VHB a deset (43 %) na syfilis. Ve 40 % zařízení byl používán způsob semi/anonymního testování, kdy byl klient dopředu upozorněn, že při reaktivním testu musí sdělit své údaje a bude referován do dalšího zařízení. V 53 % neměla zařízení informaci o tom, zda klient podstoupil následné konfirmační vyšetření, informace zařízení získávala od samotných klientů či bezprostředně při doprovodu klienta na konfirmační vyšetření. Konfirmační vyšetření absolvovalo v průměru 57 % klientů (v jednotlivých programech v rozmezí 5-100 %), u kterých orientační test VHC proběhl s reaktivním výsledkem, konfirmační vyšetření na HIV absolvovalo v průměru 83 % (50-100 %) testovaných a vyšetření na syfilis v průměru 89 %.

Podle názorů pracovníků nízkoprahových zařízení by k vyšší protestovanosti přispěla nabídka možnosti podstoupit všechny testy na jednom místě a zvýšit časovou a místní dostupnost. Jako překážky se jeví obavy klientů ze sdělení pozitivního výsledku, ze ztráty anonymity, chybí incentiva (prostředky pozitivní motivace) pro klienty. Dále v některých zařízeních je služba dostupná pouze po objednání, chybí dostatečné finanční zdroje a jeden respondent uvedl jako překážku to, že zařízení nemá statut zdravotnického zařízení. Spolupráce se zdravotnickými zařízeními, do kterých jsou klienti odesíláni k dalšímu vyšetření a léčbě, je hodnocena jako kvalitní, zejména v lokalitách s nízkými záchyty onemocnění, ojediněle je spolupráce hodnocena jako nevyhovující.

Respondenti uvedli, že mladší klienti jsou při užívání návykových látek opatrnější, injekční aplikaci vnímají jako stigmatizující a spíše volí užívání kouřením z fólie či požitím. Změna způsobu užívání směrem k méně rizikovému byla hlášena také u dlouhodobějších uživatelů s poškozeným žilním systémem. Rizikové chování je také odrazem sociální situace - se zhoršující se sociální situací klienti užívali rizikověji a zvyšovali frekvenci užívání drog, u uživatelů v lepší sociální situaci byly hlášeny snahy omezovat nitrožilní užívání. Tři programy hlásily kontakty s klienty s diagnostikovanou HIV pozitivitou, všichni MSM, IUD, zejména pervitinu (Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, 2016e).

Historie vyšetření klientů na HIV, VHB a VHC je sledována v Registru žádostí o léčbu spravovaném hygienickou službou, resp. od r. 2015 v Národním registru léčby uživatelů drog (NRLUD), který vznikl sloučením substitučního registru (NRULISL) a Registru žádostí o léčbu. Informace v těchto položkách mají částečně charakter informací získaných od samotných uživatelů, případně může jít o údaje z dokumentace nebo přímo výsledky vyšetření v rámci dané léčebné epizody. Počet injekčních uživatelů drog žádajících o léčbu v l. 2004-2015 a podíl jejich vyšetření na jednotlivé infekce někdy v životě ukazuje tabulka 7 -77. Při hodnocení trendů je potřeba vzít v úvahu, že v r. 2015 došlo ke změně ve způsobu sběru dat a srovnatelnost s daty z předchozích let je tedy omezená.

tabulka 7-77: Testování klientů - IUD na VHB, VHC a HIV v Registru žádostí o léčbu v l. 2004-2015

Rok

Počet IUD

žádajících o léčbu

Testováno (%)

VHB

VHC

HIV

2004

6 364

38,7

44,8

52,8

2005

6 125

39,8

44,1

54,8

2006

6 022

38,4

42,2

55,7

2007

6 109

37,4

40,3

53,4

2008

5 986

42,1

45,0

55,1

2009

6 157

42,9

48,2

57,8

2010

6 581

43,1

48,5

57,7

2011

6 471

45,0

50,6

57,1

2012

6 481

44,6

50,7

55,2

2013

7 184

48,6

55,3

50,2

2014

7 213

46,6

55,3

50,0

2015

2 325

48,5

52,5

47,8

Pozn.: Jde o podíl testovaných na dané infekce ze všech injekčních uživatelů drog, kteří v daném roce žádali o léčbu, bez ohledu na znalost výsledku testu.

Zdroj: Füleová et al. (2015), Ústav zdravotnických informací a statistiky (2016d)

Respondenti byli ve studii Multiplikátor 2016 (blíže viz kapitolu Průzkum mezi problémovými uživateli pervitinu a opioidů - Multiplikátor 2016, str. 128) dotazováni, zda podstoupili v posledních 12 měsících testování na vybrané infekční nemoci a na výsledky testu. Z celkových 1079 respondentů bylo na HIV testováno 595 osob (55,1 %) a 7 z nich (1,2 %) uvedlo výsledek testu jako pozitivní, resp. reaktivní. VHC test podstoupilo 64,4 %, u 28,9 % byl test reaktivní, přičemž 66,7 % bylo vyšetřeno specialistou na léčbu virových hepatitid a z nich 55 osob podstoupilo léčbu (41 %).

Srovnání s předchozími vlnami studie ukazuje tabulka 7 -78. Výsledky naznačují postupně se zvyšující protestovanost klientů nízkoprahových zařízení.

tabulka 7-78: Testování na HIV a VHC v posledních 12 měsících mezi klienty studie Multiplikátor v l. 2010, 2013 a 2016

Rok

Testováno (%)

HIV

VHC

2010

49,2

58,4

2013

51,0

57,5

2016

55,1

64,4

Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (2013), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (2016a)


Prosíme odborníky o spolupráci v rámci systému včasného varování před novými drogami - NOVÉ DROGY - JAK POSTUPOVAT.

TOPlist